Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1768 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 747.701 acte

Decizia 455/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

...ale justiţiabilului, limitarea dreptului de acces liber la justiţie nu mai are caracter proporţional.11. Se afirmă că într-o jurisprudenţă vastă Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat că fixarea unor taxe de timbru excesive determină încălcarea art. 6 alin. 1 din Convenţie......2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 23 aprilie 2014). Curtea a observat că, în jurisprudenţa sa, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a analizat dacă accesul liber la justiţie este un drept absolut şi dacă poate...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 17 octombrie 2019 in M.Of. 844 din 17-oct-2019

Decizia 188/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, astfel cum au fost modificate prin articolul unic pct. 4 din Legea nr. 111/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităţilor cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

...165/2013, reprezintă modalitatea prin care legiuitorul a înţeles să transpună în legislaţia naţională exigenţele şi recomandările exprimate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în jurisprudenţa sa în materia restituirii proprietăţilor. Legea nr. 165/2013 a fost adoptată de legiuitor ca urmare a pronunţării de către instanţa europeană a Hotărârii-pilot din 12 octombrie 2010 în Cauza Maria Atanasiu şi alţii împotriva României, prin care au fost reţinute...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 16 iulie 2021 in M.Of. 704 din 16-iul-2021

Decizia 575/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene şi ale art. 41 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

...de acestea pentru perioada în care au fost prevăzute de lege. De asemenea, principiul securităţii juridice este consacrat în dreptul european, stabilindu-se necesitatea respectării lui atât de instituţiile europene, cât şi de statele membre, iar jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului a subliniat importanţa acestuia. Astfel, în Hotărârea din 1 decembrie 2005, pronunţată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în Cauza Pădurariu împotriva României, s-a evidenţiat că, odată ce statul adoptă o soluţie, aceasta trebuie...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 28 martie 2023 in M.Of. 257 din 28-mar-2023

Decizia 194/2022 [R/R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, în redactarea anterioară modificării acestora prin Legea nr. 212/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi a altor acte normative, astfel cum au fost interpretate prin Decizia nr. 45 din 12 decembrie 2016, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, precum şi a dispoziţiilor art. 181 din Codul de procedură civilă

...iunie 2007, pronunţată în Cauza C 222/05-C 225/05, van der Weerd şi alţii, paragraful 28).27. Instanţa europeană a recunoscut astfel (paragraful 58) compatibilitatea cu dreptul european a stabilirii unor termene rezonabile de introducere a acţiunilor sub sancţiunea decăderii în vederea asigurării securităţii juridice, făcând trimitere la jurisprudenţa sa reprezentată de Hotărârea din 16 decembrie 1976, pronunţată în Cauza 33/76, Rewe Zentralfinanz şi Rewe Zentral, paragraful 5...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 28 iulie 2022 in M.Of. 758 din 28-iul-2022

Decizia 467/2023 [A/R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I-IV, ale art. XIII alin. (5) şi (6) şi ale art. XV din Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu şi a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a anexelor nr. 1-3 la aceasta, precum şi a legii în ansamblul său

...eficienţa şi responsabilităţile, adoptată de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei la 17 noiembrie 2010, art. 6.4 din Carta europeană privind statutul judecătorilor prevede că magistraţii, precum şi jurisprudenţa instanţei constituţionale, care a stabilit fără echivoc că independenţa justiţiei, ca garanţie constituţională, include securitatea financiară a magistraţilor, care presupune......cât şi din preambulul Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, astfel cum a fost interpretat de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în jurisprudenţa sa. În legătură cu acest principiu, instanţa europeană a reţinut că "unul dintre elementele fundamentale...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 7 august 2023 in M.Of. 727 din 07-aug-2023

Decizia 887/2015 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38^2, art. 38^3 alin. (1), (3) şi (5), art. 38^9, art. 41^1 şi art. 41^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, precum şi ale art. II din Legea nr. 20/2015 pentru aprobarea acestei ordonanţe de urgenţă

...Or, executarea hotărârilor judecătoreşti este garantată de art. 6 al Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, Curtea Europeană a Drepturilor Omului statuând, în jurisprudenţa sa, că dreptul la o instanţă ar fi iluzoriu dacă ordinea juridică internă a unui stat contractant ar permite ca......deplin ţinute, conform art. 148 din Constituţie, să garanteze aducerea la îndeplinire a obligaţiilor asumate de România faţă de Uniunea Europeană şi instituţiile sale, sens în care este şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale.51. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 15 martie 2016 in M.Of. 191 din 15-mar-2016

Decizia 1/2019 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept prevăzute de art. 213 din Codul penal

...în ierarhia stabilită la nivelul normativ al fiecărei ţări.Dată fiind importanţa deosebită atribuită principiului legii penale mai favorabile în jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie, dar şi în Carta drepturilor fundamentale, legiuitorului european nu îi este permis ca, în cadrul armonizării legislaţiei penale, să oblige statele membre să ţină cont, în exclusivitate, de......o modificare a normei penale în beneficiul inculpatului.A arătat că la nivel naţional, în contextul aderării României la Uniunea Europeană, se impune pentru aplicarea legii penale în timp armonizarea principiilor care fundamentează această materie cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 9 aprilie 2019 in M.Of. 270 din 09-apr-2019

Decizia 244/2017 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 145 din Codul de procedură penală

...într-o societate democratică (Hotărârea din 3 februarie 2015, pronunţată în Cauza Pruteanu împotriva României, paragrafele 48 şi 50).61. Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului în materia remediului procesual împotriva măsurilor de supraveghere tehnică în România a cunoscut o evoluţie de-a lungul timpului. Dacă iniţial instanţa europeană a observat că, potrivit dreptului intern românesc, o persoană căreia îi este adusă atingere prin efectuarea unei interceptări poate solicita......Bălteanu împotriva României, paragraful 34; Decizia din 17 ianuarie 2012, pronunţată în Cauza Patriciu împotriva României, paragraful 86), ulterior, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat că statul român nu a oferit niciun exemplu de jurisprudenţă a instanţelor interne care să...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 6 iulie 2017 in M.Of. 529 din 06-iul-2017

Regulament din 2004 privind examenul de capacitate al magistraţilor stagiari

...principiile şi instituţiile de bază din: dreptul civil, dreptul procesual civil, dreptul penal, dreptul procesual penal, organizarea judiciară, dreptul comunitar, jurisprudenţa europeană şi Codul deontologic al magistraţilor.Art. 13(1)Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii numeşte comisia de organizare şi supraveghere a......de drept, instituţiile de bază din: dreptul civil, dreptul procesual civil, dreptul penal, dreptul procesual penal, organizarea judiciară, dreptul comunitar, jurisprudenţa europeană şi Codul deontologic al magistraţilor.(2)Examinarea se face pe bază de bilete care conţin atât subiecte teoretice, cât...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 27 septembrie 2004 in M.Of. 879 din 27-sep-2004

Decizia 12/2011 [A] referitoare la recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Colegiul de conducere al Curţii de Apel Bucureşti şi Colegiul de conducere al Curţii de Apel Galaţi privind soluţionarea acţiunilor întemeiate pe dispoziţiile art. 5 alin. (1) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 11 iunie 2011, după pronunţarea deciziilor Curţii Constituţionale nr. 1.358 din 21 octombrie 2010 şi nr. 1.360 din 21 octombrie 2010, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 761 din 15 noiembrie 2010, punând în dezbatere şi punctul de vedere transmis de Ministerul Justiţiei, conform căruia deciziile anterior menţionate sunt aplicabile tuturor cauzelor aflate în curs de judecată, inclusiv în faza procesuală a recursului

...independent, echitabil, public şi într-un termen rezonabil) privitoare la drepturile şi obligaţiile cu caracter civil ce îi aparţin.Instanţa europeană a arătat, într-o jurisprudenţă constantă, că pentru a fi aplicabil art. 6 paragraful 1 sub aspect civil trebuie să fie îndeplinite mai multe condiţii......i le legitimează.C) Respectarea dreptului la un bun în sensul art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţia europeană a drepturilor omuluiNoţiunea de "bunuri", potrivit jurisprudenţei instanţei europene, poate cuprinde atât "bunuri actuale", cât şi valori patrimoniale, inclusiv...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 7 noiembrie 2011 in M.Of. 789 din 07-noi-2011