Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1665 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 690.344 acte

Ordinul 2980/2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în parcurile industriale

...de lucru ale întreprinderii, data ultimei menţiuni înscrise în registru şi obiectul acesteia, activitatea desfăşurată în parcul industrial, cu menţionarea codului CAEN corespunzător;d)studiu de fezabilitate sau plan de investiţii, cu evidenţierea cheltuielilor eligibile, prezentat în format tabelar, cu detalierea pe......pentru ajutorul de minimis
- Informaţii cu privire la beneficiarul ajutorului de minimis:
-- denumirea, adresa sediului principal, principalul sector de activitate (cod CAEN);
-- declaraţie conform căreia nu este o întreprindere aflată în dificultate, conform definiţiei din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 octombrie 2013 in M.Of. 610 din 01-oct-2013

Instructiuni din 2006 pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii personalului de specialitate, angajat al direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în unităţile de prelucrare, procesare, depozitare, transport şi valorificare a produselor şi subproduselor de origine nonanimală

...asistenţă, inspecţie şi control pentru siguranţa alimentelor1.Unităţi de fabricare a produselor de morărit, amidon şi produselor din amidon - cod CAEN 1561, 15622.Unităţi de fabricare a pâinii şi produselor proaspete de patiserie - cod CAEN 15813.Unităţi de fabricare a biscuiţilor, pişcoturilor, macaroanelor, tăiţeilor, cuşcuşului şi altor produse similare - cod CAEN 1582, 1585...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 mai 2006 in M.Of. 390 din 05-mai-2006

Hotarirea 298/2004 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 487/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea şi notificarea naţională a laboratoarelor de încercări, precum şi a organismelor de certificare şi de inspecţie care realizează evaluarea conformităţii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor

...6) Denumirea completă a autorităţii competente responsabile cu reglementările domeniului în care se solicită evaluarea şi desemnarea.7) Denumirea şi codul produselor sau grupelor de produse ce fac obiectul evaluării, asociate activităţilor CAEN.8) Denumirea încercărilor sau procedurii de evaluare a conformităţii produselor ce fac obiectul evaluării.9) Documentele necesare conform prevederilor art......reglementarea domeniului în care s-au solicitat evaluarea şi desemnarea.2) Denumirea completă a laboratorului sau organismului.3) Adresa completă, codul poştal.4) Denumirea testărilor/procedurii de evaluare a conformităţii produselor.5) Denumirea şi codul produselor sau grupei de produse asociate...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 martie 2004 in M.Of. 249 din 22-mar-2004

Ordinul 52/2012 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice

...forma de proprietate şi codul unic de înregistrare, fără a se folosi prescurtări sau iniţiale. În căsuţe se vor trece codurile care delimitează încadrarea entităţii.Entităţile completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 ianuarie 2012 in M.Of. 46 din 19-ian-2012

Procedura de implementare din 2011 a Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă (PS-04.02)

...au ca obiect de activitate comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, activităţi prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta procedură (coduri CAEN conform Ordinului Preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007, cu modificările şi completările ulterioare, privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională);c)au cel puţin 1 an fiscal de activitate şi codul CAEN pentru care solicită finanţare este principal sau secundar autorizat de cel puţin 6 luni, conform art. 15 din Legea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 6 iunie 2011 in M.Of. 396 bis din 06-iun-2011

Norma 3/2011 pentru întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale pentru entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

...Telefon, _____ fax _____
Număr din registrul comerţului ____ ____
Forma de proprietate ______________|_|_|
Activitatea preponderentă
(denumire clasă CAEN) ______
Cod clasă CAEN _____ _|_|_|_|_|
Cod unic de înregistrare
_____|_|_|_|_|_|_|_|_|_
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 martie 2011 in M.Of. 193 din 21-mar-2011

Legea 168/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

...la solicitarea antrepozitarului interesat de către institute/societăţi comerciale care au înscris în obiectul de activitate una dintre activităţile cu codurile CAEN 7112, 7120 sau 7490 şi au implementate standardele de calitate ISO 9001, ISO 14001 şi OHSAS 18001; şid) sunt......alin. (31) se întocmesc de institute/societăţi comerciale care au înscris în obiectul de activitate una dintre activităţile cu codurile CAEN 7112, 7120 sau 7490 şi au implementate standardele de calitate ISO 9001, ISO 14001 şi OHSAS 18001.»686...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 mai 2013 in M.Of. 310 din 29-mai-2013

Hotarirea 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă

...buget,
Liviu Voinea
ANEXA nr. 1:LISTA sectoarelor de activitate pentru care nu se acordă ajutoare de stat
Nr. crt.
Cod CAEN
Denumire cod CAEN
SECŢIUNEA A - AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT
1
01
Agricultură, vânătoare şi servicii anexe
2
02
Silvicultură şi exploatare forestieră
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 8 mai 2014 in M.Of. 336 din 08-mai-2014

Ordinul 877/2013 privind aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, precum şi a modelului şi conţinutului formularului 013 ''Declaraţie de înregistrare fiscală/ Declaraţie de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente''

...3. Statul de rezidenţă
Localitatea
Adresa completă în ţara de rezidenţă
C. DATE DE IDENTIFICARE A SEDIULUI PERMANENT DESEMNAT
1. Cod de identificare fiscală
2. Domiciliul fiscal
Judeţ
Sector
Localitate
Strada
Nr.
Bloc
Sc.
Et.
Ap.
Cod poştal
Ţara
Telefon
Fax
E-mail
Cod CAEN al obiectului principal de activitate
4. Modul de dobândire al spaţiului, numărul şi data documentului
D. REPREZENTARE PRIN:
Împuternicit
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 iulie 2013 in M.Of. 439 din 18-iul-2013

Ordinul 635/2014 pentru aprobarea schemei transparente de ajutor de minimis, denumită ''Schemă transparentă de ajutor de minimis sub formă de împrumuturi cu subvenţie parţială de dobândă'', aferentă domeniului major de intervenţie 1.2 ''Accesul IMM la finanţare'' - iniţiativa JEREMIE în România, axa prioritară 1 ''Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient'', din cadrul Programului operaţional sectorial ''Creşterea competitivităţii economice''

...cele 8 regiuni de dezvoltare.Art. 9În cadrul schemei se acordă ajutoare pentru toate sectoarele şi activităţile prevăzute în Codul CAEN Rev. 2 - NACE Rev. 2, cu excepţia următoarelor:9.1.Sectoarele şi activităţile prevăzute la art. 1 din Regulamentul nr......e)ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate.9.2.Următoarele sectoare şi activităţile conform codului CAEN Rev.2, pentru care prezenta schema nu se aplică:- Secţiunea A, Agricultură, silvicultură şi pescuit;- Secţiunea B, Industria extractivă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 iulie 2014 in M.Of. 521 din 14-iul-2014