Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 7256 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 727.038 acte

Decizia 60/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

...în fapt, realităţi cunoscute anterior, situaţii latente care nu au fost reglementate la timp, în acord cu angajamentele asumate de România în privinţa domeniului administraţiei şi a funcţiei publice.53. Or, contrar afirmaţiilor de mai sus, Curtea constată că de esenţa situaţiei extraordinare nu este caracterul de noutate al acesteia. În jurisprudenţa sa, Curtea Constituţională a clarificat prima cerinţă a art. 115 alin. (4) din Constituţie, precizând că situaţia extraordinară exprimă un......semnalate în mod constant", "aspecte semnalate inclusiv de către Comisia Europeană în cuprinsul Raportului de ţară din anul 2019 privind România" (notă: Raport întocmit în data de 27 februarie 2019), "nerezolvarea unor probleme stringente, cu caracter sistemic".55. Raportat la ceea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 8 mai 2020 in M.Of. 369 din 08-mai-2020

Decizia 127/2019 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (7), art. 29 alin. (2) şi art. 41 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2019, precum şi ale legii în ansamblul său

...abaterea semnificativă, Consiliul a concluzionat că România nu a întreprins măsuri efective în acest sens, arătând că deficitul structural al României a atins 3,4% din PIB în anul 2017 şi a recomandat României să ia măsurile necesare în vederea respectării acestei condiţii din tratat.22. Se arată, în considerarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale cu privire la art. 148 din Constituţie, că norma de drept european interpusă în cadrul controlului de constituţionalitate...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 8 martie 2019 in M.Of. 189 din 08-mar-2019

Decizia 420/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei ''în camera de consiliu'' din cuprinsul art. 86 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România şi a sintagmei ''în termen de 10 zile de la sesizarea formulată în condiţiile alin. (2)'' din cuprinsul art. 86 alin. (5) din aceeaşi ordonanţă de urgenţă

...de neconstituţionalitate, Curtea observă că prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 732 din 12 noiembrie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 488 din 10 iunie 2020, paragrafele 18-20, Curtea a luat act de jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului în ceea ce priveşte inaplicabilitatea prevederilor art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor......standardul de protecţie oferit de dispoziţiile Convenţiei şi de jurisprudenţa instanţei europene este unul minimal şi că Legea fundamentală şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale pot oferi un standard mai ridicat de protecţie a drepturilor (a se vedea în acest sens Decizia nr...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 3 ianuarie 2023 in M.Of. 1 din 03-ian-2023

Decizia 28/2023 [R] referitoare la interpretarea prevederilor art. 311 alin. (10) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi ale pct. 85 alin. (6) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prin raportare la prevederile art. 294 alin. (1) lit. g) şi ale art. 271 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

...identificată jurisprudenţă cu privire la chestiunea de drept supusă dezlegării.B. Jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie71. În jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nu au fost identificate repere relevante cu privire la chestiunea de drept pusă în discuţie.VI. Jurisprudenţa Curţii Constituţionale a României72. În jurisprudenţa Curţii Constituţionale a României nu au fost identificate repere relevante cu privire la chestiunea de drept pusă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 9 iunie 2023 in M.Of. 506 din 09-iun-2023

Decizia 154/2020 [A] asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru acordarea unor facilităţi pentru contribuabilii operatori economici pe teritoriul României

...extrinsecă, se susţine încălcarea principiului bicameralismului, consacrat de dispoziţiile art. 61 alin. (2) din Constituţie. Sub acest aspect, se invocă jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie, citându-se considerente cuprinse în Decizia nr. 710 din 6 mai 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 358 din 28 mai 2009, Decizia nr. 89 din 28 februarie 2017, publicată în Monitorul Oficial al......anual, precum şi de a indica, prin expunerea de motive, sursa veniturilor pentru cheltuielile bugetare determinate de aplicarea actului normativ. Jurisprudenţa Curţii Constituţionale cu privire la obligaţia titularilor de iniţiativă legislativă parlamentară de a evalua impactul financiar al propunerii legislative prin...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 15 mai 2020 in M.Of. 398 din 15-mai-2020

Decizia 32/2015 [A] privind examinarea sesizării formulată de Curtea de Apel Alba Iulia - Secţia penală şi pentru cauze cu minori, prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept vizând interpretarea dispoziţiilor art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României

...Codul vamal a incriminării prevăzute de dispoziţiile art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, acţiunile/operaţiunile prevăzute de această dispoziţie legală au fost considerate în jurisprudenţă ca infracţiune de tăinuire, după cum şi ulterior Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2010 art. 270 alin. (3......din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României a fost caracterizat de jurisprudenţă ca "formă de tăinuire a bunurilor provenind din contrabandă, având aceleaşi cerinţe referitoare la obiectul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 28 ianuarie 2016 in M.Of. 62 din 28-ian-2016

Decizia 507/2019 [R] asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor

...de menţinere sau de restabilire a păcii." În ceea ce priveşte conceptul de securitate naţională, Curtea a dezvoltat o bogată jurisprudenţă, în acest sens fiind, de exemplu, Decizia nr. 375 din 6 iulie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 591 din 8 iulie 2005, Decizia nr. 1.414 din 4 noiembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial......unei legislaţii de calitate, în sensul arătat deopotrivă de Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi Curtea Constituţională într-o amplă jurisprudenţă. Totodată, respectarea acestei proceduri este o garanţie a securităţii juridice." (Decizia nr. 128 din 6 martie 2019, publicată în Monitorul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 25 octombrie 2019 in M.Of. 864 din 25-oct-2019

Decizia 459/2014 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1) raportate la art. 2 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

...concluzii de respingere ca inadmisibilă a excepţiei de neconstituţionalitate. Se arată că autorul urmăreşte modificarea legii ori statuarea pe cale jurisprudenţială, printr-o decizie interpretativă, în sensul că decretele emise de Preşedintele României, în virtutea prerogativelor prevăzute de art. 94 lit. c) din Constituţie, sunt acte administrative exceptate de la controlul instanţei de......cu Parlamentul, care prin natura lor nu sunt supuse sub nicio formă controlului judecătoresc".18. Autorii excepţiei susţin că Preşedintele României exercită atât atribuţii constituţionale, cât şi atribuţii legale. În privinţa celor constituţionale, jurisprudenţa Curţii Constituţionale a recunoscut că, în exercitarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 30 septembrie 2014 in M.Of. 712 din 30-sep-2014

Decizia 84/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua prin raportare la art. 41 alin. (1) teza întâi şi alin. (2)-(4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

...obligaţiilor de plată, în materia acordării despăgubirilor nu mai există un raport de proporţionalitate între motivul legitim invocat de statul român - necesitatea respectării ţintei de deficit bugetar asumate, prin aplicarea unei modalităţi de plată care să permită despăgubirea tuturor persoanelor îndreptăţite, şi tergiversarea plăţii despăgubirilor. Se mai susţine că, în conformitate cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, neexecutarea unei decizii administrative care recunoaşte dreptul la despăgubire într-un cuantum pe care aceasta......art. 1 din Primul Protocol adiţional la aceeaşi Convenţie, iar condiţionarea efectuării plăţii de "existenţa disponibilităţilor financiare" este neconformă cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului. Invocă cele statuate în acest sens în hotărârile din 1 decembrie 2005 şi 9 decembrie...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 8 aprilie 2015 in M.Of. 239 din 08-apr-2015

Decizia 75/2015 [A/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 19 alin. (1) şi (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003

...mod firesc, ulterior acestui moment, iar riscul devalorizării partidelor, în sensul supraaglomerării lor pe scena politică, nu mai subzistă în România anului 2014, astfel că şi mijlocul prevăzut de lege pentru contracararea acestuia a devenit caduc. În sprijinul argumentelor formulate, autorii excepţiei invocă jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului în materia dreptului de asociere, în special Hotărârea din 3 februarie 2005, pronunţată în Cauza......Partidul Comuniştilor (Nepecerişti) şi Ungureanu împotriva României, şi Hotărârea din 11 octombrie 2007 pronunţată în Cauza Bozgan împotriva României, subliniind faptul că, la analiza necesităţii şi proporţionalităţii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 21 aprilie 2015 in M.Of. 265 din 21-apr-2015