Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 176 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 642.138 acte

Decizia 52/2018 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

...afectivă. Forma şi estetica exprimării nu trebuie să prejudicieze stilul juridic, precizia şi claritatea dispoziţiilor.";- Art. 41 alin. (1): "Titlul actului normativ cuprinde denumirea generică a actului, în funcţie de categoria sa juridică şi de autoritatea emitentă, precum şi obiectul reglementării exprimat sintetic."(1) Admisibilitatea obiecţiei de neconstituţionalitate20. Curtea constată că sesizarea formulată îndeplineşte condiţiile de admisibilitate prevăzute de art. 146 lit...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 martie 2018 in M.Of. 206 din 07-mar-2018

Hotarirea 32/1978 privind modul de determinare a normelor de stoc si a normativelor mijloacelor circulante

...si a normativelor mijloacelor circulante prin calcule analitice se foloseste in urmatoarele cazuri:a)cu ocazia recalcularilor periodice dispuse prin acte normative sau de catre organele superioare;b)la determinarea necesarului mijloacelor circulante pentru unitatile economice noi.74.In perioadele dintre doua recalcularii consecutive, unitatile economice determina normativele mijloacelor circulante prin calcule sintetice, folosind viteza de rotatie planificata a acestora din anul de baza.Fac exceptie elementele de normativ care au variatii mari...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 martie 1978 in B.Of. 18 din 09-mar-1978

Ordinul 618/2017 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

...remisiv (de fond) al AP este obligatoriu în toate formele active ale bolii. Nomenclatura utilizată în acest protocol respectă recomandările actuale EULAR: terapii remisive sau modificatoare de boală (disease-modifying antirheumatic drugs - DMARDs), care se clasifică în: remisive sintetice convenţionale (csDMARDs) şi remisive biologice (bDMARDs), care pot fi originale (boDMARDs) sau biosimilare (bsDMARDs).Conform recomandărilor EULAR, revizia 2015, tratamentul......remisiv (de fond) al PR este obligatoriu în toate formele active ale bolii. Nomenclatura utilizată în acest protocol respectă recomandările actuale EULAR: terapii remisive sau modificatoare de boală (disease-Modifying Antirheumatic Drugs - DMARDs), care se clasifică în:- remisive sintetice (sDMARDs), cu...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 31 mai 2017 in M.Of. 409 bis din 31-mai-2017

Ordinul 405/2017 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

...remisiv (de fond) al AP este obligatoriu în toate formele active ale bolii. Nomenclatura utilizată în acest protocol respectă recomandările actuale EULAR: terapii remisive sau modificatoare de boală (disease-modifying antirheumatic drugs - DMARDs), care se clasifică în: remisive sintetice convenţionale (csDMARDs) şi remisive biologice (bDMARDs), care pot fi originale (boDMARDs) sau biosimilare (bsDMARDs).Conform recomandărilor EULAR, revizia 2015, tratamentul......remisiv (de fond) al PR este obligatoriu în toate formele active ale bolii. Nomenclatura utilizată în acest protocol respectă recomandările actuale EULAR: terapii remisive sau modificatoare de boală (disease-Modifying Antirheumatic Drugs - DMARDs), care se clasifică în:- remisive sintetice (sDMARDs), cu...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 31 mai 2017 in M.Of. 409 bis din 31-mai-2017

Hotarirea 96/2017 pentru aprobarea Cartei albe a apărării

...publice în gestionarea situaţiilor de urgenţă.
Ca urmare, în formularea obiectivelor politicii de apărare s-a urmărit conturarea în manieră sintetică, dar cuprinzătoare, a aspectelor ce ţin de modernizarea/şi adaptarea Armatei României şi, implicit, de dezvoltarea rezilienţei şi a capacităţii de răspuns la riscurile şi provocările actualului context de securitate; de oportunităţile date de poziţia geostrategică pentru afirmarea României ca pilon regional de stabilitate şi, implicit, de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 noiembrie 2017 in M.Of. 939 din 28-noi-2017

Ordinul 5386/2016 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011

...care au susţinut şi au promovat examenul pentru obţinerea gradului didactic I vor fi înscrise pe toate documentele elaborate conform actelor de identitate. Tabelele vor fi însoţite de o informare sintetică privind modul de organizare şi desfăşurare a examenului, de situaţia privind rezultatele examenului pentru acordarea gradului didactic I, respectiv admişi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 noiembrie 2016 in M.Of. 967 din 29-noi-2016

Legea 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate - REPUBLICARE

...de transmitere a mesajelor publicitare, culturale, comerciale, politice, de instructaj şi altele asemenea, imprimat pe suport hârtie sau pe folie sintetică şi expus public;b)aviz - act tehnic cu caracter obligatoriu, emis de structura de specialitate a administraţiei publice locale, în urma unei proceduri de analiză a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 februarie 2018 in M.Of. 147 din 15-feb-2018

Decizia 101/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

...acte, autorul excepţiei apreciază că nici în cuprinsul Legii nr. 78/2000, nici în cuprinsul Codului penal sau în alte acte normative nu este inserată o definiţie a informaţiilor nedestinate publicităţii, nici măcar în mod sintetic. Apreciază că sunt aplicabile cauzei considerentele reţinute de Curtea Constituţională în deciziile nr. 166 din 17 martie 2015, nr. 553...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 iunie 2018 in M.Of. 510 din 21-iun-2018

Decizia 61/2018 [R/A/R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 317/2004 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior al Magistraturii, în ansamblul său, precum şi, în special, a dispoziţiilor art. I pct. 4, 5, 7, 15, 19, 20, 34, 48 şi 62 din aceasta

...fie pe deplin acoperitoare se vor lua în considerare diferitele ipoteze ce se pot ivi în activitatea de aplicare a actului normativ, folosindu-se fie enumerarea situaţiilor avute în vedere, fie formulări sintetice sau formulări-cadru de principiu, aplicabile oricăror situaţii posibile."152. Aşa fiind, Curtea reţine că sintagma "cauze urgente sau care...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 6 martie 2018 in M.Of. 204 din 06-mar-2018

Sentinta 225/2013 privind pronunţarea asupra excepţiei de nelegalitate a prevederilor art. 3 alin. 1, 1^1 din Hotărârea Guvernului nr. 977/2003

...art. 24), urmând a fi luate în considerare, deci, diferitele ipoteze ce se pot ivi în activitatea de aplicare a actului normativ, folosindu-se fie enumerarea situaţiilor avute în vedere, fie formulări sintetice sau formulări-cadru de principiu, aplicabile oricăror situaţii posibile (alin. 2 al art. 24).Or, în prezenta cauză, art. 40...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 aprilie 2016 in M.Of. 311 din 22-apr-2016