Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 7576 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 756.933 acte

Decizia 741/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza întâi raportat la art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

...despăgubirilor să se supună regulilor în vigoare la data acordării lor prin decizie a autorităţii abilitate. Sub acest aspect, în jurisprudenţa sa, de exemplu, Decizia nr. 44 din 24 aprilie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 17 decembrie 1996, Curtea Constituţională a statuat că, dacă, prin jocul unor prevederi legale, anumite......de imediată aplicabilitate.___*) Decizia Curţi Constituţionale nr. 566 din 16 octombrie 2014 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 15 ianuarie 2015.28. În legătură cu procedura specială de acordare a despăgubirilor pentru imobilele...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 17 februarie 2015 in M.Of. 122 din 17-feb-2015

Decizia 385/2012 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) lit. b) şi ale art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

...în cazul căruia responsabilitatea achitării tarifului de utilizare şi a deţinerii rovinietei valabile revine în exclusivitate conducătorului auto, şi utilizatorul român căruia îi revine această obligaţie.Judecătoria Alexandria opinează în sensul că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, cu referire la jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie.Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost......a observat că instituirea în mod distinct a responsabilităţii achitării tarifului de utilizare şi deţinere a rovinietei valabile pentru utilizatorii români şi cei străini nu încalcă principiul egalităţii în drepturi a cetăţenilor. Aşa cum a statuat în mod constant Curtea Constituţională...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 7 iunie 2012 in M.Of. 383 din 07-iun-2012

Decizia 373/2013 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar

...pronunţate în cauzele Sunday Times împotriva Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Rekvenyi împotriva Ungariei, Rotaru împotriva României, Dammann împotriva Elveţiei.Mai apreciază, de asemenea, că principiul securităţii juridice se corelează cu un alt principiu dezvoltat în dreptul comunitar, şi anume principiul încrederii legitime, astfel cum a fost reţinut în jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.Tribunalul Brăila - Secţia I civilă opinează în sensul respingerii excepţiei de neconstituţionalitate, deoarece dispoziţiile......la 31 decembrie 2012, însă, cu toate acestea, continuă să îşi producă efectele juridice în prezenta cauză, astfel încât, potrivit jurisprudenţei sale, respectiv Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 25 noiembrie 2013 in M.Of. 723 din 25-noi-2013

Decizia 205/2013 [R/R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8, art. 10 lit. f), art. 21, art. 26 alin. (1) lit. k) şi alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, ale art. 13 şi art. 15 alin. (1) din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi ale art. 215 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

...Legea nr. 1/2011 au continuat să producă efecte juridice în cauza dedusă judecăţii instanţei de fond, Curtea, în lumina jurisprudenţei sale (a se vedea Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011), urmează a examina constituţionalitatea acestor prevederi, care au următorul cuprins:"Persoanele care......dispunerii măsurilor prevăzute de lege (a se vedea Decizia nr. 663 din 26 iunie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 21 august 2012).Referitor la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 13 şi art. 15...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 3 iulie 2013 in M.Of. 399 din 03-iul-2013

Decizia 75/2023 [R] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la dispoziţiile art. 13 alin. (8) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare

...soluţionarea recursului în interesul legii a hotărât prin Decizia nr. 6 din 20 martie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 22 mai 2017, într-o situaţie similară.VI. Jurisprudenţa instanţelor naţionale în materieA. Jurisprudenţă comunicată de curţile de apel27. Într-o orientare jurisprudenţială s-a apreciat că recursul exercitat împotriva hotărârii pronunţate în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 15 ianuarie 2024 in M.Of. 30 din 15-ian-2024

Decizia 8/2023 [A] referitoare la recursul în interesul legii privind aplicarea şi interpretarea unitară a art. 301 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală

...Uniunii Europene şi recunoscute prin hotărâre judecătorească de către autorităţile române, respectiv data rămânerii definitive a hotărârii pronunţate de instanţa română prin care s-a procedat la recunoaşterea sancţiunii pecuniare sau a hotărârii pronunţate de autorităţile din statele membre prin care s-a aplicat sancţiunea pecuniară".II. Examenul jurisprudenţialA. Cu privire la prima problemă de drept30. Examenul jurisprudenţei actuale în materie a evidenţiat că nu există un......şi deciziile privind contravenţiile, iar atunci când se calculează termenul de prescripţie nu se poate ignora faptul că, potrivit legii române, fapta pentru care s-a aplicat intimatului sancţiunea pecuniară constituie tot o contravenţie.35. Hotărârile judecătoreşti care ilustrează această orientare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 1 august 2023 in M.Of. 702 din 01-aug-2023

Decizia 875/2018 [A] asupra cererii de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională între Preşedintele României, pe de o parte, şi Guvernul României, reprezentat de prim-ministru, pe de altă parte

...invocate de autorul acesteia nu întrunesc toate elementele specifice conflictului juridic de natură constituţională, astfel cum au fost determinate în jurisprudenţa Curţii Constituţionale. Pe fondul cererii, arată că nu a existat şi nu există conflict juridic de natură constituţională, Preşedintele României respectând dispoziţiile din Legea fundamentală şi deciziile Curţii Constituţionale. Depune concluzii scrise.9. Preşedintele Curţii Constituţionale, având în vedere dispoziţiile......de trăsăturile şi condiţiile de admisibilitate specifice unei cereri de soluţionare a unui conflict juridic de natură constituţională, stabilite prin jurisprudenţa Curţii Constituţionale (Decizia nr. 53/2005, Decizia nr. 838/2009 şi Decizia nr. 901/2009), aceasta este admisibilă, întrucât atât...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 21 decembrie 2018 in M.Of. 1093 din 21-dec-2018

Decizia 198/2021 [A] asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2019 privind desfiinţarea Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989

...normei de către Guvern, examinarea acesteia în cele două Camere ale Parlamentului, verificarea constituţionalităţii sale de către Curtea Constituţională a României şi reexaminarea proiectului de către prima Cameră sesizată. Prin jurisprudenţa sa constantă, Curtea Constituţională a României a statuat faptul că adăugarea, prin amendamente, la o iniţiativă legislativă a unor dispoziţii de fond exclusiv la Camera decizională...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 21 aprilie 2021 in M.Of. 421 din 21-apr-2021

Decizia 902/2012 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

...SARL împotriva Comisiei Comunităţilor Europene, C-368/89 Crispoltoni împotriva Fattoria autonoma tabacchi di Citta di Castello), precum şi cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (spre exemplu, hotărârile din 4 mai 2000, din 27 ianuarie 2009, din 12 octombrie 2006 şi din 6 decembrie 2007, pronunţate în cauzele Rotaru împotriva României, Burghelea împotriva României, Kaya împotriva României, Beian împotriva României), calitatea normelor juridice presupune ca acestea să genereze o oarecare stabilitate......apreciabilă.Pe de altă parte, prevederile legale criticate înfrâng principiul securităţii raporturilor juridice, astfel cum acesta a fost consacrat în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (a se vedea, spre exemplu, hotărârea din 24 martie 2009, pronunţată în Cauza Tudor Tudor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 7 ianuarie 2013 in M.Of. 10 din 07-ian-2013

Decizia 534/2013 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, în interpretarea dată prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 6 din 15 aprilie 2013, precum şi ale art. 5 alin. (5) din aceeaşi lege

...I, nr. 186 din 17 martie 2011, sau Decizia nr. 206 din 29 aprilie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 13 iunie 2013).În concluzie, din jurisprudenţa în această materie a Curţii Constituţionale pot fi identificate, în principal, două abordări distincte, în funcţie de obiectul criticii de......o bază suficientă în dreptul intern, pe care îşi legitimează "speranţa legitimă" sau dacă existenţa sa este confirmată printr-o jurisprudenţă clară şi concordantă a instanţelor naţionale (a se vedea Hotărârea din 25 septembrie 2012, pronunţată în Cauza Arhiepiscopia Romano-Catolică...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 17 februarie 2014 in M.Of. 114 din 17-feb-2014