Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 801 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 747.521 acte

Ordonanta urgenta 97/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora

...se constată o abatere în domeniul achiziţiilor publice/sectoriale/concesiunilor de lucrări şi servicii, determinată de o necorelare legislativă între legislaţia naţională şi cea europeană:a) autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor europene aplică reducerea procentuală potrivit prevederilor art. 6 alin. (3);b) autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor europene are obligaţia consultării prealabile a Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice cu privire la necorelarea dintre......legislaţia naţională şi cea europeană, în vederea emiterii unui punct de vedere privind necorelarea sesizată, de care ţine cont în aplicarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 30 iunie 2022 in M.Of. 648 din 30-iun-2022

Hotarirea 901/2015 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice

...vigoare, introducerea de mecanisme interinstituţionale în vederea abordării şi interpretării unitare a practicilor şi a legislaţiei.În mod evident, o legislaţie coerentă, suplă şi mai puţin birocratică, fundamentată pe bază de studii de impact şi consultări publice, va avea efecte şi în creşterea ponderii achiziţiilor publice din PIB, în scăderea gradului de corupţie, în creşterea absorbţiei......contextul naţional, de obiectivele şi nevoile specifice. Prin urmare, a fost efectuată o analiză a preluării opţiunilor din directive în legislaţia naţională, în baza consultărilor cu partenerii strategici desfăşurate în perioada ianuarie-februarie 2015. Poziţia preliminară a României privind transpunerea acestor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 25 noiembrie 2015 in M.Of. 881 din 25-noi-2015

Hotarirea 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor

...compuşi organici volatili, în baza prevederilor legale;18.monitorizează activitatea de supraveghere a pieţei pentru produsele industriale, în conformitate cu legislaţia în vigoare;19.asigură informarea, consultarea şi instruirea operatorilor economici cu privire la dezvoltarea durabilă, producţia şi consumul durabil, schimbările climatice, strategiile tematice din Uniunea Europeană...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 8 mai 2007 in M.Of. 304 din 08-mai-2007

Ordonanta urgenta 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori

...sau, la solicitarea expresă a consumatorului, în forma aleasă de acesta şi agreată de creditor, în legătură cu rezultatul acestei consultări şi cu identitatea bazei de date consultate.(2)Informaţiile se pun la dispoziţie, cu excepţia cazului în care furnizarea unor astfel de informaţii este interzisă prin norme naţionale ce transpun legislaţia europeană sau care creează cadrul legal pentru aplicarea acesteia ori furnizarea informaţiilor contravine obiectivelor de ordine publică sau de securitate......gratuit asupra rezultatelor consultării unei baze de date în cazul în care cererea de creditare este respinsă pe baza acestei consultări. Acest lucru nu se aplică în cazul în care furnizarea unor astfel de informaţii este interzisă de acte normative care
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 11 iunie 2010 in M.Of. 389 din 11-iun-2010

Legea 217/2005 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea comitetului european de întreprindere - REPUBLICARE

...de negociere şi conducerea centrală are ca scop fie constituirea comitetului european de întreprindere, fie instituirea procedurii de informare şi consultare a salariaţilor.(2)Acordul trebuie să se încheie în formă scrisă.(3)Acordul nu aduce atingere drepturilor la informare şi consultare ale salariaţilor, prevăzute de legislaţia română în vigoare.Art. 23Acordul privind constituirea şi funcţionarea comitetelor europene de întreprindere stabileşte cel puţin:a)întreprinderile care...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 15 decembrie 2011 in M.Of. 889 din 15-dec-2011

Directiva 2008/48/CE/23-apr-2008 privind contractele de credit pentru consumatori şi de abrogare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului

...cazul, bonitatea consumatorului pe baza unui volum suficient de informaţii obţinute de la consumator şi, dacă este necesar, pe baza consultării bazei de date relevante. Statele membre a căror legislaţie prevede obligaţia evaluării bonităţii consumatorilor de către creditori, pe baza consultării bazei de date relevante, pot menţine această obligaţie.(2)Statele membre se asigură că, în cazul în care părţile convin...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 22 mai 2008 in Jurnalul Oficial 133L

Regulamentul 178/28-ian-2002 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare

...a)la solicitarea Comisiei, cu privire la orice aspect care ţine de competenţa sa şi în toate cazurile în care legislaţia comunitară prevede consultarea Autorităţii;b)din proprie iniţiativă, pentru chestiunile care ţin de competenţa sa.Parlamentul European sau un stat membru pot solicita...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: luni, 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Regulamentul 2486/27-iun-2023 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European şi al Consiliului prin stabilirea criteriilor tehnice de examinare pentru a determina condiţiile în care o activitate economică se califică drept activitate care contribuie în mod substanţial la utilizarea durabilă şi la protejarea resurselor de apă şi a resurselor marine, la tranziţia către o economie circulară, la prevenirea şi controlul poluării sau la protejarea şi refacerea biodiversităţii şi a ecosistemelor şi pentru a stabili dacă activitatea economică respectivă aduce prejudicii semnificative vreunuia dintre celelalte obiective de mediu şi de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2021/2178 al Comisiei în ceea ce priveşte publicarea de informaţii specifice referitoare la activităţile economice respective

...utilizării şi protecţiei apei, elaborat în conformitate cu directiva menţionată pentru corpul sau corpurile de apă potenţial afectat(e), în consultare cu părţile interesate relevante.
(1) În cazul activităţilor desfăşurate în ţări terţe, în conformitate cu legislaţia naţională aplicabilă sau cu standardele internaţionale care urmăresc obiective echivalente privind starea bună a apei şi potenţialul ecologic bun, prin
......gestionare a utilizării şi protecţiei apei, elaborat în temeiul acesteia pentru corpul sau corpurile de apă potenţial afectat(e), în consultare cu părţile interesate relevante.
(22) În cazul activităţilor desfăşurate în ţări terţe, în conformitate cu legislaţia naţională aplicabilă sau cu
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: marți, 21 noiembrie 2023 in Jurnalul Oficial seria L din 21-nov-2023

Carta din 1996 sociala europeana revizuita, adoptata la Strasbourg

...membrilor fortelor armate si masura in care ele se vor aplica acestei categorii de persoane sunt, de asemenea, determinate prin legislatia sau prin reglementarea nationala.Art. 6:Dreptul de negociere colectivaIn vederea asigurarii exercitarii efective a dreptului de negociere colectiva, partile se angajeaza:1.sa favorizeze consultarea paritara intre lucratori si patroni;2.sa promoveze, atunci cand este necesar si util, instituirea procedurilor de negociere voluntara intre......Art. 21:Dreptul la informare si la consultareIn vederea asigurarii exercitarii efective a dreptului lucratorilor la informare si la consultare in cadrul intreprinderii, partile se angajeaza sa ia sau sa promoveze masuri care sa permita lucratorilor sau reprezentantilor acestora, in...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 4 mai 1999 in M.Of. 193 din 04-mai-1999

Legea 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală - REPUBLICARE

...definitivă a cererilor prevăzute la art. 224 alin. (3).(2)Cu toate acestea, autoritatea judiciară română competentă poate ca, după consultarea autorităţii judiciare emitente, în conformitate cu legislaţia şi practica române aplicabile în materie şi în funcţie de împrejurările cauzei, să dispună indisponibilizarea bunului pentru o perioadă mai...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 31 mai 2011 in M.Of. 377 din 31-mai-2011