Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 176 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 642.138 acte

Ordinul 456/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Gărzilor forestiere

...modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii finanţelor publice nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale celorlalte acte normative specifice în vigoare;13.m) efectuează înregistrările în contabilitate în mod cronologic, cu respectarea succesiunii documentelor, după data de întocmire sau de intrare a acestora în instituţie şi sistematic, în conturi sintetice şi analitice, respectând Planul de conturi elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, şi întocmeşte lunar balanţe de verificare sintetice şi analitice...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 aprilie 2016 in M.Of. 262 din 07-apr-2016

Ordonanta urgenta 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

...fiecare dintre instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale are obligaţia de a înainta Guvernului un raport sintetic cu privire la cele constatate, precum şi propuneri de intervenţie, precum înlăturarea/comasarea de taxe, proceduri sau documente.CAPITOLUL II:Modificarea, completarea şi abrogarea unor acte normativeArt. 14La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, următoarele acte normative se modifică, se completează...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 iunie 2016 in M.Of. 490 din 30-iun-2016

Ordonanta urgenta 54/2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie

...F. a obiectivelor privind supravegherea prudenţială, BAAR furnizează, la cererea A.S.F. sau din proprie iniţiativă, date şi informaţii sintetice privind asigurarea RCA, cu respectarea legislaţiei în domeniul concurenţei.(9)Conducerea asociaţiei, criteriile care trebuie îndeplinite de către persoanele propuse pentru funcţiile de conducere, actul constitutiv, statutul şi modificările acestora, nivelurile cotizaţiilor, ale contribuţiilor pentru fond şi ale taxei de administrare a bazei de date...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 septembrie 2016 in M.Of. 723 din 19-sep-2016

Decizia 321/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 272 alin. (1) din Codul penal

...definiţie a noţiunii de "corupere", dar sensul acesteia este, în mod logic, derivat din noţiunea de "corupţie" a cărei definire, sintetică sau analitico-descriptivă face obiectul diverselor acte juridice internaţionale, europene şi naţionale. Astfel, la nivel naţional, Strategia naţională anticorupţie, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 215/2012, publicată...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 iulie 2016 in M.Of. 539 din 19-iul-2016

Ordinul 873/2018 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

...în poziţie şezândă, BMI) + evaluare clinică (stadiu pubertar după criteriile Tanner, TA etc)**standardele antropometrice recomandate pentru înălţime sunt curbele sintetice pentru România - anexate (Pascanu I, Pop R, Barbu CG, Dumitrescu CP, Gherlan I, Mărginean O, Preda C, Procopiuc C, Vulpoi C, Hermanussen M. Development of Synthetic Growth Charts for Romanian Population. Acta Endocrinologica (Buc), 2016, 12 (3): 309-318)b) radiografie mână nondominantă pentru vârsta osoasă**;aprecierea vârstei osoase corespunde atlasului Greulich...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 iulie 2018 in M.Of. 586 bis din 11-iul-2018

Decizia 391/2019 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 39 alin. (5) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale

...fie pe deplin acoperitoare, se vor lua în considerare diferitele ipoteze ce se pot ivi în activitatea de aplicare a actului normativ, folosindu-se fie enumerarea situaţiilor avute în vedere, fie formulări sintetice sau formulări-cadru de principiu, aplicabile oricăror situaţii posibile." (a se vedea Decizia nr. 456 din 4 iulie 2018, publicată...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 iunie 2019 in M.Of. 510 din 24-iun-2019

Decizia 140/2019 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori

...în care acesta este consultat, textul face trimitere la legea sa organică de înfiinţare, organizare şi funcţionare. Norma constituţională, exprimând sintetic rolul pur consultativ pentru Parlament şi Guvern al Consiliului Economic şi Social, nu face niciun fel de referire expresă la obligaţia iniţiatorilor proiectelor de acte normative de a solicita avizul consultativ al Consiliului Economic şi Social şi nici cu privire la mecanismele de consultare a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 mai 2019 in M.Of. 377 din 14-mai-2019

Regulament din 2019 de organizare şi funcţionare al Muzeului Naţional ''Constantin Brâncuşi''

...natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, a veniturilor şi cheltuielilor în baze contabile de numerar şi de angajamente, cu respectarea actelor normative în vigoare;j)asigură înregistrarea cronologică şi sistematică a operaţiunilor patrimoniale în contabilitate, cu respectarea succesiunii documentelor justificative, în conturi sintetice şi răspunde de întocmirea registrelor contabile obligatorii şi de arhivarea acestora, conform prevederilor legale;k)întocmeşte situaţiile financiare trimestriale şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 august 2019 in M.Of. 657 din 07-aug-2019

Decizia 151/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru adoptarea unor măsuri pe timpul stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României

...248/2013 şi ale art. 31 alin. (3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative. Faţă de acestea, Guvernul arată că, potrivit jurisprudenţei Curţii Constituţionale (deciziile nr. 83/2009, nr. 354/2013, nr. 383/2011), art. 141 din Constituţie se rezumă la a exprima sintetic rolul consultativ al Consiliului Economic şi Social, legiuitorul constituant făcând trimitere la lege pentru detalii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 mai 2020 in M.Of. 408 din 18-mai-2020

Decizia 29/2020 [A] asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane

...în care acesta este consultat, textul face trimitere la legea sa organică de înfiinţare, organizare şi funcţionare. Norma constituţională, exprimând sintetic rolul pur consultativ pentru Parlament şi Guvern al Consiliului Economic şi Social, nu face niciun fel de referire expresă la obligaţia iniţiatorilor proiectelor de acte normative de a solicita avizul consultativ al Consiliului Economic şi Social şi nici cu privire la mecanismele de consultare a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 februarie 2020 in M.Of. 128 din 19-feb-2020