Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 2803 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 585.915 acte

Ordinul 2479/2011 pentru aprobarea Convenţiei de implementare prevăzute la art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, a Convenţiei de lucru prevăzute la art. 11 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 682/2011, a contractului de garantare, a contractului de fidejusiune, a contractului de garanţie reală mobiliară, precum şi a înscrisului prevăzut la art. 12 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011

...în vigoare.Art. 21Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta convenţie.Art. 22(1)Prezenta convenţie se completează cu prevederile din legislaţia în vigoare aplicabilă.(2)Modificările şi completările legislaţiei aplicabile Programului M. Kogălniceanu, intervenite după data intrării în vigoare a prezentei......OUG nr. 60/2011, respectiv normelor de implementare aprobate prin HG nr. 682/2011; prevederile prezentei convenţii de lucru se completează cu dispoziţiile corespunzătoare din legislaţia în vigoare; toate modificările şi completările ulterioare ale legislaţiei incidente se aplică în mod corespunzător...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 2 septembrie 2011 in M.Of. 629 bis din 02-sep-2011

Ordinul 3525/2011 pentru aprobarea Convenţiei de implementare prevăzute la art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, a Convenţiei de lucru prevăzute la art. 11 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 682/2011, a contractului de garantare, a contractului de fidejusiune, a contractului de garanţie reală mobiliară, precum şi a înscrisului prevăzut la art. 12 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011

...în vigoare.Art. 21Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta convenţie.Art. 22(1)Prezenta convenţie se completează cu prevederile din legislaţia în vigoare aplicabilă.(2)Modificările şi completările legislaţiei aplicabile Programului M. Kogălniceanu, intervenite după data intrării în vigoare a prezentei......OUG nr. 60/2011, respectiv normelor de implementare aprobate prin HG nr. 682/2011; prevederile prezentei convenţii de lucru se completează cu dispoziţiile corespunzătoare din legislaţia în vigoare; toate modificările şi completările ulterioare ale legislaţiei incidente se aplică în mod corespunzător...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 2 septembrie 2011 in M.Of. 629 bis din 02-sep-2011

Norme Metodologice din 2006 privind implementarea Hotărârii Guvernului nr. 1.700/2006 pentru aprobarea Programului strategic privind monitorizarea, controlul şi eradicarea pestei porcine clasice în România

...administrative.
Pentru animalele de acvacultură: se indică zonele autorizate şi zonele de coastă.
Coduri aşa cum au fost acordate de legislaţia relevantă.
Caseta I.10.
Ţara de destinaţie: se completează numele ţării pentru care sunt destinate animalele.
Caseta I.11.
Regiunea de destinaţie: conform casetei I.9.
Caseta I.12
......sau produsele pentru descărcarea finală (puncte de oprire ce nu se iau în considerare) şi sunt păstrate în conformitate cu legislaţia prezentă. Conform casetei I.12.
Caseta I.14.
Locul de încărcare: priveşte numai animalele: se completează localitatea şi codul poştal
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 decembrie 2006 in M.Of. 1039 din 28-dec-2006

Ordinul 333/2003 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 731/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la modul de atestare a suspendarii platii taxei pe valoarea adaugata la organele vamale conform art. 29 lit. D. c) pct. 1-4 din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata

...art. 29 lit. D. c) pct. 1-4 din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispoziţii din legislaţia financiar-fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 2 februarie 2003,ministrul finanţelor publice emite......următorul ordin:Art. ISe modifică şi se completează prevederile capitolelor II şi III şi cele ale anexelor nr. 3 şi 4 din Normele metodologice cu privire la modul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 martie 2003 in M.Of. 202 din 28-mar-2003

Decizie civila 105A/2012 privind modificarea în parte a Hotărârii arbitrale nr. 1 din 9 februarie 2012, având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind lista aparatelor pentru care se datorează remuneraţia compensatorie pentru copia privată şi cuantumul acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 27 februarie 2012, în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 14/2012

...aspecte ale hotărârii arbitrale criticate mai sus.Astfel:I. Metodologia nu poate impune obligaţii unei categorii de persoane neprevăzute de legislaţia română în vigoare.Astfel, completul arbitral, în hotărârea atacată - art. 2 - stabileşte că obligaţia de plată a remuneraţiei compensatorii pentru copia privată revine «persoanelor care......în Cauza C-467/2008, având ca obiect pronunţarea unei hotărâri preliminare în speţa Padawan SL vs. SGAE, citată de completul arbitral. Însă, aşa cum rezultă din textul Directivei 2001/29/EC, fiecare stat membru decide modul în care implementează în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 martie 2013 in M.Of. 148 din 20-mar-2013

Ordinul 1056/2009 pentru înlocuirea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.070/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor anexei IV revizuite la MARPOL 73/78

...şi îndeplini obligaţiile în conformitate cu regula 4 din anexa IV revizuită.(7)Prevederile cuprinse în alin. (1)-(6) se completează cu dispoziţiile aplicabile prevăzute în legislaţia privind Sistemul armonizat de inspectare şi certificare a navelor comerciale maritime care arborează pavilionul român, stabilit în conformitate cu instrumentele......autoritatea competentă a statului portului asupra constatărilor făcute şi măsurilor întreprinse.(3)Prevederile cuprinse la alin. (1) şi (2) se completează cu dispoziţiile aplicabile prevăzute în legislaţia naţională în vigoare privind controlul statului pavilionului.SECŢIUNEA 2:Controlul statului portului (PSC)Art...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 octombrie 2009 in M.Of. 721 din 26-oct-2009

Protocol Aditional din 16-dec-2004 la Acordul între Comunitatea Europeană şi Statele Membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Chile, pe de altă parte, pentru a ţine seama de aderarea Republicii Cehe, Republicii Estonia, Republicii Cipru, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Republicii Ungare, Republicii Malta, Republicii Polone, Republicii Slovenia şi Republicii Slovace la Uniunea Europeană

...Aceste state membre vor depune toate eforturile pentru a examina, în termen de 6 luni de la depunerea lor, cererile complete de eliberare de autorizaţii pentru desfăşurarea de activităţi de asigurări directe, prin constituirea într-un stat membru a unei filiale, în conformitate cu legislaţia statului membru respectiv, de către o întreprindere reglementată de legislaţia din Chile. În cazurile în care aceste cereri sunt respinse......vor depune toate eforturile pentru a răspunde fără întârzieri nejustificate cererilor de informare ale solicitanţilor cu privire la situaţia cererilor complete de eliberare de autorizaţii pentru desfăşurarea activităţilor de asigurări directe, prin constituirea într-un stat membru a unei filiale în...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Hotarirea 543/2005 privind aprobarea Strategiei de informatizare a sistemului judiciar pe perioada 2005-2009 şi organizarea şi funcţionarea Comisiei de monitorizare şi implementare a Strategiei

...citaţiilor, a comunicărilor, listelor de şedinţă şi a altor documente specifice activităţii judecătoreşti.Modulul de repartizare aleatorie a dosarelor pe complete de judecată asigură repartizarea dosarelor după criterii obiective, fără intervenţia factorului uman.Modulul de bibliotecă legislativă şi jurisprudenţă permite accesul la legislaţie şi jurisprudenţă în formă electronică pentru magistraţi şi personalul auxiliar al instanţelor.Modulul este poate fi actualizat zilnic şi conţine......motoare de căutare performante.Instanţele folosesc de asemenea aplicaţii diverse financiar-contabile, alte aplicaţii de legislaţie şi jurisprudenţă şi de repartizare aleatorie a dosarelor pe complete de judecată, precum şi aplicaţii realizate de minister în platformă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 iunie 2005 in M.Of. 547 din 28-iun-2005

Ordinul 470/2018 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile

...a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.**)Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor......a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 ianuarie 2018 in M.Of. 66 din 23-ian-2018

Protocolul Aditional 3/29-iun-2017 la Acordul de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Chile, pe de altă parte, pentru a ţine seama de aderarea Republicii Croaţia la Uniunea Europeană

...Aceste state membre vor depune toate eforturile pentru a examina, în termen de 6 luni de la depunerea lor, cererile complete de eliberare de autorizaţii pentru desfăşurarea de activităţi de asigurări directe, prin stabilirea într-un stat membru a unei filiale, în conformitate cu legislaţia statului membru respectiv, de către o întreprindere reglementată de legislaţia din Chile. În cazurile în care aceste cereri sunt respinse......vor depune toate eforturile pentru a răspunde fără întârzieri nejustificate cererilor de informare ale solicitanţilor cu privire la situaţia cererilor complete de eliberare de autorizaţii pentru desfăşurarea activităţilor de asigurări directe, prin stabilirea într-un stat membru a unei filiale în...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 27 iulie 2017 in Jurnalul Oficial 196L