Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 736 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 610.683 acte

Decizia 51/2012 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale şi a alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012, precum şi pentru modificarea şi completarea titlului I al Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

...întrucât legea ce formează obiectul sesizării a fost elaborată cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative, cu avizul favorabil al Consiliului Legislativ, şi în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.În ceea ce priveşte criticile......societăţii civile, aceasta este, în opinia Guvernului, eronată, întrucât elaborarea proiectului s-a făcut cu respectarea tuturor cerinţelor de tehnică legislativă, consultare şi transparenţă decizională.Cu privire la neconstituţionalitatea intrinsecă, se arată mai întâi că dispoziţiile Codului bunelor practici în materie...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 februarie 2012 in M.Of. 90 din 03-feb-2012

Protocol din 18-ian-2011 de extindere la măsurile vamale de securitate a Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Economică Europeană şi Principatul Andorra

...consultă din nou, la cererea uneia dintre ele, în cadrul comitetului mixt, în timpul fazei care precede adoptarea noului act legislativ al Uniunii, într-un proces continuu de informare şi de consultare.(5)Părţile contractante cooperează în cursul fazei de informare şi consultare în scopul facilitării, la finalizarea procesului, a aplicării simultane, de către părţile contractante, a noului act legislativ menţionat la alineatul...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 10 februarie 2011 in Jurnalul Oficial 36L

Regulamentul 954/14-sep-2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 privind cooperarea dintre autorităţile naţionale însărcinate să asigure aplicarea legislaţiei în materie de protecţie a consumatorului

...Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 114,având în vedere propunerea Comisiei Europene,după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (1),(1)JO C 218, 23.7.2011, p. 69).după consultarea Comitetului Regiunilor,hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),(2)Poziţia Parlamentului European din 5 iulie 2011 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi decizia Consiliului din 27...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 4 octombrie 2011 in Jurnalul Oficial 259L

Decizia 1/04-iul-2011 de înlocuire a anexei la Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind transportul aerianF (2011/419/UE)

...beneficiul Uniunii, în condiţiile şi după procedura stabilite de Parlamentul European şi de Consiliu prin regulamente în conformitate cu procedura legislativă ordinară şi după consultarea instituţiilor în cauză.Salariile, retribuţiile şi indemnizaţiile plătite de Uniune propriilor funcţionari şi agenţi sunt scutite de impozitarea naţională.Art......internaţionale nu este luat în considerare la aplicarea dispoziţiilor prezentului articol.Art. 14Acţionând prin regulamente în conformitate cu procedura legislativă ordinară şi după consultarea instituţiilor interesate, Parlamentul European şi Consiliul instituie regimul drepturilor de asigurări sociale pentru funcţionarii şi alţi...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 16 iulie 2011 in Jurnalul Oficial 187L

Decizia 2/25-nov-2011 de înlocuire a anexei la Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind transportul aerian (2011/2/UE)

...beneficiul Uniunii, în condiţiile şi după procedura stabilite de Parlamentul European şi de Consiliu prin regulamente în conformitate cu procedura legislativă ordinară şi după consultarea instituţiilor în cauză.Salariile, retribuţiile şi indemnizaţiile plătite de Uniune propriilor funcţionari şi agenţi sunt scutite de impozitarea naţională.Art......internaţionale nu este luat în considerare la aplicarea dispoziţiilor prezentului articol.Art. 14Acţionând prin regulamente în conformitate cu procedura legislativă ordinară şi după consultarea instituţiilor interesate, Parlamentul European şi Consiliul instituie regimul drepturilor de asigurări sociale pentru funcţionarii şi alţi...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 21 decembrie 2011 in Jurnalul Oficial 338L

Decizia 1/10-mai-2012 de înlocuire a anexei la Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind transportul aerian (2012/260/UE)

...beneficiul Uniunii, în condiţiile şi după procedura stabilite de Parlamentul European şi de Consiliu prin regulamente în conformitate cu procedura legislativă ordinară şi după consultarea instituţiilor în cauză.Salariile, retribuţiile şi indemnizaţiile plătite de Uniune propriilor funcţionari şi agenţi sunt scutite de impozitarea naţională.Art......internaţionale nu este luat în considerare la aplicarea dispoziţiilor prezentului articol.Art. 14Acţionând prin regulamente în conformitate cu procedura legislativă ordinară şi după consultarea instituţiilor interesate, Parlamentul European şi Consiliul instituie regimul drepturilor de asigurări sociale pentru funcţionarii şi alţi...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 16 mai 2012 in Jurnalul Oficial 128L

Decizia 2/26-nov-2010 de înlocuire a anexei la Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind transportul aerian (2010/816/UE)

...beneficiul Uniunii, în condiţiile şi după procedura stabilite de Parlamentul European şi de Consiliu prin regulamente în conformitate cu procedura legislativă ordinară şi după consultarea instituţiilor în cauză.Salariile, retribuţiile şi indemnizaţiile plătite de Uniune propriilor funcţionari şi agenţi sunt scutite de impozitarea naţională.Art......internaţionale nu este luat în considerare la aplicarea dispoziţiilor prezentului articol.Art. 14Acţionând prin regulamente în conformitate cu procedura legislativă ordinară şi după consultarea instituţiilor interesate, Parlamentul European şi Consiliul instituie regimul drepturilor de asigurări sociale pentru funcţionarii şi alţi...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 31 decembrie 2010 in Jurnalul Oficial 347L

Regulament din 2010 de organizare şi funcţionare a Direcţiei pentru politici fiscale şi bugetare locale

...extinderea transportului local, inclusiv a transportului şcolar;o)asigură realizarea parteneriatului cu structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, prin consultarea acestora în vederea perfecţionării cadrului legislativ şi instituţional;p)colaborează cu Unitatea centrală pentru reformă în administraţia publică, Direcţia generală pentru dezvoltarea capacităţii administrative şi cu......şi formulează propuneri de îmbunătăţire a sistemului;k)asigură realizarea parteneriatului cu structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, prin consultarea acestora în vederea perfecţionării cadrului legislativ şi instituţional;l)organizează şi participă la întâlniri, seminarii, conferinţe cu participarea autorităţilor administraţiei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 septembrie 2010 in M.Of. 657 din 23-sep-2010

Hotarirea 43/2015 privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor

...f1) organizează activităţile necesare pentru examinarea parlamentară a proiectelor de acte legislative şi a proiectelor de acte fără caracter legislativ ale Uniunii Europene, potrivit prezentului regulament;"49.La articolul 46, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:"g) organizează, la propunerea membrilor comisiei, şedinţe de consultări ori dezbateri publice cu reprezentanţi ai societăţii civile, ai asociaţiilor patronale şi profesionale, ai sindicatelor, ai administraţiei publice centrale sau......1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 120(1) Dezbaterea unui proiect de lege sau a unei propuneri legislative în procedură de urgenţă nu poate depăşi durata de timp aprobată de Cameră, la propunerea raportorului sau a preşedintelui comisiei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 mai 2015 in M.Of. 313 din 07-mai-2015

Regulamente interne din 19-mai-2008 REGULAMENTE DE ORDINE INTERIOARĂ ŞI DE PROCEDURĂ

...decide numirea unui raportor responsabil cu urmărirea elaborării acesteia.Pentru a examina propunerea în cauză, Preşedintele transmite comisiei competente rezultatele consultărilor de la Consiliu sau cererile de aviz prezentate de Comisie.Dispoziţiile articolelor 36-42, 53-59 şi 71 privind prima lectură se aplică propunerilor de acte legislative, indiferent dacă acestea necesită una, două sau trei lecturi.(2)Poziţiile Consiliului sunt trimise, în vederea examinării, comisiei competente în......respecte un termen rezonabil, în măsura în care este util procedurii, pentru adoptarea poziţiei în primă lectură în cadrul procedurii legislative ordinare şi a avizului din cadrul procedurii de consultare;(iii)să numească, în măsura posibilului, încă din momentul adoptării programului...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 5 mai 2011 in Jurnalul Oficial 116L