Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 113 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 604.088 acte

Decizia 60/2019 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la chestiunea de drept vizând interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 21 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, art. 6 pct. VII subpunctul 3 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii, aprobată cu completări prin Legea nr. 288/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 222 din Codul civil, privind calitatea procesuală pasivă a Ministerului Justiţiei în litigiile dintre angajaţi şi instituţiile/unităţile cu personalitate juridică pentru care este ordonator principal de credite, având ca obiect plata unor drepturi de natură salarială

...încă o anumită interpretare şi aplicare la nivel jurisprudenţial, precum şi atunci când se impun anumite clarificări într-un context legislativ nou sau modificat faţă de unul anterior, de natură să impună reinterpretarea textului de lege analizat.45. Totodată, trebuie admis că noutatea unei chestiuni de drept poate fi generată nu numai de un act normativ recent intrat în vigoare, care are un...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 februarie 2020 in M.Of. 157 din 26-feb-2020

Decizia 32/2018 [R] pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile, având ca obiect acţiunea privind actualizarea pensiei de serviciu, întemeiată pe dispoziţiile art. 51 alin. (10) din Legea nr. 94/1992

...53. Aşadar, chestiunea de drept a cărei dezlegare se solicită, deşi decurge dintr-o reglementare intrată relativ recent în câmpul legislativ, şi-a clarificat deja înţelesul în practica judiciară, astfel că se poate concluziona că nu este îndeplinită nici cerinţa noutăţii chestiunii de drept prevăzute de art. 519 din Codul de procedură civilă, sesizarea fiind inadmisibilă şi sub acest aspect.54...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 iulie 2018 in M.Of. 583 din 10-iul-2018

Decizia 33/2018 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

...se fundamentează actul de justiţie, potrivit normei modificatoare, nu constituie un element nou din perspectiva garanţiilor constituţionale în această materie, noutatea fiind doar consacrarea sa legală, fără ca legiuitorul să ofere o explicitare a conceptului.96. În fine, un alt efect al modificării operate îl constituie abrogarea soluţiei legislative anterioare care enumeră instanţele judecătoreşti care înfăptuiesc justiţia. Astfel, potrivit art. 126 alin. (1) din Constituţie, "Justiţia se realizează prin...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 februarie 2018 in M.Of. 146 din 15-feb-2018

Decizia 80/2017 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept privind înţelesul noţiunii de ''consumator'', astfel cum este definită de dispoziţiile art. 2 din Legea nr. 193/2000, precum şi modalitatea coroborată de interpretare a art. 6 şi 13 din Legea nr. 193/2000

...au dat, încă, o anumită interpretare şi aplicare la nivel jurisprudenţial ori dacă se impun anumite clarificări, într-un context legislativ nou sau modificat, de natură să impună reevaluarea sau reinterpretarea normei de drept analizate.26. Caracterul de noutate se pierde, însă, pe măsură ce chestiunea de drept a primit o dezlegare din partea instanţelor în urma unei interpretări...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 ianuarie 2018 in M.Of. 69 din 23-ian-2018

Decizia 803/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 344 alin. (2), art. 345 alin. (1) şi alin. (3), art. 346 alin. (1) şi alin. (4^1) şi ale art. 347 alin. (3) din Codul de procedură penală

...din Codul de procedură penală, neregularităţi ale actului de sesizare, cu respectarea principiului contradictorialităţii şi oralităţii. Prin urmare, elementele de noutate invocate de autor pot fi combătute înainte ca judecătorul de cameră preliminară să emită încheierea ce se va comunica parchetului în temeiul art. 345 alin. (2) din acelaşi cod, pentru că soluţia legislativă "fără participarea procurorului şi a inculpatului" a fost constatată ca fiind neconstituţională. De asemenea, după ce procurorul va remedia în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 februarie 2018 in M.Of. 161 din 21-feb-2018

Decizia 61/2018 [R/A/R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 317/2004 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior al Magistraturii, în ansamblul său, precum şi, în special, a dispoziţiilor art. I pct. 4, 5, 7, 15, 19, 20, 34, 48 şi 62 din aceasta

...nefiind, aşadar, supusă dezbaterii şi în faţa Camerei Deputaţilor. Considerăm că, dacă se dorea consolidarea statutului Inspecţiei judiciare, această soluţie legislativă de substanţă trebuia dezbătută şi la Camera Deputaţilor.- Alin. (5) al art. 65, nou-introdus la Senat prin art. I pct. 68, nu aduce un element de noutate în materie, ci inserează, în acest articol, prevederea referitoare la calitatea de ordonator principal de credite a inspectorului-şef, având...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 6 martie 2018 in M.Of. 204 din 06-mar-2018

Decizia 2/2018 [R] privind examinarea sesizării formulată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a V-a civilă, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la natura juridică a proceselor-verbale întocmite în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţi Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 144/2014 (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013), de către inspectorii antifraudă şi posibilitatea contestării acestora

...au dat, încă, o anumită interpretare şi aplicare la nivel jurisprudenţial ori dacă se impun anumite clarificări, într-un context legislativ nou, a unei norme mai vechi, de natură să impună reevaluarea acesteia. În egală măsură, noutatea se poate raporta şi la o normă mai veche, dar a cărei aplicare frecventă a devenit actuală ulterior intrării acesteia...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 februarie 2018 in M.Of. 178 din 26-feb-2018

Decizia 73/2017 [A] privind privind pronunţarea unei hotărâri prealabile în vederea dezlegării următoarei probleme de drept: ''dacă, în situaţia în care prima instanţă a respins cererea de acordare a penalităţilor întemeiate pe dispoziţiile art. 906 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură civilă, hotărârea pronunţată este susceptibilă de a fi atacată cu o cale de atac, apel''

...noul Cod de procedură civilă, chiar daca titlul executoriu a fost obţinut în baza codului anterior.53. În acelaşi timp noutatea rezidă şi din reaşezarea legislativă a căilor de atac în noua lege procesual civilă, atât a celor reglementate pentru etapa judiciară, cât şi a celor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 noiembrie 2017 in M.Of. 914 din 22-noi-2017

Decizia 51/2017 [A] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: ''interpretarea dispoziţiilor art. III alin. (2) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la titularul unei acţiuni în constatare a nulităţii absolute, în condiţiile art. III alin. (1) din acelaşi act normativ (primar, prefect, Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor şi alte persoane care justifică un interes legitim), în raport cu dispoziţiile art. 5 lit. l) din Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 890/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 32 lit. d) şi art. 33 din Codul de procedură civilă, în sensul de a stabili dacă cerinţa «interesului legitim» prevăzută de art. III alin. (2) din Legea nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, este aplicabilă şi primarului, în calitate de preşedinte al comisiei locale de fond funciar, în formularea unei cereri întemeiate pe dispoziţiile art. III alin. (1) din acelaşi act normativ''

...încălcarea prevederilor Legii nr. 18/1991, în favoarea persoanelor îndreptăţite la asemenea reconstituiri sau constituiri. Aceste dispoziţii nu aduc nicio noutate din punct de vedere legislativ; ele nu fac decât să precizeze încă o dată sancţiunea nulităţii actelor translative de proprietate încheiate cu încălcarea unor norme...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 septembrie 2017 in M.Of. 751 din 20-sep-2017

Decizia 531/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 68 alin. (7), art. 282 alin. (1) şi art. 345 alin. (3) din Codul de procedură penală

...din Codul de procedură penală, neregularităţi ale actului de sesizare, cu respectarea principiului contradictorialităţii şi oralităţii. Prin urmare, elementele de noutate invocate de autor pot fi combătute înainte ca judecătorul de cameră preliminară să emită încheierea ce se va comunica parchetului în temeiul art. 345 alin. (2) din acelaşi cod, pentru că soluţia legislativă "fără participarea procurorului şi a inculpatului" a fost constatată ca fiind neconstituţională. De asemenea, după ce procurorul va remedia în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 noiembrie 2017 in M.Of. 923 din 23-noi-2017