Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1665 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 690.344 acte

Norma 26/2006 privind raportarea statistică a datelor pentru elaborarea balanţei de plăţi

...ANEXA Nr. 1:DPE
+-----------------------------+
DISPOZITIE/DECLARATIE DE PLATA EXTERNA |Se va completa de catre banca|
+-----------------------------+
|Referinta |
|bancara |
+-----------------------------+
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. Ordonator |_| Cod unic
de înregistrare ...................
Denumire/Nume si prenume ............................... |_| CU CNP
Cod CAEN........... Localitate ....................... Str. ...................................
Nr. ...... Telefon ................. Fax ..................... e-mail .........................
-----------------------------------------------------------------------------------------------
2. Banca ordonatorului
Denumire ......................................................................................
Sucursala/Agentia/... ........................................ Cod ............................
-----------------------------------------------------------------------------------------------
3. Suma ordonata sau platita
.......................... ........................... Valuta
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 decembrie 2006 in M.Of. 1031 bis din 27-dec-2006

Ordinul 620/2003 privind aprobarea modelului Registrului exploataţiilor agricole

...4
cod
nr. autorizaţie/data5
emisă de6
CUI7
solicit înregistrarea în Registrul exploataţiilor agricole
sediul exploataţiei8
cod SIRUTA9
Str. ...................... nr. ....... bl. .... sc. .... et. .... ap. .... sector ...........
judeţ .......................
cod SIRUTA
Cod poştal
activitate principală10
cod CAEN
activitate secundară
cod CAEN
Dacă sunt sisteme de irigaţii proprietate publică pe teritoriul exploataţiei
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 noiembrie 2003 in M.Of. 776 din 05-noi-2003

Ordinul 567/2003 privind aprobarea modelului Registrului exploataţiilor agricole

...4
cod
nr. autorizaţie/data5
emisă de6
CUI7
solicit înregistrarea în Registrul exploataţiilor agricole
sediul exploataţiei8
cod SIRUTA9
Str. ...................... nr. ....... bl. .... sc. .... et. .... ap. .... sector ...........
judeţ .......................
cod SIRUTA
Cod poştal
activitate principală10
cod CAEN
activitate secundară
cod CAEN
Dacă sunt sisteme de irigaţii proprietate publică pe teritoriul exploataţiei
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 noiembrie 2003 in M.Of. 776 din 05-noi-2003

Ordinul 879/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2012 a operatorilor economici

...potrivit prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.2.4.Entităţile completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare.Prevederile referitoare la completarea formei de proprietate vor fi avute...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 iunie 2012 in M.Of. 427 din 27-iun-2012

Regulamentul 4/2004 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare

...litera P pentru credite clasificate în categoria pierdere.Rubrica 5 - "Activitatea"Se completează astfel:- în cazul persoanelor juridice rezidente cu codul CAEN corespunzător activităţii principale;- în cazul persoanelor juridice nerezidente se asimilează un cod CAEN, corespunzător activităţii principale;- în cazul persoanelor fizice cu codul 00.Rubrica 6 - "Forma de proprietate"Se completează astfel:- în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 august 2004 in M.Of. 739 din 16-aug-2004

Norma sanitara veterinara din 2007 privind procedura de înregistrare şi autorizare sanitar-veterinară a unităţilor şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor

...Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor o documentaţie care cuprinde: cererea din partea solicitantului, cu precizarea unităţilor şi a codului CAEN, memoriul tehnic justificativ, realizat de unitate, schiţa unităţii şi, după caz, copia certificatului unic de înregistrare emis de oficiul registrului......veterinară a unităţilor:Institutul/Laboratorul ..............................., cu sediul în localitatea ........................., str. ..................nr. .............., sectorul........, judeţul ........................., aparţinând ..............................., pentru următoarele activităţi (denumirea activităţilor şi codul CAEN) ...............................Nerespectarea condiţiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizări, schimbarea profilului sau efectuarea altor activităţi atrag, după caz
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 martie 2007 in M.Of. 198 din 22-mar-2007

Procedura din 2002 de evaluare a organismelor de certificare a conformitatii cazanelor noi de apa calda care functioneaza cu combustibil lichid sau gazos

...evaluării cazanelor noi de apă caldă care funcţionează cu combustibil lichid sau gazos, pentru care se solicită desemnarea, cu indicarea codului şi clasei CAEN din care aceste produse fac parte, inclusiv organigrama organismului;e)o scurtă prezentare a activităţii organismului, din care să reiasă......Preşedinte,
.............................. 8)___________________*1) Numărul/data de înregistrare la Comisia de desemnare.*2) Denumirea completă a organismului.*3) Adresa completă, codul poştal.*4) Numele şi prenumele.*5) Denumirea şi codul grupei de produse ce fac obiectul evaluării, asociate activităţilor CAEN.*6...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 noiembrie 2002 in M.Of. 831 din 19-noi-2002

Procedura de implementare din 2010 a Programului naţional multianual pe perioada 2005-2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii

...mică|_| Întreprindere mijlocieData înregistrării IMM:...................Denumire.......................................Adresa sediului social.....................Numărul de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului (după caz).................Codul unic de înregistrare (după caz)..................Obiectul principal de activitate:...........................Codul CAEN:....................................................Tipul IMM3:3 Conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 martie 2010 in M.Of. 181 bis din 22-mar-2010

Procedura de implementare din 2011 a Programului naţional multianual pe perioada 2005-2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor-manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii

...mică;|_| întreprindere mijlocie.Data înregistrării IMM: ...................................Denumirea ....................................................Adresa sediului social ...................................Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului (după caz) ......................Codul unic de înregistrare (după caz) .......................................Obiectul principal de activitate: .................................................Codul CAEN:............................................................................Tipul IMM 3:____3 Conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 aprilie 2011 in M.Of. 253 din 11-apr-2011

Ghid de finantare din 2008 a Programului de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului

...propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, următoarele:a)societatea comercială are obiectul de activitate principal / secundar "............................ ", cod CAEN........................;b)societatea comercială nu este insolvabilă, în stare de reorganizare judiciară sau faliment, în încetare de plăţi ori în stare......_| publică |_|;- procentul: privată.......... %, publică.......... %.7.Domeniul de activitate al societăţii comerciale (descrierea activităţilor - principală şi secundară):
Activitatea principală
Cod CAEN
Activitatea secundară
Cod CAEN
1.
2.
3.
....
8.Cifra de afaceri..........................8.1.Cifra totală de afaceri (pe ultimii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 noiembrie 2008 in M.Of. 742 din 03-noi-2008