Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 801 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 747.701 acte

Legea 186/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 217/2005 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea comitetului european de întreprindere

...2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Acordul nu aduce atingere drepturilor la informare şi consultare ale salariaţilor, prevăzute de legislaţia română în vigoare."11.La articolul 20, literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"b) componenţa......consultare a angajaţilor;b) procedurile specifice de informare şi consultare în cazul concedierilor colective;c) procedurile specifice de informare şi consultare în cazul transferului întreprinderii.(2) Prezenta lege nu aduce atingere nivelului general de protecţie a salariaţilor în domeniul informării şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 28 octombrie 2011 in M.Of. 763 din 28-oct-2011

Hotarirea 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice

...de procedură fiscală;31.elaborează proiecte de norme metodologice necesare pentru aplicarea unitară a Codului fiscal, în colaborare şi cu consultarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;32.elaborează legislaţia principală în domeniul impozitelor, taxelor şi altor venituri ale bugetului general consolidat şi în domeniul vamal, inclusiv administrarea acestora, în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 28 ianuarie 2009 in M.Of. 52 din 28-ian-2009

Hotarirea 1071/2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

...fiscal, după caz.(2) În vederea emiterii de facturi conform prevederilor art. 155 alin. (12) din Codul fiscal, Direcţia de legislaţie în domeniul TVA din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, la solicitarea persoanelor impozabile interesate sau din oficiu, va consulta Comitetul TVA. Persoanele impozabile interesate care solicită consultarea Comitetului TVA pentru emiterea de facturi conform prevederilor art. 155 alin. (12) din Codul fiscal trebuie să prezinte Direcţiei de......legislaţie în domeniul TVA motivaţia solicitării emiterii de facturi conform art. 155 alin. (12) din Codul fiscal. Din motivaţia prezentată trebuie...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 8 noiembrie 2012 in M.Of. 753 din 08-noi-2012

Statut din 1998 DE LA ROMA AL CURTII PENALE INTERNATIONALE

...indica şi timpul deja executat şi cel rămas de executat.4.La cererea Curţii un stat parte ţine cu aceasta consultări, fie într-un mod general, fie în legătură cu o problemă deosebită, asupra condiţiilor prevăzute de legislaţia sa internă care ar putea să se aplice conform paragrafului 2 lit. c). În timpul acestor consultări statul parte informează Curtea asupra exigenţelor speciale ale legislaţiei sale.Art. 92:Arestarea provizorie1.În caz de urgenţă Curtea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 28 martie 2002 in M.Of. 211 din 28-mar-2002

Ordinul 2632/2016 pentru dezvoltarea serviciilor Ministerului Finanţelor Publice puse la dispoziţia autorităţilor şi instituţiilor publice prin sistemul informatic propriu

...de identificare fiscală, definit potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.Legislaţia în baza căreia autoritatea/instituţia publică solicită accesul la serviciu: ...........................1.2.2.CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI SOCIALE - DA/NUServiciul constă în consultarea şi transmiterea de informaţii din declaraţiile D112, privind angajatorul, venitul şi contribuţiile de asigurări sociale reţinute de acesta pentru persoana......de identificare fiscală, definit potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.Legislaţia în baza căreia autoritatea/instituţia publică solicită accesul la serviciu: ...........................1.2.5.INFORMAŢII DESPRE VENITURILE ANUALE DIN ULTIMII ANI...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 15 noiembrie 2016 in M.Of. 917 din 15-noi-2016

Acord din 26-iun-2012 COMERCIAL între Uniunea Europeană şi Statele Membre ale acesteia, pe de o parte, şi Columbia, Peru şi Ecuador, pe de altă parte

...consideră că există circumstanţele stabilite la articolul 48 pentru aplicarea sau extinderea unei măsuri definitive, aceasta oferă oportunităţi adecvate de consultări cu partea afectată, în conformitate cu legislaţia fiecărei părţi, în vederea examinării informaţiei disponibile, a schimbului de opinii cu privire la aplicarea sau extinderea unei măsuri şi ajungerea la o soluţie reciproc satisfăcătoare.(3)Consultările la care se face referire la alineatul (2) încep în termen de 15 zile de la data primirii de către...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 21 decembrie 2012 in Jurnalul Oficial 354L

Hotarirea 443/2022 pentru aprobarea conţinutului instrumentului de prezentare şi motivare, a structurii raportului privind implementarea actelor normative, a instrucţiunilor metodologice pentru realizarea evaluării impactului, precum şi pentru înfiinţarea Consiliului consultativ pentru evaluarea impactului actelor normative

...care însoţesc proiectele de acte normative anterior adoptării lor în şedinţa Guvernului, raportându-se la cerinţele şi standardele prevăzute de legislaţia în domeniul evaluării impactului aflată în vigoare şi formulează puncte de vedere în etapa de consultare prevăzută la art. 15 alin. (1) şi (2) din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea......acestora?
- Este cuantificat/monetizat impactul bugetar?
- Este descris/estimat impactul asupra dezvoltării durabile?
Excelent
Satisfăcător
Parţial satisfăcător
Nesatisfăcător
Compatibilitatea cu legislaţia internaţională şi UE
- Acolo unde este relevant, sunt identificate şi abordate corect obligaţiile internaţionale/europene?
- Proiectul de act normativ adaugă
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 5 aprilie 2022 in M.Of. 333 din 05-apr-2022

Tratat din 25-mar-1957 PRIVIND FUNCŢIONAREA UNIUNII EUROPENE (VERSIUNE CONSOLIDATĂ)

...să adopte o recomandare în temeiul prezentului articol, este necesară decizia unanimă a Consiliului guvernatorilor.Art. 41:(ex-articolul 42) Legislaţia complementarăÎn conformitate cu articolul 129 alineatul (4) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, Consiliul, fie la propunerea Comisiei si după consultarea Parlamentului European si a BCE, fie la recomandarea BCE si după consultarea Parlamentului European si a Comisiei, adoptă dispoziţiile menţionate...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 26 octombrie 2012 in Jurnalul Oficial 326C

Acord din 21-mar-2014 de asociere între Uniunea Europeana si Comunitatea Europeana a Energiei Atomice si statele membre ale acestora, pe de o parte, si Ucraina, pe de alta parte

...anexa XI la prezentul acord. O parte poate să modifice această frecvenţă, în limitele competenţelor sale şi în conformitate cu legislaţia sa internă, ca rezultat al progresului realizat în conformitate cu articolele 64, 66 şi 69 din prezentul acord sau ca rezultat al unor verificări, consultări sau al altor măsuri prevăzute în prezentul acord. Subcomitetul SPS menţionat la articolul 74 din prezentul acord modifică în mod......şi sectorul privat în legătură cu tranzitul.Art. 77:Relaţiile cu mediul de afaceriPărţile convin:a)să garanteze că legislaţia şi procedurile lor sunt transparente şi că sunt puse la dispoziţia publicului, pe cât posibil prin mijloace electronice, alături de...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 29 mai 2014 in Jurnalul Oficial 161L

Regulamentul 347/17-apr-2013 privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene, de abrogare a Deciziei nr. 1364/2006/CE şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 713/2009, (CE) nr. 714/2009 şi (CE) nr. 715/2009

...cu articolul 10 alineatul (4) litera (b), precum şi pentru a monitoriza şi coordona implementarea respectivului program. Autoritatea competentă, în consultare cu celelalte autorităţi implicate şi, atunci când este cazul, în conformitate cu legislaţia naţională şi fără a aduce atingere termenelor stabilite în conformitate cu articolul 10, stabileşte de la caz la caz un......şi îşi justifică decizia în mod corespunzător;c)sistemul colaborativ: decizia exhaustivă este coordonată de autoritatea competentă. Autoritatea competentă, în consultare cu celelalte autorităţi implicate şi, atunci când este cazul, în conformitate cu legislaţia naţională şi fără a aduce atingere termenelor...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 25 aprilie 2013 in Jurnalul Oficial 115L