Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1665 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 690.344 acte

Ordinul 150/2003 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit

..._|_|_|_|_|_|_|_|_|_|AdresaJudeţ ..................................Sector ................. Localitate .................................Strada ........................ Nr. ...............Bloc .................Scara ...........Etaj ...........Ap..........Cod poştal ..................... Telefon ....................... Fax ........................... E-mail: .........................B)DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ1.Obiectul principal de activitate ..........................................................................................Cod CAEN |_|_|_|_|2.Natura veniturilor: Venituri comerciale |_| Venituri din profesii libere |_| Venituri din drepturi de proprietate...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 februarie 2003 in M.Of. 124bis din 26-feb-2003

Ordinul 12/2010 privind aprobarea schemei de ajutor de stat ''Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii pentru procesarea produselor agricole şi forestiere în vederea obţinerii de produse neagricole''

...codul poştal ......................................................................Telefon ......................................................., fax ..............................................., e-mail ............................................................Data înregistrării întreprinderii ..............................................................................................................................................Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului ...............................................................................................................Codul de identificare fiscală .................................................................................................................................................Codul IBAN în care se solicită transferarea alocaţiei specifice individuale (lei) ............................................, deschis la Trezoreria .............................Forma juridică ...........................Capitalul social ......................... lei, deţinut de:- persoane fizice: ...................................... %;- IMM1: ...................................................... %.Obiectul principal de activitate ..........................................................................Cod CAEN .......................................................................Obiectul secundar de activitate2 ..............................................................................Cod CAEN .......................................................................Numărul mediu scriptic anual de personal (în anul fiscal anterior) ........................................................................................Cifra de afaceri...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 4 februarie 2010 in M.Of. 77 din 04-feb-2010

Ordinul 2479/2011 pentru aprobarea Convenţiei de implementare prevăzute la art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, a Convenţiei de lucru prevăzute la art. 11 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 682/2011, a contractului de garantare, a contractului de fidejusiune, a contractului de garanţie reală mobiliară, precum şi a înscrisului prevăzut la art. 12 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011

...din 28 decembrie 2006, respectiv I.M.M.-urile care au desfăşurat şi/sau vor desfăşura activităţi cărora le corespund codurile CAEN prezentate în Anexa nr. 6 la prezenta convenţie de lucru.CAPITOLUL 4:PROCENTE DE GARANTARE ŞI COMISIOANE DE ADMINISTRAREArt......M. în numele şi în contul statului5.Anexa nr. 5 - Proces verbal predare-primire6.Anexa nr. 6 - Lista codurilor CAEN ale activităţilor neeligibileArt. 811Prezenta convenţie de lucru a fost încheiată în 3 exemplare originale, două exemplare
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 2 septembrie 2011 in M.Of. 629 bis din 02-sep-2011

Ordinul 3525/2011 pentru aprobarea Convenţiei de implementare prevăzute la art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, a Convenţiei de lucru prevăzute la art. 11 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 682/2011, a contractului de garantare, a contractului de fidejusiune, a contractului de garanţie reală mobiliară, precum şi a înscrisului prevăzut la art. 12 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011

...din 28 decembrie 2006, respectiv I.M.M.-urile care au desfăşurat şi/sau vor desfăşura activităţi cărora le corespund codurile CAEN prezentate în Anexa nr. 6 la prezenta convenţie de lucru.CAPITOLUL 4:PROCENTE DE GARANTARE ŞI COMISIOANE DE ADMINISTRAREArt......M. în numele şi în contul statului5.Anexa nr. 5 - Proces verbal predare-primire6.Anexa nr. 6 - Lista codurilor CAEN ale activităţilor neeligibileArt. 811Prezenta convenţie de lucru a fost încheiată în 3 exemplare originale, două exemplare
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 2 septembrie 2011 in M.Of. 629 bis din 02-sep-2011

Ordinul 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

...din documentele depuse, respectiv certificatul de înregistrare sau actul de înfiinţare/act constitutiv/statut reiese că desfăşoară activitatea agricolă. Lista codurilor CAEN, din care rezultă că activitatea agricolă este activitatea principală, este prevăzută în anexa la Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, cu modificările şi completările ulterioare, la Diviziunea 01, grupele 011-016.(2)Fermierii care depun cererea unică de plată în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 6 aprilie 2015 in M.Of. 234 din 06-apr-2015

Ordinul 14/2012 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2012 a societăţilor din domeniul asigurărilor

...de proprietate şi codul unic de înregistrare, citeţ, fără a se folosi prescurtări ori iniţiale. În căsuţe se vor trece codurile care delimitează încadrarea asigurătorilor şi a brokerilor de asigurare.Asigurătorii şi reasigurătorii, precum şi brokerii de asigurare şi/sau reasigurare vor completa codul privind activitatea desfăşurată, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu actualizările ulterioare.Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului "Bilanţ" a datelor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 iulie 2012 in M.Of. 451 bis din 05-iul-2012

Ordinul 1827/2003 privind modificarea şi completarea unor reglementări în domeniul contabilităţii

...asigurarea informaţiilor destinate sistemului instituţional al statului, bilanţul va purta simbolul cod 10, iar contul de profit şi pierdere - simbolul cod 20.12.Situaţiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept şi au precizate în antetul bilanţului următoarele elemente:
Judeţul .....................................................
Forma de proprietate .................................
Persoana juridică .....................................
Activitatea preponderentă
(denumire clasă CAEN) .............................
Adresa: localitatea ......... sectorul ..... str. ........
nr. .... bl. .... sc. .... ap. .... Telefon ...... fax
......Cod clasă CAEN .......................................
Număr din registrul comerţului ..................
Cod fiscal/Cod unic de înregistrare ..............
Forma de proprietate se va înscrie conform Nomenclatorului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 ianuarie 2004 in M.Of. 53 din 22-ian-2004

Norma din 2012 privind atribuirea calităţii de membru, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor fizice şi autorizarea, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor Juridice în şi din Registrul public al auditorilor financiari

...atribuirea calităţii de membru al Camerei şi înscrierea în Registrul public al auditorilor financiari persoane juridice;c)act constitutiv cu coduri CAEN compatibile (copie) şi toate documentele de modificare a acestuia, care atestă structura organului administrativ sau de conducere al firmei de......cu originalul);f)lista cu persoanele fizice sau juridice care efectuează auditul financiar în numele firmei de audit.(4)Lista codurilor CAEN care pot fi înscrise în obiectul de activitate al societăţilor care solicită înscrierea în Registrul public al auditorilor financiari...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 august 2012 in M.Of. 543 din 03-aug-2012

Norme Metodologice din 2003 privind întocmirea, verificarea şi centralizarea raportărilor contabile ale societăţilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare, precum şi ale brokerilor de asigurare la 30 iunie 2003

...din 13 decembrie 2002, asigurătorii şi brokerii de asigurare vor înscrie în formularele "Bilanţ" şi "Contul de profit şi pierdere" codul activităţii desfăşurate, la nivel de patru cifre (cod clasa CAEN).Datele care se raportează în formularul "Contul de profit şi pierdere" şi parţial în formularul "Notă informativă" sunt cumulate de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 iunie 2003 in M.Of. 427 din 18-iun-2003

Hotarirea 1000/2010 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile

...cod poştal ...........................................Telefon ............................., fax ..............................................................E-mail ....................................................................................................Data înregistrării întreprinderii ...............................................................Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului ...............................Codul de identificare fiscală ..................................................................Cod IBAN în care se solicită transferarea alocaţiei specifice individuale, RON .......................................................,deschis la Trezoreria ..........................................................................................Forma juridică ........................................................................................Capitalul social ............................. lei, deţinut de:- persoane fizice:......................................... %;- societăţi comerciale mari1)......................... %.Obiectul principal de activitate:.................................Cod CAEN ..........................................Obiectul secundar de activitate2):.................................Cod CAEN .........................................................Numărul mediu scriptic anual de personal, în anul fiscal anterior .......................................................................................Cifra de afaceri...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 octombrie 2010 in M.Of. 717 din 27-oct-2010