Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1767 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 747.521 acte

Decizia 833/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 35 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

...paragraful 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.Referitor la analiza termenului rezonabil, observăm că instanţa europeană a statuat că caracterul rezonabil al termenului se analizează in concreto, în raport cu circumstanţele speciale ale fiecărei cauze şi având în vedere criteriile consacrate de jurisprudenţă (Hotărârea din 24 februarie 2009 pronunţată în Cauza Abramiuc împotriva României, paragraful 103, Hotărârea din 27 iunie 2000 pronunţată în......Cauza Frydlender împotriva Franţei, paragraful 43).În sensul jurisprudenţei constante a Curţii Europene a Drepturilor Omului, caracterul rezonabil al unei proceduri se analizează în funcţie de circumstanţele cauzei şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 15 martie 2016 in M.Of. 192 din 15-mar-2016

Decizia 9/2023 [A] referitoare la recursul în interesul legii privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. IV alin. (1) din Legea nr. 236/2019 pentru modificarea şi completarea art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea unor acte normative

...236/2019.(...) Aşadar, dreptul consacrat de Legea nr. 236/2019 reprezintă «un bun» în sensul Protocolului nr. 1 la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, contrar celor afirmate de prima instanţă.VI. Opinia autorului sesizării35. Autorul sesizării şi-a exprimat punctul de vedere în acord cu prima orientare jurisprudenţială, redată la paragraful 19 din prezenta decizie, apreciind că beneficiarii contractelor de concesiune şi/sau de prestări servicii încheiate anterior......modul în care creanţa clasificată drept "activ" ar fi tratată în temeiul dreptului intern şi, în special, la faptul că jurisprudenţa constantă a instanţelor naţionale ar continua să fie aplicată în acelaşi mod [Kopecky împotriva Slovaciei (MC), pct. 48].128. În...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 21 iulie 2023 in M.Of. 672 din 21-iul-2023

Decizia 187/2023 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul pensiilor private, precum şi a dispoziţiilor art. I pct. 59 [cu referire la introducerea art. 1402 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat] şi ale art. II pct. 59 [cu referire la introducerea art. 1202 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative] din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 174/2022

...referitor la justificarea unei situaţii extraordinare prin faptul că România ar risca declanşarea procedurii de infringement atât timp cât Comisia Europeană nu a sesizat Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în cadrul acestei proceduri, nu există o situaţie extraordinară în sensul jurisprudenţei instanţei de contencios constituţional". De asemenea, se susţine că o împrejurare cu caracter de continuitate şi la a cărei apariţie......cât şi a posteriori), respectiv a normelor de tehnică legislativă cuprinse în Legea nr. 24/2000, a fost stabilită în jurisprudenţa Curţii Constituţionale pornind de la semnificaţia pe care Curtea Europeană a Drepturilor Omului o dă noţiunii de "lege", noţiune care...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 13 aprilie 2023 in M.Of. 318 din 13-apr-2023

Decizia 191/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 55 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996

...contravenţională în discuţie intră în sfera dreptului penal şi poate fi calificată ca fiind infracţiune în sensul autonom la nivel european. De altfel, prin jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie de concurenţă s-a statuat că faptele anticoncurenţiale sunt de o gravitate mare şi trebuie sancţionate......scrise.5. Având cuvântul, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, având în vedere jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie şi faptul că nu au intervenit elemente noi, care să determine schimbarea acestei jurisprudenţe. Totodată, arată...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 11 iulie 2019 in M.Of. 572 din 11-iul-2019

Decizia 7/2020 [A] referitoare la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 44 alin. (2) din Codul penal

...prin Decizia penală nr. 699/A/21.05.2019 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a II-a penală.IV. Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor OmuluiÎn jurisprudenţa privind art. 7 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că art. 7 din Convenţie consacră, la modul general, principiul legalităţii incriminării şi a pedepsei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 9 iunie 2020 in M.Of. 486 din 09-iun-2020

Decizia 389/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 85 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

...nu garantează un drept general la egalitate, ci un drept la nediscriminare în exerciţiul drepturilor garantate de către aceasta. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit în jurisprudenţa sa constantă că a discrimina înseamnă a trata diferit, fără vreo justificare obiectivă şi raţională, persoane care se găsesc în......27 şi 28 din Decizia nr. 699 din 6 octombrie 2020, a formulat o serie de consideraţii cu privire la jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului cu referire la noţiunea de viaţă de familie. Astfel, deşi conferă un sens larg noţiunii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 16 august 2021 in M.Of. 785 din 16-aug-2021

Decizia 535/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 35 alin. (4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

...generală de procedură.7. În opinia autorilor excepţiei, prevederile art. 35 alin. (4) din Legea nr. 165/2013 încalcă şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului raportată la art. 148 alin. (4) din Constituţie, care instituie obligaţia oricărei autorităţi a statului român, inclusiv autoritatea judecătorească, să aplice dreptul european. Or, art. 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană statuează aderarea Uniunii Europene la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, inclusiv aderarea la jurisprudenţa Curţii Europene a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 27 februarie 2023 in M.Of. 166 din 27-feb-2023

Decizia 2007/252/CE/19-apr-2007 de instituire pentru perioada 2007-2013 a programului specific ''Drepturi fundamentale şi cetăţenie'' ca parte a programului general ''Drepturi fundamentale şi justiţie''

...drepturi, astfel cum rezultă acestea în special din tradiţiile constituţionale şi obligaţiile internaţionale comune statelor membre, din Tratatul privind Uniunea Europeană, din tratatele comunitare, din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, din cartele sociale adoptate de către Comunitate şi de către Consiliul Europei şi din jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului.(2)JO C 364, 18.12.2000...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 27 aprilie 2007 in Jurnalul Oficial 110L

Decizia 247/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (1), art. 4 alin. (2) şi art. 5 alin. (1) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

...acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, sens în care invocă jurisprudenţa Curţii Constituţionale şi Decizia din 15 mai 2012 pronunţată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în Cauza Abăluţă şi alţii împotriva României.
CURTEA,
având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele......publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 10 iulie 2012, Curtea a reţinut că "şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului, spre exemplu în Hotărârea din 8 decembrie 2009, pronunţată în Cauza Munoz Diaz împotriva Spaniei, paragraful 44...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 18 iunie 2014 in M.Of. 446 din 18-iun-2014

Decizia 59/2021 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing

...alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1997, astfel cum au fost introduse prin legea criticată, sunt necorelate cu dreptul european şi cu jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, deoarece reglementarea existentă în prezent satisface cerinţele dreptului european în această materie, în virtutea acestuia fiind necesar ca orice consumator să aibă posibilitatea de a supune controlului instanţei de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 9 aprilie 2021 in M.Of. 368 din 09-apr-2021