Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 801 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 747.521 acte

Acord din 19-oct-2018 DE LIBER SCHIMB ÎNTRE UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI REPUBLICA SINGAPORE

...când formulează propuneri legislative şi proceduri generale referitoare la chestiuni vamale şi la facilitarea comerţului. În acest scop, se organizează consultări între autorităţile vamale şi comunitatea de afaceri, dacă este cazul;(b)să publice sau să pună la dispoziţie în alt mod, pe cat posibil prin mijloace electronice, noua legislaţie şi noile proceduri generale referitoare la chestiuni vamale şi la facilitarea comerţului înainte de aplicarea lor, precum şi modificările şi......oferă părţilor interesate posibilitatea să formuleze observaţii cu privire la proiectul de măsură într-un termen rezonabil, în conformitate cu legislaţia lor naţională. Organismele de reglementare publică procedurile lor de consultare privind astfel de proiecte de măsuri. Rezultatele procedurii de consultare...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 14 noiembrie 2019 in Jurnalul Oficial 294L

Legea 217/2005 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea comitetului european de întreprindere

...reprezentanţii salariaţilor angajaţi în România care îşi exercită atribuţiile în cadrul procedurii de negociere a acordului sau de informare şi consultare beneficiază, în exercitarea funcţiilor lor, de drepturile prevăzute de legislaţia în vigoare pentru reprezentanţii salariaţilor şi pentru persoanele alese în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale.(2)Prevederea alin. (1......cu modificările şi completările ulterioare.CAPITOLUL VIII:Dispoziţii finaleArt. 50Prezenta lege nu aduce atingere drepturilor la informare şi consultare ale salariaţilor, prevăzute de legislaţia română în vigoare.Art. 51Prezenta lege intră în vigoare la data aderării României la...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 19 iulie 2005 in M.Of. 628 din 19-iul-2005

Acord din 21-iun-1999 între Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind schimburile comerciale cu produse agricole

...Grupul de lucru poate face recomandari comitetului pentru a facilita atingerea obiectivelor prezentei anexe.Art. 18În masura în care legislatia uneia dintre parti este modificata pentru a proteja alte denumiri decât cele enumerate în apendicele la prezenta anexa, includerea acestor denumiri se va face la încheierea consultarilor, într-un termen rezonabil.Art. 19(1)Bauturile spirtoase si bauturile aromatizate care, la data intrarii în vigoare a prezentei......pentru reproductie de rasa pura din specia bovina 0.0 L 178, 12.7.1994, p. 66)Partea II:Elvetia - LegislatieAutoritatile elvetiene au elaborat si au supus consultarii un proiect de lege privind agricultura. Acest proiect prevede competenta Consiliului Federal...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: luni, 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Hotarirea 190/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata si de utilizare a dispozitivelor medicale

...a lua o decizie referitoare la aspectele tratate în acest punct, cu organismul competent în domeniul medicamentului, în acord cu legislaţia în domeniul produselor medicamentoase. Organismul notificat va acorda atenţia cuvenită punctelor de vedere exprimate în această consultare atunci când va lua decizia. El va transmite decizia sa finală organismului competent implicat.În cazul dispozitivelor menţionate în anexa......a lua o decizie referitoare la aspectele tratate în această secţiune, cu organismul competent în domeniul medicamentului, în acord cu legislaţia privind produsele medicamentoase. Organismul notificat va acorda atenţia cuvenită punctelor de vedere exprimate în această consultare, atunci când va lua...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 25 martie 2003 in M.Of. 185 din 25-mar-2003

Hotarirea 1861/2006 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

...Direcţia de reglementări contabile din cadrul Ministerului Finanţelor Publice. Solicitările, însoţite de avizul acestei direcţii, vor fi transmise Direcţiei generale legislaţie impozite indirecte din cadrul Ministerului Finanţelor Publice în vederea consultării Comitetului TVA, conform prevederilor Directivei a 6-a. Facturile simplificate se pot emite numai după consultarea Comitetului şi transmiterea unui răspuns pozitiv către solicitanţi.PARTEA 68: Codul fiscal:Art. 156: Evidenţa operaţiunilor(1) Persoanele impozabile stabilite...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 29 decembrie 2006 in M.Of. 1044 din 29-dec-2006

Legea 468/2004 pentru ratificarea Aranjamentului stand-by de tip preventiv dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit la Bucureşti şi la Washington, prin Scrisoarea Primului-Ministru al României şi a Băncii Naţionale a României din 22 iunie 2004 şi Decizia Consiliului executiv al Fondului Monetar Internaţional din 7 iulie 2004, a Memorandumului de politici economice şi financiare pentru perioada 2004-2006, precum şi a Memorandumului tehnic de înţelegere

...percepută ca fiind foarte răspândită;b)a lupta împotriva corupţiei în administraţia vămilor. Acest plan va fi pregătit în strânsă consultare cu asociaţiile de afaceri şi cu alte părţi implicate.În plus, până la sfârşitul lunii iunie 2004 vom solicita asistenţa tehnică din partea Fondului pentru a analiza legislaţia cu privire la prevenirea, descoperirea, controlul şi sancţionarea fraudelor fiscale. În plus, deciziile Consiliului Concurenţei cu privire la ajutorul de......Fiind eliminată procedura de recurs extraordinar de către procurorul general pentru cazurile civile, am transmis Parlamentului pe 1 aprilie 2004 legislaţia privind eliminarea recursului extraordinar pentru toate celelalte cazuri (precondiţie). Vom asigura aprobarea acestei legislaţii până la 20 iulie 2004 (criteriu...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 23 noiembrie 2004 in M.Of. 1086 din 23-noi-2004

Ordonanta urgenta 10/2010 privind ratificarea Scrisorii de intenţie, semnată de autorităţile române la Bucureşti la 5 februarie 2010 şi aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 19 februarie 2010, şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de intenţie transmisă de autorităţile române, semnată la Bucureşti la 24 aprilie 2009, şi prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar internaţional din 4 mai 2009, precum şi a Scrisorii suplimentare de intenţie, semnată de autorităţile române la data de 8 septembrie 2009 şi aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 21 septembrie 2009

...monitorizare, de la finele lunii septembrie şi, respectiv, decembrie. Inflaţia a continuat să se menţină în limitele intervalului mecanismului de consultare pe întreaga perioadă.- Criteriile structurale de referinţă. Criteriul de referinţă referitor la aprobarea de către Parlament a noii legislaţii în domeniul remunerării angajaţilor din sistemul public a fost realizat înainte de termenul-limită de la sfârşitul lunii octombrie; cu......Detaliere(A)Procedura de restructurare a băncilor21.Amendamentele legale la cadrul de închidere a băncilor vor fi elaborate prin consultare cu FMI, vor fi promulgate până la finele lunii martie 2010 şi vor include următoarele elemente:- Legislaţia bancară:a)legea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 23 februarie 2010 in M.Of. 120 din 23-feb-2010

Legea 247/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu şi introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic

...după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:"(6) Autoritatea competentă stabileşte şi aplică, după consultarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, măsurile privind asigurarea participării publicului la luarea deciziei, în conformitate cu legislaţia în vigoare."36.La articolul 18, alineatele (1), (2) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 18......publice centrale pentru protecţia mediului pentru a decide organizarea sau nu a unor dezbateri publice.(5) Autoritatea competentă aplică, după consultarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, prevederile privind participarea publicului la luarea deciziei, în conformitate cu legislaţia în vigoare."49...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 8 iulie 2009 in M.Of. 472 din 08-iul-2009

Hotarirea 1634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

...pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili, în baza prevederilor legale;17.supraveghează piaţa pentru produsele industriale în conformitate cu legislaţia în vigoare;18.asigură informarea, consultarea şi instruirea operatorilor economici cu privire la dezvoltarea durabilă, producţia şi consumul durabil, schimbările climatice, strategiile tematice din Uniunea Europeană...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 4 ianuarie 2010 in M.Of. 3 din 04-ian-2010

Directiva 2011/65/UE/08-iun-2011 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice

...şi IV la progresele tehnice şi ştiinţifice. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experţi.(26)Obligaţia de a transpune prezenta directivă în legislaţia naţională ar trebui să fie limitată la dispoziţiile care reprezintă o schimbare de fond faţă de directiva anterioară. Obligaţia de...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 1 iulie 2011 in Jurnalul Oficial 174L