Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 804 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 750.688 acte

Contract Colectiv de Munca 1376/2014 la Nivel de Grup de Unităţi Asistenţă Socială pe anii 2014-2015

...să nu susţină promovarea unor acte normative sau a altor dispoziţii care ar conduce la diminuarea drepturilor ce decurg din legislaţia specifică domeniului asistenţei sociale în vigoare la data înregistrării contractului, precum şi din prezentul C.C.M.N.G.U.A.S. fără consultarea federaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract.(2)Angajatorul se obligă să nu iniţieze niciun act normativ şi/sau act administrativ......în acelaşi judeţ, cu respectarea Codului Muncii.b)În situaţia prevăzută mai sus, angajatorii vor sprijini rezolvarea cazurilor ivite prin consultarea reprezentanţilor organizaţiei sindicale semnatare a prezentului contract colectiv de muncă.(2)Schimbarea persoanei juridice care angajează nu dă dreptul la...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 6 noiembrie 2014 in M.Of. 4 cc din 06-noi-2014

Contract Colectiv de Munca 11/2015 la nivel de grup de unităţi din Ministerul Afacerilor Interne

...de ore timp liber.(7)În funcţie de specificul muncii, şefii unităţilor adoptă una din variantele de mai sus, după consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor.Art. 9În condiţiile prevăzute de legislaţia specifică, salariaţii au dreptul la reducerea duratei normale a timpului de muncă sub 8 ore pe zi şi nu pot......normativelor în vigoare sau, în cazul în care nu există normative, normele de muncă se elaborează de către angajator după consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor.Art. 17(1)Activitatea de normare a muncii se desfăşoară ca...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 19 martie 2015 in M.Of. 1 cc din 19-mar-2015

Tratat din 2021 între România şi Guvernul Malaysiei privind extrădarea

...Dacă legislaţia părţii solicitante prevede pedeapsa cu moartea pentru infracţiunea pentru care se solicită extrădarea în temeiul prezentului tratat, iar legislaţia părţii solicitate nu prevede o astfel de pedeapsă, cererea de extrădare nu va fi transmisă fără o consultare şi un acord prealabil al celor două părţi privind formularea cererii. În asemenea cazuri, extrădarea poate fi refuzată, cu excepţia......în temeiul dispoziţiilor alin. 3 lit. (a) şi (b), partea solicitată va supune cazul autorităţilor sale competente, în conformitate cu legislaţia sa internă, pentru ca persoana a cărei extrădare se solicită să fie cercetată în condiţiile legislaţiei sale, după consultări preliminare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 13 decembrie 2022 in M.Of. 1197 din 13-dec-2022

Contract Colectiv de Munca 789/2020 la nivel de grup de unităţi aflate în administrarea/subordinea Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti pentru anii 2020-2022

...prezentului contract colectiv de muncă sunt obligate să se consulte şi să se informeze reciproc în cazurile speciale prevăzute de legislaţia aplicabilă în vigoare referitoare la relaţiile de muncă.(4)Consultarea şi informarea se vor desfăşura organizat în cadrul comisiilor paritare constituite la toate nivelurile.Art. 12(1)Declanşarea procedurii prevăzute......în domeniu.b)În situaţia prevăzută mai sus, Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti va sprijini rezolvarea cazurilor ivite prin consultarea reprezentanţilor organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă.(2)Schimbarea persoanei juridice care angajează nu dă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 10 noiembrie 2020 in M.Of. 4 cc din 10-noi-2020

Contract Colectiv de Munca 1.228/2022 (denumit în continuare şi ''CCM'') la nivel de grup de unităţi aflate în administrarea/subordinea Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti pentru anii 2022-2024, înregistrat la M.M.S.S. - D.D.S.

...prezentului contract colectiv de muncă sunt obligate să se consulte şi să se informeze reciproc în cazurile speciale prevăzute de legislaţia aplicabilă în vigoare referitoare la relaţiile de muncă.(4)Consultarea şi informarea se vor desfăşura organizat în cadrul comisiilor paritare constituite la toate nivelurile.Art. 12(1)Declanşarea procedurii prevăzute......în domeniu;b)În situaţia prevăzută mai sus, Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti va sprijini rezolvarea cazurilor ivite prin consultarea reprezentanţilor organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă.(2)Schimbarea persoanei juridice care angajează nu dă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 29 septembrie 2022 in M.Of. 5 cc din 29-sep-2022

Metodologie din 2020 privind organizarea concursului sau numirea prin delegare pentru ocuparea postului de director general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi a posturilor de directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, în vederea realizării indicatorilor de referinţă asociaţi standardelor de performanţă pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate, încheierea contractelor de management şi evaluarea activităţii acestora

...3.3. Indicatori de referinţă1.Coordonează constituirea de grupuri de lucru/sesiuni informative/şedinţe de lucru cu privire la legislaţia incidentă şi pentru consultarea, după caz, în luarea deciziilor a personalului din subordine11Notă: numărul, tematica şi frecvenţa vor fi detaliate în......3 puncte- sub 50% - 0 puncte14.Sunt organizate grupuri de lucru/sesiuni informative/şedinţe de lucru cu privire la legislaţia incidentă şi pentru consultarea, după caz, în luarea deciziilor a personalului din subordine2- da - 5 puncte- nu - 0 puncte...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 18 mai 2020 in M.Of. 411 bis din 18-mai-2020

Metodologie din 2020 privind organizarea concursului pentru ocuparea posturilor de directori generali ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ai caselor de asigurări de sănătate, standardele de performanţă şi indicatorii de referinţă asociaţi pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate, condiţiile şi criteriile de selecţie specifice pentru ocuparea posturilor de directori generali şi încheierea contractelor de management, situaţiile în care se pot ocupa temporar posturile de directori generali, precum şi procedura de evaluare a performanţelor profesionale ale acestora

...3.3.Indicatori de referinţă1.Coordonează constituirea de grupuri de lucru/sesiuni informative/şedinţe de lucru cu privire la legislaţia incidentă şi pentru consultarea, după caz, în luarea deciziilor a personalului din subordine11Notă: numărul, tematica şi frecvenţa vor fi detaliate în......3 puncte- sub 50% - 0 puncte14.Sunt organizate grupuri de lucru/sesiuni informative/şedinţe de lucru cu privire la legislaţia incidentă şi pentru consultarea, după caz, în luarea deciziilor a personalului din subordine2- da - 5 puncte- nu - 0 puncte...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 7 octombrie 2020 in M.Of. 911 bis din 07-oct-2020

Recomandarea 2279/15-dec-2021 privind utilizarea unor metode referitoare la amprenta de mediu pentru măsurarea şi comunicarea performanţei de mediu pe durata ciclului de viaţă a produselor şi organizaţiilor

...A
Emisii/resurse
Flux elementar
UUID
Frecvenţa măsurătorilor
Metoda de măsurare implicită125
Observaţii
125 Cu excepţia cazului în care legislaţia specifică la nivel naţional prevede metode de măsurare specifice.
A se vedea fişierul Excel denumit “[Denumirea normei PEFCR_numărul versiunii]-Inventarul ciclului de viaţă” pentru consultarea listei tuturor datelor specifice societăţii care trebuie colectate.
B.5.2. Lista proceselor prevăzute a fi desfăşurate de societate
[Procesele
......X
Emisii/resurse
Flux elementar
UUID
Frecvenţa măsurătorilor
Metoda de măsurare implicită127
Observaţii
127Cu excepţia cazului în care legislaţia specifică la nivel naţional prevede metode de măsurare specifice.
A se vedea fişierul IACCI denumit “[Denumirea normei PEFCR numărul versiunii
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 30 decembrie 2021 in Jurnalul Oficial 471L

Norme Metodologice din 2016 de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

...a taxei.(2)În vederea emiterii de facturi conform prevederilor art. 319 alin. (13) din Codul fiscal, Direcţia generală de legislaţie Cod fiscal şi reglementări vamale din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, la solicitarea persoanelor impozabile interesate sau din oficiu, va consulta Comitetul TVA. Persoanele impozabile interesate care solicită consultarea Comitetului TVA pentru emiterea de facturi conform prevederilor art. 319 alin. (13) din Codul fiscal trebuie să prezinte Direcţiei generale......de legislaţie Cod fiscal şi reglementări vamale motivaţia solicitării emiterii de facturi conform art. 319 alin. (13) din Codul fiscal. Din motivaţia...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 13 ianuarie 2016 in M.Of. 22 din 13-ian-2016

Sentinta 111/2020 a Curţii de apel Braşov - Secţia de contencios administrativ şi fiscal

...05.2020 reprezintă simple recomandări, fără a fi obligatorii pentru statele membre, aceste documente fiind întocmite doar pentru informare şi consultări, nefiind adoptate sau aprobate de Comisia Europeană. Or, legislaţia românească trebuie să fie conformă cu "prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum şi cu celelalte reglementări comunitare cu caracter......nivel european reprezintă simple recomandări, fără a fi obligatorii pentru statele membre, acest document fiind întocmit doar pentru informare şi consultări, nefiind adoptat sau aprobat de Comisia Europeană. Astfel, legislaţia românească trebuie să fie conformă cu "prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 23 octombrie 2023 in M.Of. 955 din 23-oct-2023