Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 180 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 746.902 acte

Hotarirea 591/2006 pentru aprobarea destinaţiilor şi modului de utilizare a sumei aferente sprijinirii activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, prevăzută în bugetul Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2006, precum şi a modului de acordare a finanţărilor nerambursabile programelor, proiectelor şi acţiunilor destinate acestei activităţi

...şi culturii române, posturilor de radio şi televiziune şi sediilor organizaţiilor românilor de pretutindeni;h)servicii de contabilitate, traduceri, asistenţă juridică, servicii şi asistenţă IT;i)achiziţia de software;j)publicitatea în mijloacele de informare în masă a programelor, proiectelor sau acţiunilor menţionate la pct. I;k)realizarea de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 17 mai 2006 in M.Of. 424 din 17-mai-2006

Ordinul 2241/2008 pentru aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul operaţiunii 3.1.4 ''Susţinerea conectării şcolilor la broadband'' din domeniul major de intervenţie 3.1 ''Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor'' şi în cadrul operaţiunilor din domeniul major de intervenţie 3.2 ''Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice'', axa prioritară 3 ''Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public'' din cadrul Programului operaţional sectorial ''Creşterea competitivităţii economice'' (POS CCE) 2007-2013

...a proiectului9.1.Cheltuieli cu servicii de auditare intermediară şi finală pentru proiect, inclusiv auditarea securităţii reţelei şi aplicaţiei software de monitorizare10.Cheltuieli de informare şi publicitate pentru proiect11.Cheltuieli necesare pentru realizarea achiziţiilor publice (inclusiv servicii de asistenţă juridică în scopul elaborării documentaţiei de atribuire şi/sau al aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică)12.Cheltuieli...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 25 iulie 2008 in M.Of. 562 din 25-iul-2008

Regulamentul 596/16-apr-2014 privind abuzul de piaţă (regulamentul privind abuzul de piaţă) şi de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE şi 2004/72/CE ale Comisiei

...persoanele care încurajează o persoană ce deţine informaţii privilegiate să divulge aceste informaţii în mod neautorizat sau persoane care dezvoltă software în colaborare cu un agent de tranzacţionare în scopul facilitării comiterii abuzului de piaţă.(40)Pentru a garanta că responsabilitatea revine atât persoanei juridice, cât şi oricărei persoane fizice care participă la procesul decizional din cadrul persoanei juridice, este necesar să se recunoască diferitele...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 12 iunie 2014 in Jurnalul Oficial 173L

Ordinul 66/1991 privind măsuri în scopul conservării fondului naţional de tipărituri şi alte materiale grafice şi audiovizuale şi al întocmirii statisticii naţionale asupra acestora

...de spectacole, anunţuri, afişe-proclamaţii, standarde, descrieri de invenţii, norme tehnice şi de funcţionare, materiale de publicitate şi reclamă, producţii software pe suport magnetic sau optic, diafilme, diapozitive, microfilme;c)în câte 1 (un) exemplar: teze de doctorat, video-casete.Art. 2Agenţii producători, persoane fizice sau juridice (întreprinderi poligrafice, companii, societăţi, ateliere, case de discuri, studiouri, producători individuali) efectuează trimiterea materialelor prevăzute la art. 1 la Biblioteca...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 10 mai 1991 in M.Of. 100 din 10-mai-1991

Actul din 2022 SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT pentru sprijinirea dezvoltării de produse şi servicii TIC inovative create de IMM-uri în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b ''Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC'', acţiunea 2.2.1 ''Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere'', apelul 3, din Programul operaţional Competitivitate 2014-2020

...cu realizarea activităţilor proiectului);
- nu face obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti cu privire la situaţia juridică;
- nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun
c) achiziţionarea aplicaţiilor software/licenţelor necesare implementării proiectului, configurarea şi implementarea bazelor de date, migrarea şi integrarea diverselor structuri de date existente, realizarea unui
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 27 iunie 2022 in M.Of. 627 din 27-iun-2022

Legea 232/2022 privind cerinţele de accesibilitate aplicabile produselor şi serviciilor

...scop principal este de a oferi acces la servicii mass-media audiovizuale;7.e-reader - echipament dedicat, inclusiv hardware şi software, folosit pentru accesarea, citirea şi utilizarea fişierelor cărţilor electronice şi pentru navigarea în conţinutul acestora;8.furnizor de servicii - orice persoană fizică sau juridică care furnizează un serviciu pe piaţa Uniunii Europene sau care face oferte de furnizare a unui serviciu pentru consumatorii din...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 25 iulie 2022 in M.Of. 743 din 25-iul-2022

Ghid de finantare din 2022 a Programului de realizare a pistelor pentru biciclete

...Art. 4:Definiţii(1)În sensul prezentului ghid, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel:a)aplicaţie informatică - software administrat şi pus la dispoziţie gratuit de către AFM, cu rol de gestionare a Programului;b)asociaţiile de dezvoltare intercomunitară - structurile de cooperare cu personalitate juridică, de drept privat şi de utilitate publică, înfiinţate, în condiţiile legii, de unităţile administrativ - teritoriale pentru realizarea în comun a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 5 octombrie 2022 in M.Of. 968 din 05-oct-2022

Actul din 2023 Procedura, metodele şi instrumentele încetării utilizării produselor şi serviciilor provenind direct sau indirect din Federaţia Rusă sau de la un operator economic aflat sub controlul direct sau indirect al unei persoane fizice sau juridice din Federaţia Rusă sau al cărui capital este constituit cu participaţie provenind în mod direct sau prin firme interpuse din Federaţia Rusă ori din ale cărui organe de administrare fac parte persoane din Federaţia Rusă

...informaţii şi contrainformaţii;c)misiunile operative şi tactice;d)personalul, metodele, mijloacele sau procedurile specifice exercitării atribuţiilor;e)respectarea regimului juridic al informaţiilor clasificate;f)capacităţile de răspuns la ameninţări, vulnerabilităţi sau riscuri la adresa securităţii naţionale a României.Art. 2(1)Entităţile analizează şi constată dacă produsele şi serviciile software aflate în proprietatea, administrarea sau folosinţa acestora sunt de tipul celor prevăzute la art. 2 alin. (1) din Legea nr...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 27 februarie 2023 in M.Of. 167 din 27-feb-2023

Decizia 391/20-sept-2019 privind măsura SA.34402-2015/C (ex 2015/NN) [pusă în aplicare de către Germania în favoarea Hochschul-Informations-System GmbH]

...realizarea mandatului lor educaţional (a se vedea considerentele 35, 36, 37 şi 39 din prezenta decizie).(120)Furnizarea acestor servicii software universităţilor publice germane nu a fost un simplu serviciu general (cum ar fi, de exemplu, închirierea de proprietăţi imobiliare sau obţinerea de consiliere juridică din partea unor părţi externe), ci un serviciu care a trebuit să fie adaptat şi ajustat nevoilor specializate ale universităţilor...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: miercuri, 11 martie 2020 in Jurnalul Oficial 74L

Buget din 18-dec-2020 ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2021/417 a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2021

...pentru programul de dezafectare, cum ar fi dezvoltarea de sisteme informatice, serviciu de asistenţă tehnică pentru utilizatori, echipamente hardware şi software etc.
Temei juridicA se vedea capitolul 12 04.CAPITOLUL 12 02 - FONDUL PENTRU SECURITATE INTERNĂ (FSI)
Titlul
Capitolul
Articolul
Postul
Rubrică
CF
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: miercuri, 17 martie 2021 in Jurnalul Oficial 93L