Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 182 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 747.701 acte

Legea 80/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare

...scoaterea unui produs militar de pe teritoriul vamal al României, cu titlu definitiv ori temporar, către o persoană fizică sau juridică din orice ţară terţă, inclusiv activităţile de reexport, asistenţă tehnică şi transmisia de software sau tehnologie prin mijloace intangibile, astfel cum este definită la lit. i);c) import - introducerea unui produs militar pe teritoriul......vamal al României, cu titlu definitiv ori temporar, de la o persoană fizică sau juridică din orice ţară terţă, inclusiv transmisia de software sau tehnologie prin mijloace intangibile, aşa cum este definită la lit. i...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 13 aprilie 2021 in M.Of. 384 din 13-apr-2021

Recomandarea 499/01-mar-2023 referitoare la un Cod de bune practici privind gestionarea activelor intelectuale pentru valorificarea cunoştinţelor în Spaţiul european de cercetare

...la datele sau bazele de date care rezultă din procesul ştiinţific atunci când nu se aplică interese legitime sau constrângeri juridice (de exemplu, drepturi de proprietate intelectuală ale terţilor);
(d) software: informarea utilizatorilor de software cu privire la avizul privind drepturile de autor şi menţionarea condiţiilor de acordare a licenţelor atunci când distribuie software-ul
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: marți, 7 martie 2023 in Jurnalul Oficial 69L

Buget din 01-dec-2011 ADOPTAREA DEFINITIVĂ 2012/70/UE, Euratom a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2012

...serviciile de birou, abonamentele la organizaţii internaţionale etc., studiile de securitate şi asigurarea calităţii în materie de echipamente informatice şi software.Temei juridicDirectiva 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: miercuri, 29 februarie 2012 in Jurnalul Oficial 56L

Buget din 12-dec-2012 ADOPTAREA DEFINITIVĂ 2013/102/UE, Euratom a bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2013

...serviciile de birou, abonamentele la organizaţii internaţionale etc., studiile de securitate şi asigurarea calităţii în materie de echipamente informatice şi software.Temei juridicDirectiva 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 8 martie 2013 in Jurnalul Oficial 66L

Regulamentul 910/23-iul-2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE

...pieţei interne (JO L 53, 26.2.2011, p. 66).(65)În plus faţă de autentificarea documentului emis de persoana juridică, sigiliile electronice pot fi utilizate pentru autentificarea oricărui bun digital al persoanei juridice, precum coduri de software sau servere.(66)Este esenţial să se prevadă un cadru juridic pentru a facilita recunoaşterea transfrontalieră între sistemele juridice naţionale...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 28 august 2014 in Jurnalul Oficial 257L

Regulamentul 376/03-apr-2014 privind raportarea, analiza şi acţiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviaţie civilă, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2003/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, şi a Regulamentelor (CE) nr. 1321/2007 şi (CE) nr. 1330/2007 ale Comisiei

...anexa III, pentru a ţine seama de experienţa acumulată şi de noile evoluţii;(c)a alinia oricare dintre anexe la software-ul Eccairs şi taxonomia ADREP, precum şi la alte acte juridice adoptate de Uniune şi la acordurile internaţionale.În vederea actualizării listei câmpurilor obligatorii, agenţia şi reţeaua de analişti în domeniul...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 24 aprilie 2014 in Jurnalul Oficial 122L

Ordinul 675/1999 privind actiunile care trebuie intreprinse pentru trecerea la anul 2000 a sistemelor informatice financiar-contabile

...sistemele informatice financiar-contabile, persoanele juridice prevăzute la art. 1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, denumite în continuare persoane juridice, sunt obligate să îşi adapteze sistemele informatice la cerinţele impuse de trecerea la anul 2000.Se defineşte sistemul informatic financiar-contabil ca ansamblul sistemelor de calcul (hardware şi software de bază), precum şi produsul program aplicativ corespunzător, destinat organizării şi conducerii contabilităţii.Art. 2Persoanele......juridice care utilizează sisteme informatice financiar-contabile proprii care nu au fost adaptate cerinţelor anului 2000 vor lua măsuri pentru:a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 9 iulie 1999 in M.Of. 327 din 09-iul-1999

Legea 354/2022 privind protecţia sistemelor informatice ale autorităţilor şi instituţiilor publice în contextul invaziei declanşate de Federaţia Rusă împotriva Ucrainei

...contextul invaziei declanşate de Federaţia Rusă împotriva UcraineiParlamentul României adoptă prezenta lege.Art. 1(1)Prezenta lege stabileşte cadrul juridic şi instituţional general şi necesar în vederea interzicerii achiziţionării şi utilizării de către autorităţile şi instituţiile publice, de la nivel central şi local, a produselor şi serviciilor software de tip antivirus provenind direct sau indirect din Federaţia Rusă sau de la un operator economic aflat sub controlul direct......sau indirect al unei persoane fizice sau juridice din Federaţia Rusă sau al cărei capital este constituit cu participaţie provenind în mod direct sau prin firme interpuse din...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 14 decembrie 2022 in M.Of. 1200 din 14-dec-2022

Regulamentul 246/03-feb-2016 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 794/2004 în ceea ce priveşte formularele care trebuie utilizate pentru notificarea ajutoarelor de stat în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale

...numai următoarele:|_| (a) închirierea unor sedii adecvate,|_| (b) achiziţionarea de echipamente de birotică, inclusiv material informatic (hardware şi software),|_| (c) cheltuielile cu personalul administrativ,|_| (d) cheltuielile generale,|_| (e) taxele juridice şi administrative?|_| da |_| nuDacă răspunsul este negativ, vă rugăm să utilizaţi lista costurilor eligibile prezentată în partea......dacă costurile eligibile vizează:|_| (a) închirierea unor sedii adecvate,|_| (b) achiziţionarea de echipamente de birou, inclusiv hardware şi software, costurile cu personalul administrativ, cheltuielile generale şi taxele juridice şi administrative.6.În cazul achiziţionării sediilor menţionate la întrebarea 5...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 26 februarie 2016 in Jurnalul Oficial 51L

Norma 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate şi/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

...în cadrul căreia furnizorul extern subcontractează cu alţi furnizori externi elemente componente ale serviciilor prestate entităţii;18.furnizor extern - persoană juridică sau fizică autorizată furnizoare de bunuri (precum hardware, licenţe software, componente etc.) şi soluţii informatice, care deţine expertiză în domenii specializate, cu respectarea cadrului legal aplicabil;19.furnizor de servicii IT externalizate - persoană juridică sau persoană fizică autorizată cu obiect de activitate şi expertiză în domeniul serviciilor informatice, furnizoare de servicii informatice în condiţiile...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 16 martie 2018 in M.Of. 233 din 16-mar-2018