Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1662 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 689.937 acte

Instructiunile 7/2007 privind raportarea unor operaţiuni

...cod MIC);
- pentru operatorii independenţei: SI:
- pentru tranzacţiile efectuate în afara pieţei: XOFF.
ANEXA Nr. 2:DETALII PRIVIND FORMA FIŞIERELORCodul ţării va fi completat conform ISO 3166.1,Codul clasei va fi completat conform nomenclatorului CAEN*) emis de Oficiul Naţional al Registrului ComerţuluiFişierul PCConţine tabelele:#ID Tabelul pentru identificarea persoanei de contactFişierul PN...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 15 ianuarie 2008 in M.Of. 28 din 15-ian-2008

Hotarirea 1153/2008 privind aprobarea schemei ''Ajutor de minimis pentru înfiinţarea culturilor agricole în toamna anului 2008''

...nume şi prenume)
Semnătura
Ştampila
Subsemnatul: a) persoană juridică .............................................................., cu sediul în localitatea ...................................., judeţul..............................., înscrisă la registrul comerţului sub nr. ............................., cod CAEN .........................., reprezentată de director/preşedinte ........................................, contabil-şef/director economic ...................................., cod numeric personal (CNP)............................................;sau b) persoană fizică .............................................., domiciliată în localitatea ................................ Judeţul .........................., str. ................................. nr. ......, deţinătoare a B.I./CI seria ..... nr...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 6 octombrie 2008 in M.Of. 683 din 06-oct-2008

Decizia 30/2006 pentru stabilirea şi publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu art. 47 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2006 privind întărirea capacităţii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, a modelelor cererilor-tip privind înregistrarea în registrele naţionale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, a modelului formularului special privind marcajele holografice deteriorate şi marcajele holografice aplicate pe fonogramele sau videogramele retrase din circuitul comercial, a modelului raportului de aplicare a marcajelor holografice pe fonograme sau videograme, a modelelor certificatelor de înregistrare în registrele naţionale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, a modelelor adeverinţelor de înscriere în registrele naţionale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor şi a modelului autorizaţiei de înregistrare în Registrul naţional al multiplicatorilor

...cu amănuntul prin corespondenţă
|_| Clasa CAEN |_|_|_|_|............................................
|_| Clasa CAEN |_|_|_|_|............................................
|_| Clasa CAEN |_|_|_|_|............................................
|_| Clasa CAEN |_|_|_|_|............................................
Data ............................
Semnătura şi ştampila .................................
Pag. ........
Furnizarea unor date nereale constituie infracţiune prevăzută de art. 292 Cod Penal şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.ANEXA Nr. 5:
Formular
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 14 martie 2006 in M.Of. 231 din 14-mar-2006

Ordinul 2875/2011 privind aprobarea Nomenclatorului activităţilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activităţi desfăşurate de contribuabilii care realizează venituri comerciale

...de contribuabilii care realizează venituri comercialeAvând în vedere prevederile art. 49 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului......activităţilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, îi corespund cu titlu exemplificativ codul şi denumirea activităţilor din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN Rev. 2.(4)Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 9 decembrie 2011 in M.Of. 871 din 09-dec-2011

Procedura de implementare din 2013 a Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului

...eveniment.6.În cadrul Programului nu sunt eligibile:- societăţile care au ca obiect principal de activitate tipărirea materialelor pentru publicitate (cod CAEN 58,181,182);- societăţile bancare, societăţile de asigurare şi reasigurare, societăţile de administrare a fondurilor financiare de investiţii, societăţile de valori mobiliare, activităţi de intermedieri financiare (cod CAEN 64, 65); activităţi auxiliare intermedierilor financiare (cod CAEN 66); activităţi juridice, de contabilitate şi revizie contabilă, consultanţă în domeniul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 19 septembrie 2013 in M.Of. 591 din 19-sep-2013

Ghid de finantare din 2013 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional

...desfăşoară activităţi economice pe teritoriul României;b)are ca obiect de activitate: colectarea şi tratarea vehiculelor scoase din uz (conform CAEN rev. 2, cod 4677, 3831 şi 3832); colectarea vehiculelor scoase din uz (conform CAEN rev. 2, cod 4677), tratarea acestora realizându-se în baza unui contract încheiat cu un operator economic cu personalitate juridică...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 15 mai 2013 in M.Of. 274 din 15-mai-2013

Ordinul 2869/2010 pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile

...str. .................. nr. .............,bl. ........, sc. .........., ap. .........................Telefon ..............., fax ............................Număr în registrul comerţului..................Forma de proprietate ............................................. |_|_|Activitatea preponderentă(denumire clasă CAEN) ...............................................cod clasă CAEN ............................................... |_|_|_|_|Cod unic de înregistrare .................. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|BILANŢ la
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 29 decembrie 2010 in M.Of. 882 din 29-dec-2010

Hotarirea 1099/2008 privind susţinerea din fonduri bugetare, în anul 2008, a achiziţiei de berbeci şi/sau ţapi pentru reproducţie

...CI) seria............ nr. ..............................., emis(ă) de........................................................, CNP...................................................., membru al Asociaţiei de crescători de ovine/caprine.........................................................................................,sau2.Persoană juridicăDenumirea............................................................., cod unic de înregistrare........................., cod CAEN principal................., cod CAEN secundar............................, cu sediul în localitatea........................................................, str. ....................................... nr. ........, judeţul............................, cont nr. ................................................., deschis la...................., reprezentată prin: numele şi prenumele...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 25 septembrie 2008 in M.Of. 666 din 25-sep-2008

Ordinul 174/2008 privind modificarea şi completarea anexelor E, F, H, J, K şi L la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activităţile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului, precum şi condiţiile de eligibilitate

...de înregistrare ............... data ..............
Semnătura .............................
Primar (nume, prenume) .............................
Semnătura
Ştampila
CERERESubsemnatul:a) persoană juridică .............................., cu sediul în localitatea ........................, judeţul ......................., CUI ....................., cod CAEN ................, reprezentată de director/preşedinte ............................., contabil-şef/director economic ............................., cod numeric personal (CNP) ...................................;saub) persoană fizică ..................................., domiciliată în localitatea ........................, judeţul ......................, str. .................. nr. ......, deţinătoare a BI/CI seria ..... nr. ....., eliberat
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 28 martie 2008 in M.Of. 245 din 28-mar-2008

Ordinul 1/2005 pentru modificarea şi completarea Ordinului guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 2/2003 privind aprobarea Modelelor situaţiilor financiare periodice şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora pentru instituţiile de credit care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva Comunităţilor Economice Europene nr. 86/635/CEE şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 1.982/5/2001

...sector ..........
STR.: ..........................., nr. .................
TELEFONUL ....................... FAXUL .............
NUMĂRUL DIN REGISTRUL
COMERŢULUI .............................................
FORMA DE PROPRIETATE .................. |_|_|
ACTIVITATEA (se va înscrie activitatea
preponderentă) .................................................
Cod grupă CAEN .................................. |_|_|_|
CODUL FISCAL ......... |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Data |_|_|_|_|_|_| Cod instituţie...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 14 martie 2005 in M.Of. 211 bis din 14-mar-2005