Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 740 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 601.266 acte

Regulamentul 625/15-mar-2017 privind controalele oficiale şi alte activităţi oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislaţiei privind alimentele şi furajele, a normelor privind sănătatea şi bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor şi produsele de protecţie a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 şi (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 şi (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului şi a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE şi 2008/120/CE ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 şi (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE şi 97/78/CE ale Consiliului şi a Deciziei 92/ 438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale)

...practici înşelătoare sau frauduloase, precum şi în domeniul bunăstării animalelor, autorităţile competente ar trebui să aibă acces la date tehnice actualizate, fiabile şi coerente, la rezultatele cercetărilor, la tehnicile noi şi la expertiza necesară pentru a aplica corect legislaţia Uniunii în aceste două domenii. În acest scop, Comisia ar trebui să fie în măsură să desemneze şi să se......pentru cererile de asistenţă, notificări şi răspunsuri.(76)Fiecare stat membru ar trebui să aibă obligaţia de a întocmi şi actualiza periodic un plan de control naţional multianual (MANCP) care să vizeze toate domeniile reglementate prin legislaţia Uniunii privind lanţul agroalimentar...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 7 aprilie 2017 in Jurnalul Oficial 95L

Decizia 1876/13-oct-2016 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului de asociere reunit în configuraţia comerţ instituit prin Acordul de asociere între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte

...anexa XI (Mediu) la acord.(11)JO UE L 197, 24.7.2012, p. 38.(5)Este necesar să se actualizeze anexa XVI la acord pentru a reflecta evoluţia actelor din legislaţia Uniunii enumerate în anexa respectivă, în conformitate cu articolul 436 alineatul (3) din acord. Din motive de claritate, secţiunile din......anexa XVI la acord, care au făcut obiectul unor modificări, ar trebui să fie actualizate în întregime.(6)Republica Moldova continuă procesul de apropiere a legislaţiei sale de legislaţia Uniunii, în conformitate cu calendarul şi...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 22 octombrie 2016 in Jurnalul Oficial 288L

Decizia 1/19-oct-2016 A COMITETULUI DE ASOCIERE REUNIT ÎN CONFIGURAŢIA COMERŢ UE-REPUBLICA MOLDOVA de actualizare a anexei XVI la Acordul de asociere [2016/2027]

...la termenele specificate în anexa IV (Protecţia consumatorilor) şi în anexa XI (Mediu) la acord.(5)Este necesar să se actualizeze anexa XVI la acord pentru a reflecta evoluţia actelor din legislaţia Uniunii enumerate în anexa respectivă, în conformitate cu articolul 436 alineatul (3) din acord. Din motive de claritate, secţiunile din......anexa XVI la acord care au făcut obiectul unor modificări ar trebui să fie actualizate în întregime.(6)Republica Moldova continuă procesul de apropiere a legislaţiei sale de legislaţia Uniunii, în conformitate cu calendarul şi...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 19 noiembrie 2016 in Jurnalul Oficial 313L

Recomandarea 1019/07-iun-2019 privind modernizarea clădirilor

...a capacităţii sistemului de a-şi optimiza performanţa în condiţii de funcţionare tipice sau medii. Statele membre trebuie să îşi actualizeze legislaţia pentru a se asigura că această evaluare a performanţei este inclusă în sfera de aplicare a inspecţiilor, dacă este cazul......orientările în materie de inspecţie.(d)Exceptări bazate pe contracte sau acorduri în materie de energieStatele membre îşi pot actualiza legislaţia naţională pentru a include excepţii pentru clădirile care sunt acoperite de un criteriu convenit de performanţă energetică sau de...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 21 iunie 2019 in Jurnalul Oficial 165L

Legea 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritatii judecatoresti - Republicare

...în celelalte unităţi din sistemul justiţiei pot fi utilizate, în raport cu specificul unor activităţi, funcţiile şi salariile prevăzute de legislaţia aplicabilă personalului din sectorul bugetar.Art. 60Drepturile de salarizare prevăzute de prezenta lege sunt brute şi impozabile. Acestea vor fi actualizate ţinându-se seama de indexările acordate în conformitate cu prevederile hotărârilor Guvernului adoptate după data de 1 ianuarie 1996.Art...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 noiembrie 1999 in M.Of. 563 din 18-noi-1999

Ordonanta 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare

...bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului", în condiţiile prevăzute de legislaţia veterinară în vigoare.(2)Institutul veterinar de profil întocmeşte şi monitorizează situaţia actualizată a statusului de sănătate a animalelor aflate în obiectivele prevăzute la art. 18 alin. (1), precum şi a zonelor şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 31 ianuarie 2004 in M.Of. 94 din 31-ian-2004

Directiva 2000/60/CE/23-oct-2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei

...introducerii poluanţilor în apă, o unei cerinţe de autorizare prealabilă sau de înregistrare pe baza unor norme generale obligatorii, dacă legislaţia comunitară nu prevede o astfel de cerinţă. Controalele trebuie revizuite periodic şi, dacă este necesar, actualizate;i)pentru orice alt impact negativ semnificativ asupra stării apelor identificate în temeiul articolului 5 şi al anexei II, în......scop pot lua forma unei cerinţe de autorizare prealabilă sau a unei înregistrări pe baza unor norme generale obligatorii, dacă legislaţia comunitară nu prevede o astfel de cerinţă. Controalele trebuie revizuite periodic şi, dacă este necesar, actualizate;j)interzicerea evacuărilor directe...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Acord din 27-iun-2014 între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Georgia, pe de altă parte

...alte domenii de politică; şic)identificarea resurselor umane şi financiare necesare.(2)Planul naţional de acţiune pentru mediu se actualizează periodic şi se adoptă în conformitate cu legislaţia georgiană.Art. 305Aspectele care intră sub incidenţa prezentului capitol vor face în mod regulat obiectul dialogului.Art. 306Georgia......Art. 418:Apropierea dinamicăÎn conformitate cu obiectivul privind realizarea de către Georgia a apropierii treptate a legislaţiei sale de legislaţia UE, Consiliul de asociere revizuieşte şi actualizează periodic anexele la prezentul acord, inclusiv pentru a ţine seama de evoluţia legislaţiei...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 30 august 2014 in Jurnalul Oficial 261L

Regulamentul 1175/16-nov-2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1466/97 al Consiliului privind consolidarea supravegherii poziţiilor bugetare şi supravegherea şi coordonarea politicilor economice

...fi o încălcare a valorii de referinţă în măsura în care este integral compensată de majorări ale veniturilor, impuse prin legislaţie.Rata de referinţă pe termen mediu a creşterii potenţiale a PIB-ului se determină pe baza unor previziuni orientate spre viitor şi a unor estimări orientate spre trecut. Previziunile sunt actualizate periodic. Comisia face publică metoda de calculare a proiecţiilor respective şi rata de referinţă pe termen mediu a creşterii potenţiale......fi o încălcare a valorii de referinţă în măsura în care este integral compensată de majorări ale veniturilor, impuse prin legislaţie.Rata de referinţă pe termen mediu a creşterii potenţiale a PIB-ului se determină pe baza unor previziuni orientate spre...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 23 noiembrie 2011 in Jurnalul Oficial 306L

Rezolutie din 10-mai-2011 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2009, Secţiunea I - Parlamentul European

...conform căreia, în 16 cazuri din 30, informaţiile de care dispuneau serviciile Parlamentului pentru a asigura efectuarea în conformitate cu legislaţia comunitară şi naţională aplicabilă a plăţii către personal a alocaţiilor prevăzute de Statutul funcţionarilor nu erau actualizate; este de acord cu Curtea de Conturi că există, prin urmare, riscul efectuării de plăţi incorecte sau necuvenite dacă situaţia......a gestionării cunoştinţelor specifice, în special în cadrul activităţilor comisiilor, şi asupra necesităţii de a dispune de cunoştinţe permanente şi actualizate în domeniile lor de activitate; reaminteşte numărul ridicat de deputaţi nou-aleşi în cursul ultimelor legislaturi; invită Biroul să ia...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 27 septembrie 2011 in Jurnalul Oficial 250L