Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 175 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 750.327 acte

Regulamentul 869/30-mai-2022 privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 715/2009, (UE) 2019/942 şi (UE) 2019/943 şi a Directivelor 2009/73/CE şi (UE) 2019/944 şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 347/2013

...OD, alţi operatori sau investitori sau orice grup format din aceste categorii de operatori, entitatea cu personalitate juridică în temeiul dreptului intern aplicabil, care a fost desemnată prin contract încheiat între aceştia şi care are capacitatea de a-şi asuma obligaţii juridice şi datorii financiare în numele părţilor la contract;9."reţea electrică inteligentă" înseamnă o reţea de energie electrică, inclusiv pe insule care nu sunt interconectate sau nu sunt suficient conectate la reţelele...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 3 iunie 2022 in Jurnalul Oficial 152L

Regulamentul 1542/12-iul-2023 privind bateriile şi deşeurile de baterii, de modificare a Directivei 2008/98/CE şi a Regulamentului (UE) 2019/1020 şi de abrogare a Directivei 2006/66/CE

...sănătate şi durata de viaţă preconizată ale bateriilor pentru vehicule electrice. Aceste cerinţe ar trebui să se aplice în completarea dreptului Uniunii privind omologarea de tip a vehiculelor, care reprezintă cadrul juridic adecvat pentru a aborda, printre altele, funcţiile de încărcare inteligentă, cum ar fi încărcarea de la vehicul la reţea, de la vehicul la un punct de încărcare, de la un...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 28 iulie 2023 in Jurnalul Oficial 191L

Regulamentul 1114/31-mai-2023 privind pieţele criptoactivelor şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 şi (UE) nr. 1095/2010 şi a Directivelor 2013/36/UE şi (UE) 2019/1937

...contextul pieţelor criptoactivelor şi al funcţionării acestora, ţinând seama, de exemplu, de utilizarea platformelor de comunicare socială, de utilizarea contractelor inteligente pentru executarea ordinelor şi de concentrarea cooperativelor de minare de criptoactive.(97)Instrumentele derivate care se califică drept instrumente financiare astfel cum sunt definite în Directiva 2014/65/UE, al căror activ-suport este un criptoactiv, fac obiectul...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 9 iunie 2023 in Jurnalul Oficial 150L

Regulamentul 123/25-ian-2022 privind consolidarea rolului Agenţiei Europene pentru Medicamente în ceea ce priveşte pregătirea pentru situaţii de criză în domeniul medicamentelor şi al dispozitivelor medicale şi gestionarea acestora

...la instituirea şi funcţionarea infrastructurii interoperabile a spaţiului european al datelor privind sănătatea, profitând de întregul potenţial al supercalculului, al inteligenţei artificiale şi al ştiinţei volumelor mari de date pentru a dezvolta modele predictive şi a adopta decizii mai bune şi mai rapide, fără a încălca drepturile la viaţă privată.(46)Pentru a facilita desfăşurarea unui schimb fiabil de informaţii despre medicamente, într-un mod solid şi...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: luni, 31 ianuarie 2022 in Jurnalul Oficial 20L

Acord din 06-dec-2021 INTERNAŢIONAL între Uniunea Europeană, pe de o parte, şi Republica Macedonia de Nord, pe de altă parte, privind participarea Macedoniei de Nord la Orizont Europa, programul-cadru pentru cercetare şi inovare al Uniunii

...prelucrătoare şi instituţiile academice şi de cercetare, vizând realizarea de proiecte şi crearea de parteneriate pentru colaborare în domeniul specializării inteligente, al transformării digitale şi al ecologizării industriei prelucrătoare (Implementarea politicii industriale)ANEXA III:Buna gestiune financiarăProtejarea intereselor financiare şi recuperareArt. 1:Analize şi audituri1.Uniunea Europeană are dreptul de a realiza, în conformitate cu actele aplicabile ale uneia sau mai multor instituţii sau organisme ale Uniunii şi în...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: miercuri, 23 martie 2022 in Jurnalul Oficial 95L

Regulamentul 868/30-mai-2022 privind guvernanţa datelor la nivel european şi de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1724 (Regulamentul privind guvernanţa datelor)

...a datelor în care acestea ar putea fi utilizate indiferent de locul fizic de stocare în Uniune, în conformitate cu dreptul aplicabil, care ar putea fi esenţial, printre altele pentru dezvoltarea rapidă a tehnologiilor de inteligenţă artificială.(3)Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 3 iunie 2022 in Jurnalul Oficial 152L

Regulamentul 1530/12-iul-2021 de completare a Regulamentului (UE) 2021/947 al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare şi cooperare internaţională - ''Europa globală'', de modificare şi abrogare a Deciziei nr. 466/2014/UE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (UE) 2017/1601 al Parlamentului European şi al Consiliului şi a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 480/2009 al Consiliului

...Transformarea digitală şi inovarea(a)sprijinirea standardizării şi a cooperării în materie de politici care vizează securitatea cibernetică, protecţia datelor, inteligenţa artificială şi alte aspecte de reglementare legate de transformarea digitală; promovarea educaţiei, a alfabetizării şi a competenţelor digitale incluzive; consolidarea drepturilor digitale;(b)dezvoltarea şi promovarea unei conectivităţi digitale accesibile, inclusiv ca preţ, incluzive şi sigure; îmbunătăţirea schimbului de cunoştinţe şi...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: luni, 20 septembrie 2021 in Jurnalul Oficial 330L

Rezolutia 1549/29-apr-2021 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2019, secţiunea IV– Curtea de Justiţie a Uniunii Europene

...acţionează în exerciţiul funcţiei lor judiciare;
44.
constată că CJUE a creat un laborator pentru inovare pentru a explora utilizarea inteligenţei artificiale (IA) în sistemele judiciare; este preocupat de impactul utilizării IA în sistemele judiciare asupra drepturilor omului; solicită CJUE să furnizeze Parlamentului mai multe informaţii privind laboratorul pentru inovare;
45.
subliniază că CJUE a făcut obiectul...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 24 septembrie 2021 in Jurnalul Oficial 340L

Recomandarea 1970/10-nov-2021 privind un spaţiu european comun al datelor pentru patrimoniul cultural

...în special instituţiile mici (de exemplu, muzeele) se confruntă cu dificultăţi în utilizarea tehnologiilor avansate, cum ar fi 3D sau inteligenţa artificială. Prin urmare, în conformitate cu Agenda pentru competenţe în Europa şi cu prima sa iniţiativă emblematică, Pactul privind competenţele, precum şi în sprijinul planului de acţiune privind Pilonul european al drepturilor sociale (15), statele membre ar trebui să stabilească obiective specifice pentru actualizarea competenţelor sau recalificarea profesioniştilor din domeniul patrimoniului cultural...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 12 noiembrie 2021 in Jurnalul Oficial 401L

Buget din 23-nov-2022 ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2023/278 a bugetului anual al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2023

...studiu va contribui la formarea celei mai mari părţi a activităţilor necesare pentru înverzirea IA, astfel încât să poată servi drept bază pentru un potenţial program european privind algoritmii verzi sau pentru orice legislaţie privind IA verde care ar putea fi avută în vedere în viitor. Propunerea de act legislativ privind inteligenţa artificială nu prevede stimulente sau obligaţii privind calcularea şi simularea impactului sistemelor de IA asupra mediului, astfel încât acest studiu...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 23 februarie 2023 in Jurnalul Oficial 58L