Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 702 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 588.375 acte

Initiativa Legislativa din 2010 referitoare la legea privind completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului

...de vot, cu privire la o anumită problemă de interes naţional, solicitare formulată potrivit Legii nr. 189/1999 privind iniţiativa legislativă cetăţenească şi după consultarea Parlamentului, Preşedintele României cere poporului să îşi exprime voinţa prin referendum cu privire la problema de interes naţional care face......număr de un milion de cetăţeni cu drept de vot, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 189/1999 privind iniţiativa legislativă cetăţenească şi după consultarea Parlamentului, va cere poporului să îşi exprime voinţa prin referendum cu privire la probleme de interes...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 septembrie 2010 in M.Of. 647 din 17-sep-2010

Decizia 141/2019 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, precum şi pentru completarea art. 120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului

...90. Astfel, cu privire la susţinerile privind inexistenţa avizului C.E.S., Curtea reţine că acestea sunt întemeiate, deoarece, din consultarea fişei legislative a legii criticate, rezultă că acesta nu a fost solicitat, aspect certificat şi de Adresa secretarului general al Senatului înregistrată......lege, "(1) Consiliul Economic şi Social este consultat obligatoriu asupra proiectelor de acte normative iniţiate de Guvern sau a propunerilor legislative ale deputaţilor ori senatorilor. Rezultatul acestei consultări se concretizează în avize la proiectele de acte normative. (2) Domeniile de specialitate...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 mai 2019 in M.Of. 389 din 17-mai-2019

Decizia 393/2019 [A] cu privire la obiecţiile de neconstituţionalitate referitoare la Legea privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construcţii edificate pe acestea şi anumitor activităţi economice autorizate

...neconstituţionalitate se referă doar la faptul că Parlamentul nu a consultat autoritatea publică centrală din domeniul apelor pe parcursul procedurii legislative, în legătură cu conţinutul actului normativ criticat. Or, nici Constituţia, nici Legea nr. 107/1996 nu prevăd obligaţia Parlamentului de a recurge la o astfel de procedură de consultare, astfel că formularea obiecţiei nu are niciun temei legal. Nimic nu împiedică aplicarea, pe spaţiile care fac obiectul legii criticate......2015, "(1) Consiliul Economic şi Social este consultat obligatoriu asupra proiectelor de acte normative iniţiate de Guvern sau a propunerilor legislative ale deputaţilor ori senatorilor. Rezultatul acestei consultări se concretizează în avize la proiectele de acte normative.(2) Domeniile de specialitate...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 iulie 2019 in M.Of. 581 din 16-iul-2019

Decizia 139/2019 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar

...Legea nr. 24/2000. Tot astfel, nu se prezintă impactul socioeconomic şi nici impactul asupra sistemului juridic. Nu rezultă eventuale consultări care ar sta la baza propunerii legislative. Expunerea de motive apare astfel ca un început de instrument de motivare, în sensul că prezintă o serie de deficienţe......ulterioare, "(1) Consiliul Economic şi Social este consultat obligatoriu asupra proiectelor de acte normative iniţiate de Guvern sau a propunerilor legislative ale deputaţilor ori senatorilor. Rezultatul acestei consultări se concretizează în avize la proiectele de acte normative.(2) Domeniile de specialitate...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 mai 2019 in M.Of. 336 din 03-mai-2019

Contract de finantare din 2018 dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (România - Cofinanţare UE pentru dezvoltare rurală 2014-2020)

...legislativă. Într-o astfel de situaţie sau dacă Banca are un motiv rezonabil să creadă că un eveniment de modificare legislativă s-a produs sau este pe cale să se producă, Banca poate solicita ca Împrumutatul să se consulte cu aceasta.Respectiva consultare va avea loc în termen de 30 (treizeci) de zile de la data solicitării Băncii în acest sens. Dacă, după......trecerea celor 30 (treizeci) de zile de la data solicitării consultării, Banca consideră că efectele evenimentului de modificare legislativă nu pot fi remediate într-un mod care să fie satisfăcător pentru...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 mai 2019 in M.Of. 350 din 07-mai-2019

Hotarirea 2/2019 [R] referitoare la respectarea procedurii pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional din data de 26 mai 2019 şi la confirmarea rezultatelor acestuia

...paradoxală de a cere, în eventualitatea unui răspuns pozitiv, revizuirea Constituţiei, fără a parcurge procedura de revizuire. Mai mult, iniţiind consultarea electoratului în problema amnistiei şi graţierii colective, a acţionat contrar prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţie, care stabileşte că amnistia şi graţierea nu pot face obiectul iniţiativei legislative a cetăţenilor. Se apreciază că această modalitate de a provoca modificarea Constituţiei contravine atât literei, cât şi spiritului Constituţiei în......se doreşte a fi urmată în această privinţă. Un astfel de referendum poate determina inclusiv adoptarea unor acte cu caracter legislativ, în măsura în care aceasta este modalitatea prin care autorităţile decid să pună în operă rezultatul consultării populare, sau poate...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 octombrie 2019 in M.Of. 803 din 03-oct-2019

Ordonanta urgenta 81/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

...vor mai avea încredere în sistemul public, ca urmare a lipsei de reacţie şi de reglementare din partea statului, după consultări publice de anvergură; până la jumătatea anului 2016 au participat la consultările pentru modificarea cadrului legislativ:- 846 de participanţi prin întâlniri regionale şi 918 respondenţi la chestionar;- consultarea on-line - 418 respondenţi la chestionar;- documente de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 noiembrie 2016 in M.Of. 943 din 23-noi-2016

Regulamentul 745/05-apr-2017 privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 şi a Regulamentului (CE) nr. 1223/2009 şi de abrogare a Directivelor 90/385/CEE şi 93/42/CEE ale Consiliului

...articolul 114 şi articolul 168 alineatul (4) litera (c),având în vedere propunerea Comisiei Europene,după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (1),(1)Avizul din 14 februarie 2013 (JO C 133, 9.5.2013, p. 52).după consultarea Comitetului Regiunilor,hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),(2)Poziţia Parlamentului European din 2 aprilie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Poziţia în primă lectură...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 5 mai 2017 in Jurnalul Oficial 117L

Buget din 25-nov-2015 ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2016/150 a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2016

...pentru introducerea pe piaţă;6. evaluarea măsurii în care sectorul transporturilor rutiere acceptă proiectul prin intermediul unui proces deschis de consultare a părţilor interesate reunite într-un grup de coordonare care să monitorizeze toate etapele proiectului;7. evaluarea impactului unor eventuale acte legislative care să impună obligativitatea sistemului sau să îl "recomande insistent".Comisia a efectuat deja studii tehnice cu privire la aspectele......modelul multiparticipativ de guvernanţă a internetului.Aceste acţiuni constau, printre altele, în pregătirea de analize şi rapoarte privind progresele înregistrate, consultarea părţilor interesate şi a publicului, pregătirea comunicărilor, propunerilor legislative şi monitorizarea aplicării legislaţiei, precum şi traducerea notificărilor şi consultărilor în...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 24 februarie 2016 in Jurnalul Oficial 48L

Decizia 85/2019 [R] referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (1), (6) şi (7), art. 19 alin. (1), art. 35 alin. (1) şi art. 186 alin. (4) din Regulamentul Camerei Deputaţilor

...permanent al Camerei Deputaţilor şi la dezbaterile acestuia fără a avea drept de vot; solicitarea plenului Camerei Deputaţilor: pauză pentru consultări, verificarea cvorumului, ţinerea unor şedinţe nepublice ale plenului, încheierea dezbaterilor în Camera Deputaţilor şi modificarea programului de lucru; prezentarea amendamentelor grupului său parlamentar la proiectele de lege şi propunerile legislative aflate în dezbaterea comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor; propunerea retrimiterii la comisie a unui proiect de lege sau a unei......Deputaţilor şi la dezbaterile acestuia fără a avea drept de vot; posibilitatea de a solicita plenului Camerei Deputaţilor: pauză pentru consultări, verificarea cvorumului, ţinerea unor şedinţe nepublice ale plenului, încheierea dezbaterilor în Camera Deputaţilor şi modificarea programului de lucru; prezentarea amendamentelor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 aprilie 2019 in M.Of. 326 din 25-apr-2019