Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 227049 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 584.015 acte

Tratat din 2002 între România şi Ucraina privind asistenţa juridică şi relaţiile juridice în cauzele civile

...ocrotire juridică ca şi cetăţenii acelei părţi contractante.Această prevedere se referă, deopotrivă, la persoanele juridice înfiinţate în conformitate cu legislaţia fiecăreia dintre părţile contractante.2.Cetăţenii unei părţi contractante au dreptul să se adreseze liber şi nestânjenit instanţelor judecătoreşti, Ministerului......unor probleme legate de cauzele civile.Art. 3:Obiectul asistenţei juridiceAsistenţa juridică cuprinde îndeplinirea unor activităţi procesuale prevăzute de legislaţia părţii contractante solicitate, cum ar fi audierea părţilor, martorilor, experţilor, efectuarea expertizelor, cercetărilor locale, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în......Art. 8:Reguli privind acordarea asistenţei juridice1.În îndeplinirea cererii de acordare a asistenţei juridice, instituţia judiciară solicitată aplică legislaţia statului său. Totuşi, la cererea instituţiei judiciare solicitante, instituţia judiciară solicitată poate aplica normele procesuale ale părţii contractante solicitante, în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 martie 2005 in M.Of. 183 din 03-mar-2005

Acord din 2006 MULTILATERAL între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, Republica Albania, Bosnia şi Herţegovina, Republica Bulgaria, Republica Croaţia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Republica Islanda, Republica Muntenegru, Regatul Norvegiei, România, Republica Serbia şi Misiunea Administraţiei Interimare a Organizaţiei Naţiunilor Unite în Kosovo1) privind înfiinţarea unei zone europene comune de aviaţie*)

...este necesar să fie definite reguli specifice,fiind de acord că este potrivit ca regulile ECAA să se bazeze pe legislaţia relevantă în vigoare în cadrul Comunităţii Europene, aşa cum este stabilită în anexa nr. I la prezentul acord, fără a......aspecte ale serviciilor aeriene care să armonizeze acordurile bilaterale privind serviciile aeriene dintre statele membre CE şi părţile asociate cu legislaţia Comunităţii Europene,au convenit următoarele:CAPITOLUL I:Obiective şi principiiArt. 11.Scopul prezentului acord este crearea unei zone......prezentul acord stabileşte regulile aplicabile între părţile contractante, în temeiul condiţiilor stabilite în continuare. Aceste reguli includ prevederile stabilite în legislaţia specificată în anexa nr. I.2.Prevederile prezentului acord se vor aplica în măsura în care privesc transportul aerian sau...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 ianuarie 2008 in M.Of. 48 din 22-ian-2008

Intelegere din 2013 în domeniul securităţii sociale între Guvernul României şi Guvernul Quebecului

...desemnată de către autoritatea competentă a părţii în cauză sau cea responsabilă cu aplicarea legislaţiei vizate la articolul 2;c)legislaţie: legile, reglementările, dispoziţiile statutare şi toate celelalte măsuri de aplicare, prezente sau viitoare, care se referă la domeniile şi regimurile......din Quebec sau orice alt an considerat ca echivalent;g)prestaţie: orice prestaţie în bani sau în natură prevăzută de legislaţia vizată la articolul 2;h)a avea reşedinţa: a avea şederea obişnuită în România sau în Quebec, cu intenţia de......fost supusă legislaţiei vizate la subparagraful a) al paragrafului 1 al articolului 2 ori a dobândit drepturi în virtutea acestei legislaţii sau o persoană de cetăţenie română care este ori a fost supusă legislaţiei vizate la subparagraful b) al paragrafului 1...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 ianuarie 2015 in M.Of. 29 din 14-ian-2015

Directiva 4/1978 a Consiliului în baza art. 54 alin. (3) lit. (g) din Tratat privind conturile anuale ale anumitor tipuri de societăţi comerciale (78/660/EEC)

...formatele impuse sau permise.Art. 9(1)ActiveA)Capital subscris nevărsatdin care apelat(cu excepţia cazului în care legislaţia naţională prevede prezentarea capitalului apelat la "Datorii". În acest caz, partea de capital apelat dar încă nevărsat trebuie prezentată ca activ la A sau la D (II) (5)).B)Cheltuieli de constituireaşa cum sunt definite de legislaţia naţională, şi în măsura în care......legislaţia naţională permite prezentarea acestora ca activ. Legislaţia naţională poate prevedea, de asemenea, ca aceste cheltuieli de constituire sa fie prezentate...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 ianuarie 2005 in M.Of. 27 bis din 10-ian-2005

Acord din 06-oct-2010 DE LIBER SCHIMB între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Coreea, pe de altă parte

...Convenţia de la Kyoto") şi Orientările OMV pentru gestionarea riscurilor.Art. 65:Transparenţă(1)Fiecare parte se asigură că legislaţia sa, reglementările sale şi procedurile sale administrative generale în domeniul vamal sau privind alte aspecte legate de comerţ, precum şi......prin "persoană fizică" se înţelege un resortisant al Coreei sau al unui stat membru din Uniunea Europeană în conformitate cu legislaţia respectivă a acestora;(e)prin "persoană juridică" se înţelege orice entitate juridică constituită în mod corespunzător sau altfel organizată în......sau în asociere;(f)prin "persoană juridică a unei părţi" se înţelege:(i)o persoană juridică constituită în conformitate cu legislaţia unui stat membru al Uniunii Europene sau, respectiv, a Coreei, care are sediul social, administraţia centrală (5) sau sediul principal...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 14 mai 2011 in Jurnalul Oficial 127L

Norma din 2000 procedurale privind efectuarea expertizelor, a constatarilor si a altor lucrari medico-legale

...legală.Art. 3Constatările şi expertizele medico-legale se efectuează pe baza principiului metodologiei unitare şi al nerestricţionării accesului medicului legist la informaţia medicală.Art. 4Constatările şi expertizele medico-legale se efectuează după o metodologie unitară stabilită de Consiliul superior......lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală.Art. 5Medicii legişti au obligaţia să păstreze secretul de serviciu şi să asigure protecţia informaţiilor, în conformitate cu normele deontologiei profesionale. În scopul îndeplinirii acestei obligaţii medicii legişti:a)aduc la cunoştinţă persoanelor interesate rezultatul lucrărilor medico-legale numai în cazul în care prin aceasta nu se aduce...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 septembrie 2000 in M.Of. 459 din 19-sep-2000

Norma din 2000 procedurale privind efectuarea expertizelor, a constatarilor si a altor lucrari medico-legale

...legală.Art. 3Constatările şi expertizele medico-legale se efectuează pe baza principiului metodologiei unitare şi al nerestricţionării accesului medicului legist la informaţia medicală.Art. 4Constatările şi expertizele medico-legale se efectuează după o metodologie unitară stabilită de Consiliul superior......lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală.Art. 5Medicii legişti au obligaţia să păstreze secretul de serviciu şi să asigure protecţia informaţiilor, în conformitate cu normele deontologiei profesionale. În scopul îndeplinirii acestei obligaţii medicii legişti:a)aduc la cunoştinţă persoanelor interesate rezultatul lucrărilor medico-legale numai în cazul în care prin aceasta nu se aduce...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 septembrie 2000 in M.Of. 459 din 19-sep-2000

Regulament din 1996 de organizare si functionare a Consiliului Legislativ si a nomenclatorului de functii

...Constituţiei cu prevederile şi principiile acesteia, precum şi pentru sistematizarea, unificarea şi coordonarea legislaţiei României, Consiliul Legislativ va inventaria întreaga legislaţie existentă pentru a se stabili fondul legislaţiei active şi a se face propuneri de abrogare a reglementărilor neconstituţionale, a celor......tuturor contradicţiilor şi necorelărilor legislative. Totodată, pentru a se facilita procesul de aplicare a legii, precum şi accesul cetăţeanului la legislaţie, Consiliul Legislativ va propune celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernului un program de codificare a legislaţiei şi va coordona......studii şi documentare, care este condus de un director.Art. 13Domeniile de activitate ale Secţiei de drept public sunt:- legislaţia constituţională şi administrativă;- legislaţia penală şi contravenţională;- legislaţia bugetară, fiscală şi monetară;- legislaţia privind învăţământul, cercetarea, cultura şi arta;- legislaţia...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 februarie 1996 in M.Of. 43 din 29-feb-1996

Acord din 24-nov-2017 DE PARTENERIAT CUPRINZĂTOR ŞI CONSOLIDAT între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Armenia, pe de altă parte

...al tineretului şi sportului;HOTĂRÂTE să promoveze cooperarea transfrontalieră şi interregională;RECUNOSCÂND angajamentul Republicii Armenia de a-şi apropia progresiv legislaţia în sectoarele relevante de cea a Uniunii Europene, de a o pune în aplicare în mod eficace în cadrul eforturilor......din 8 decembrie 2008 de definire a normelor comune care reglementează controlul exporturilor de tehnologie şi echipament militar şi de legislaţia naţională relevantă a Republicii Armenia.(5)Părţile convin să instituie un dialog politic periodic care să însoţească şi să consolideze......o evaluare a nevoilor specifice, efectuată prin consultare reciprocă între părţi, şi va fi pusă în aplicare în conformitate cu legislaţia relevantă a părţilor. Aceasta se va axa, în special, pe:a)abordarea cauzelor profunde ale migraţiei;b)elaborarea şi punerea...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 26 ianuarie 2018 in Jurnalul Oficial 23L

Hotarirea 40/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 69/2012 privind stabilirea încălcărilor cu caracter contravenţional ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere şi ale normelor de aplicare a acesteia, precum şi a sancţiunilor contravenţionale şi a altor măsuri aferente aplicabile în cazul constatării încălcărilor

...caz;3. lipsa de la bordul vehiculului rutier a autorizaţiei de transport internaţional corespunzătoare tipului de transport efectuat, prevăzută de legislaţia în vigoare/de acordurile rutiere bilaterale/multilaterale sau de convenţiile internaţionale din domeniul transporturilor rutiere la care România este parte......sau practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere de către persoane care nu deţin atestat de profesor de legislaţie rutieră sau atestat/autorizaţie de instructor auto, după caz, eliberat în condiţiile legislaţiei în vigoare, cu excepţia cursurilor de prim......teoretică şi/sau practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere de către persoane având atestatul de profesor de legislaţie rutieră, atestatul de instructor auto sau autorizaţia de instructor auto, după caz, suspendat/suspendată;33. nerespectarea de către şcoala de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 februarie 2016 in M.Of. 121 din 17-feb-2016