Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 182 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 747.701 acte

Legea 242/2022 privind schimbul de date între sisteme informatice şi crearea Platformei naţionale de interoperabilitate

...prezentei legi să ofere acces beneficiarilor şi furnizorilor împuterniciţi de aceştia în mod continuu, prin interfeţe standardizate de comunicare de software de tip REST API şi documentaţia aferentă pentru folosirea lor, la bazele de date utilizate de aplicaţiile gestionate de ei.(2)Persoanele juridice prevăzute la alin. (1) au obligaţia de a-şi conecta sistemele informatice gestionate în numele sau pentru autorităţile şi instituţiile...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 27 iulie 2022 in M.Of. 752 din 27-iul-2022

Ordonanta urgenta 149/2022 privind unele măsuri pentru participarea României la Fondul Alianţei Nord-Atlantice de Inovare

...afacere în industriile de înaltă tehnologie cu impact major asupra securităţii şi apărării naţionale, cum ar fi biotehnologia, IT şi software;e)Comitetul consultativ al partenerilor Fondului - structura de guvernanţă a Fondului NATO de Inovare, fără personalitate juridică, compus din câte un reprezentant al fiecărui stat participant care supraveghează implementarea strategiei de investiţii a Fondului de către managerul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 10 noiembrie 2022 in M.Of. 1086 din 10-noi-2022

Ghid de finantare din 2022 a Programului privind dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi/sau hibrid plug-in în localităţi, prin instalarea de staţii de reîncărcare cu putere normală

...Art. 4:Definiţii(1)În sensul prezentului ghid, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel:a)aplicaţie informatică - software administrat şi pus la dispoziţie gratuit de către AFM, cu rol de gestionare a Programului;b)asociaţiile de dezvoltare intercomunitară - structurile de cooperare cu personalitate juridică, de drept privat şi de utilitate publică, înfiinţate, în condiţiile legii, de unităţile administrativ-teritoriale pentru realizarea în comun a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 19 octombrie 2022 in M.Of. 1014 din 19-oct-2022

Regulament din 2023 privind organizarea şi funcţionarea Registrului Naţional de Publicitate Mobiliară

...solicita înregistrarea în Registru a unui aviz de înscriere corespunzător.(4)Înregistrarea în Registru a datelor privind operaţiunile şi actele juridice înscrise în condiţiile prevăzute de Legea nr. 297/2018 se efectuează numai prin intermediul aplicaţiilor software puse la dispoziţie de Corpul Operatorilor Registrului Naţional de Publicitate Mobiliară, denumit în continuare Corpul Operatorilor, şi avizate de către...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 13 noiembrie 2023 in M.Of. 1029 din 13-noi-2023

Hotarirea 355/2023 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003

...modifică şi va avea următorul cuprins:"- Art. 99(1) Orice modificare hardware a unui aparat de marcat electronic fiscal sau software a programului de control deja avizat presupune obţinerea unui supliment de aviz tehnic favorabil privind caracteristicile tehnice ale modelului aparatului de marcat electronic fiscal emis de persoana juridică prevăzută la art. 78 alin. (1) lit. b). Un exemplar al suplimentului de aviz tehnic favorabil se transmite comisiei.(2...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 24 aprilie 2023 in M.Of. 344 din 24-apr-2023

Buget din 18-dec-2008 ADOPTAREA DEFINITIVĂ 2009/165/CE, Euratom a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2009

...serviciile de birou, abonamentele la organizaţii internaţionale etc., studiile de securitate şi asigurarea calităţii în materie de echipamente informatice şi software.Temei juridicDirectiva 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 13 martie 2009 in Jurnalul Oficial 69L

Ordinul 20.281/2023 privind procedura, metodele şi instrumentele încetării utilizării produselor şi serviciilor provenind direct sau indirect din Federaţia Rusă sau de la un operator economic aflat sub controlul direct sau indirect al unei persoane fizice sau juridice din Federaţia Rusă sau al cărui capital este constituit cu participaţie provenind în mod direct sau prin firme interpuse din Federaţia Rusă ori din ale cărui organe de administrare fac parte persoane din Federaţia Rusă

...ce furnizează produse şi servicii softwareOrganizaţia dumneavoastră utilizează, după informaţiile disponibile la acest moment, furnizori de produse şi servicii software cu sediul în Federaţia Rusă sau care se cunosc a fi sub controlul direct sau indirect al unei persoane fizice sau juridice din Federaţia Rusă conform definiţiilor de la art. 1 al Legii nr. 354/2022?. Selectaţi o valoare|_| Da|_...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 27 februarie 2023 in M.Of. 167 din 27-feb-2023

Buget din 24-nov-2021 ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2022/182 a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2022

...pentru programul de dezafectare, cum ar fi dezvoltarea de sisteme informatice, serviciu de asistenţă tehnică pentru utilizatori, echipamente hardware şi software etc.
Temei juridicA se vedea capitolul 12 04.CAPITOLUL 12 02 - FONDUL PENTRU SECURITATE INTERNĂ (FSI)
Titlul
Capitolul
Articolul
Postul
Rubrică
CF
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 24 februarie 2022 in Jurnalul Oficial 45L

Metodologie din 2019 privind acreditarea entităţilor care desfăşoară activităţi de producţie în domeniul TEMPEST - INFOSEC 15

...să fie în concordanţă cu activităţile pentru care se solicită acreditarea.SUBCAPITOLUL II:B.2. Instrumente şi echipamenteC16 Persoana juridică solicitantă trebuie să dispună de instrumente şi echipamente adecvate pentru derularea eficientă a procesului de producţie în domeniul TEMPEST şi a procesului de evaluare TEMPEST, după caz.C17 Fiecare echipament sau produs software care poate influenţa activitatea în domeniul TEMPEST trebuie luat în evidenţă şi marcat în mod unicC18 Echipamentele pot fi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 23 aprilie 2019 in M.Of. 317 din 23-apr-2019

Ordinul 781/2018 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării de produse şi servicii TIC inovative create de IMM-uri, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b - Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC, acţiunea 2.2.1 ''Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere'', din Programul operaţional Competitivitate 2014-2020

...cu realizarea activităţilor proiectului);
- nu face obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti cu privire la situaţia juridică;
- nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun;
c) achiziţionarea de clădire/spaţiu şi teren;
d) achiziţionarea aplicaţiilor software/licenţelor necesare implementării proiectului, configurarea şi implementarea bazelor de date, migrarea şi integrarea diverselor structuri de date existente, realizarea unui
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 9 octombrie 2018 in M.Of. 857 din 09-oct-2018