Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1665 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 690.344 acte

Ordinul 637/2014 pentru aprobarea schemei transparente de ajutor de minimis, denumită ''Schemă transparentă de ajutor de minimis sub formă de garanţii de portofoliu de credite'', aferentă domeniului major de intervenţie 1.2 ''Accesul IMM la finanţare'', axa prioritară 1 ''Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient'', din cadrul Programului operaţional sectorial ''Creşterea competitivităţii economice''

...cele 8 regiuni de dezvoltare.Art. 8În cadrul schemei se acordă ajutoare pentru toate sectoarele şi activităţile prevăzute în Codul CAEN Rev. 2 - NACE Rev. 2, cu excepţia următoarelor:8.1.Sectoarele şi activităţile prevăzute la art. 1 din Regulamentul nr......e)ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate.8.2.Următoarele sectoare şi activităţile conform codului CAEN Rev.2, pentru care prezenta schemă nu se aplică:- Secţiunea A, Agricultură, silvicultură şi pescuit;- Secţiunea B, Industria extractivă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 iulie 2014 in M.Of. 524 din 14-iul-2014

Norme Metodologice din 2002 privind desemnarea si notificarea nationala a laboratoarelor de incercari, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizeaza evaluarea conformitatii produselor din domeniile reglementate prevazute in Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor

...6) Denumirea completă a autorităţii competente responsabile cu reglementarea domeniului în care se solicită evaluarea şi desemnarea.7) Denumirea şi codul produselor sau grupei de produse ce face obiectul evaluării, asociate activităţilor CAEN.8) Denumirea încercărilor sau procedurii de evaluare a conformităţii produselor ce fac obiectul evaluării.9) Documentele necesare conform prevederilor art......reglementarea domeniului în care s-au solicitat evaluarea şi desemnarea.2) Denumirea completă a laboratorului sau organismului.3) Adresa completă, codul poştal.4) Denumirea testărilor/procedurii de evaluare a conformităţii produselor.5) Denumirea şi codul produselor sau a grupei de produse...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 6 iunie 2002 in M.Of. 388 din 06-iun-2002

Ordinul 1144/2002 privind infiintarea Registrului poluantilor emisi de activitatile care intra sub incidenta art. 3 alin. (1) lit. g) si h) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii si modul de raportare a acestora

...pentru raportarea emisiilor de către autorităţile cu competenţe pentru protecţia mediului
Identificarea dispozitivului
Numele companiei titulare
Numele instalaţiei
Adresa instalaţiei
Cod postal/Cod tara
Coordonate geografice de amplasament CAEN cod
Activitate principala
- Volumul producţiei
Autorităţi de reglementare
Numărul instalaţiilor
Numărul orelor de funcţionare pe an Numărul angajaţilor
Toate activităţile
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 ianuarie 2003 in M.Of. 35 din 22-ian-2003

Ordinul 1013/2013 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2013 a operatorilor economici

...conform prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.2.4.Entităţile completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi) din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare.2.5._(1)Formularul "Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 iulie 2013 in M.Of. 455 din 24-iul-2013

Ordinul 680/2007 pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001, cu modificările şi completările ulterioare

..._||_||_|
Data stabilită pentru lichidarea drepturilor salariale: zi |_||_|, lună |_||_|, an |_||_||_||_|
COD CAEN: |_||_||_||_|
A. Denumire angajator |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_
......Pentru perioada de raportare 2001-2005
Sumă prestaţii pentru indemnizaţie de risc maternal la nivel de unitate, suportate din BASS
Cod CAEN
CODCAEN
C
4
Se completează cu codul CAEN al angajatorului conform Nomenclatorului privind clasificarea activităţilor economice la nivel naţional
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 august 2007 in M.Of. 575 din 22-aug-2007

Ordinul 1372/2000 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit

...s-a depus ultima declaraţie de venit global ................………..............................................
Cont bancar:
Banca ................................................................... Număr cont ............................................................................
A.DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂFelul activităţii ............................................................................................... Cod CAEN ....................................Forma de organizare ..............................................................................................................................................Denumirea .............................................................................................................................................................Sediul principal de desfăşurare a activităţii ..............................................................................................................Autorizaţie: nr. ........................................ data ....................................... cota de participare ............................. %Data începerii activităţii ............................................. Data......DIN ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE
- comerciale -
Declaraţie rectificativă
Se completează cu X
în cazul declaraţiilor rectificative
Pe anul ...............................
Nume ............................................. Iniţiala tatălui .......... Prenumele ...................................................................
Cod numeric personal/numar de identificare fiscala ...............................................................................................
Adresa:
Strada ........................................................ Nr. ............. Bloc .......... Scara ............ Etaj ............... Ap. .............
Localitate .............................................. Judeţ .........................……….................. Sector ..................................
Cont bancar:
Banca ................................................................... Număr
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 noiembrie 2000 in M.Of. 549 din 07-nov-2000

Ordinul 1212/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru ''Finanţarea proiectelor din Programul Eficienţă energetică (RO 05) din cadrul Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014''

...mărfuri;g)sectorul construcţiilor de nave;h)industria carboniferă;i)industria siderurgică;j)sectorul fibrelor sintetice;k)dezvoltarea (promovarea) imobiliară - cod CAEN 411;l)fabricarea armamentului şi muniţiei - cod CAEN 254 şi fabricarea vehiculelor militare de luptă - cod CAEN 304.(2)De asemenea, în cadrul prezentei scheme nu se...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 octombrie 2014 in M.Of. 786 din 29-oct-2014

Ordinul 1223/2005 privind procedura de înregistrare a producătorilor, modul de evidenţă şi raportare a datelor privind echipamentele electrice şi electronice şi deşeurile de echipamente electrice şi electronice

...al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului ..............................
Semnătura şi stampila, ...........................Anexa 41:Denumirea societăţii:
Localitatea:
Adresa:
Tel/Fax/E-mail
Cod CAEN pentru activitatea de bază:
Nr. Mediu de angajaţi:
C.U.I.
Persoana de contact1.Echipamente puse pe piaţă în
......raportare pentru administratorii punctelor de colectareDenumirea societăţii/ punctului de lucru:
Localitatea:
Adresa:
Tel/Fax/E-mail:
C.U.I.
Cod CAEN pentru activitatea de bază:
Nr. mediu de angajaţi:
Persoana de contact:
Categoria *
Deşeuri de echipamente electrice şi electronice colectate
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 ianuarie 2006 in M.Of. 1 din 03-ian-2006

Procedura din 2009 de implementare a Programului pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit

...active corporale şi necorporale noi şi acestea au fost puse în funcţiune până la 31 decembrie 2008;- au autorizate activităţile (coduri CAEN) pentru care se solicită finanţare în cadrul Programului în momentul achiziţiei activelor;- nu au aplicat amortizarea accelerată prevăzută de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru activele pentru care solicită fonduri în cadrul Programului;- nu sunt în dificultate, în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 aprilie 2009 in M.Of. 268 bis din 24-apr-2009

Regulament din 2002 pentru acreditarea consumatorilor eligibili de gaze naturale

...la alin. (1) consumatorii finali care au ca obiect principal de activitate producerea de energie electrică şi/sau termică, conform cod CAEN 4011 şi/sau cod CAEN 4031, au obligaţia transmiterii copiei de pe licenţa pentru producerea energiei electrice şi/sau termice, emisă de ANRE.CAPITOLUL...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 decembrie 2002 in M.Of. 924 din 18-dec-2002