Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 2918 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 614.133 acte

Regulamentul 1/2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare

...uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primire de foloase necuvenite, trafic de influenţă, mărturie mincinoasă, infracţiuni prevăzute de legislaţia specială în domeniul financiar-bancar, de legislaţia privind societăţile comerciale, insolvenţa sau protecţia consumatorilor. Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete..............................................................................................................................5. Aţi fost condamnat pentru alte infracţiuni decât cele enumerate la pct. 4. Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 februarie 2020 in M.Of. 101 din 11-feb-2020

Ordinul 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare/organismelor de control şi de supraveghere a activităţii organismelor de control, în agricultura ecologică

...unitate a organismului de control cu sediul principal în alt stat (denumirea organismului) ...................., date de identificare ..................., cu sediul în .............., (Se completează în cazul organismelor de control care au sediul principal în alt stat şi au deschis în România o unitate a cărei formă juridică este acceptată de legislaţia naţională.)
reprezentată prin responsabil ............................, solicit aprobarea şi eliberarea certificatului de aprobare ca organism de control (OC) în agricultura ecologică pentru......unitate a organismului de control cu sediul principal în alt stat (denumirea organismului) ...................., date de identificare ..................., cu sediul în .............., (Se completează în cazul organismelor de control care au sediul principal în alt stat şi au deschis în România o unitate a
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 31 august 2016 in M.Of. 669 din 31-aug-2016

Norme Tehnice din 2016 privind utilizarea şi completarea formularelor declaraţiei vamale

...modalităţile prevăzute în apendicele C2 din anexa 9 la Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei
[16]
Această subdiviziune trebuie completată:
- în cazul în care declaraţia de tranzit este întocmită, de către aceeaşi persoană, simultan sau ulterior unei declaraţii vamale care include un cod al mărfurilor; sau
- dacă legislaţia Uniunii prevede acest lucru.
[17]
Această casetă nu trebuie completată decât în cazul în care legislaţia Uniunii prevede acest lucru.
[23]
Această căsuţă trebuie completată dacă declaraţia de plasare sub
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 6 iulie 2016 in M.Of. 507 din 06-iul-2016

Norma 2/1999 privind autorizarea bancilor - Republicare

...ţara de origine, vizată de autoritatea fiscală sau, după caz, certificată conform legislaţiei din ţara respectivă; în cazul în care legislaţia din ţara de origine nu prevede o astfel de declaraţie, se va prezenta un document oficial care să ateste acest fapt şi se va completa declaraţia prevăzută în anexa nr. 3;- în cazul unei participaţii mai mari decât echivalentul în lei a 10.000 euro......a)-c) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, ori în altă situaţie de incompatibilitate profesională prevăzută de legislaţia în vigoare.
Data
..........................................
Semnătura
............................................
________________*) Se va completa de către persoanele fizice.1) Se va completa cu:- a) în cazul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 decembrie 2002 in M.Of. 887 din 09-dec-2002

Ordonanta urgenta 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular

...Ministerul Afacerilor Externe beneficiază de pensie de serviciu, dacă îndeplinesc următoarele condiţii cumulative de pensionare:a)au vârsta şi stagiul complet de cotizare, prevăzute în legislaţia privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale;b)au o vechime în diplomaţie de cel puţin 20 de ani bărbaţii şi 15 ani femeile, din stagiul complet de cotizare.(2)Se consideră vechime în diplomaţie vechimea în munca diplomatică desfăşurată de membrii personalului diplomatic şi consular în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 2 iunie 2003 in M.Of. 376 din 02-iun-2003

Legea 249/2004 privind pensiile ocupaţionale

...XIX:Dispoziţii tranzitorii şi finaleArt. 112Comisia emite norme în aplicarea prezentei legi.Art. 113Prevederile prezentei legi se completează cu:a)legislaţia privind societăţile comerciale;b)legislaţia privind societatea civilă particulară fără personalitate juridică;c)legislaţia privind raporturile de muncă;d)legislaţia privind asigurările;e)legislaţia privind...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 iulie 2004 in M.Of. 600 din 05-iul-2004

Regulamentul 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare

...uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primire de foloase necuvenite, trafic de influenţă, mărturie mincinoasă, infracţiuni prevăzute de legislaţia specială în domeniul financiar-bancar, de legislaţia privind societăţile comerciale, insolvenţa sau protecţia consumatorilor? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................5.Aţi fost condamnat pentru alte infracţiuni decât cele enumerate la pct. 4? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 octombrie 2009 in M.Of. 707 din 21-oct-2009

Protocol din 24-iul-2007 AL DOILEA PROTOCOL ADIŢIONAL la Acordul de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Chile, pe de altă parte, pentru a ţine seama de aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană

...Aceste state membre vor depune toate eforturile pentru a examina, în termen de 6 luni de la depunerea lor, cererile complete de eliberare de autorizaţii pentru desfăşurarea de activităţi de asigurări directe, prin constituirea într-un stat membru a unei filiale, în conformitate cu legislaţia statului membru respectiv, de către o întreprindere reglementată de legislaţia din Chile. În cazurile în care aceste cereri sunt respinse......vor depune toate eforturile pentru a răspunde fără întârzieri nejustificate cererilor de informare ale solicitanţilor cu privire la situaţia cererilor complete de eliberare de autorizaţii pentru desfăşurarea activităţilor de asigurări directe, prin constituirea într-un stat membru a unei filiale în...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 26 septembrie 2007 in Jurnalul Oficial 251L

Acord din 18-nov-2002 de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Chile, pe de altă parte

...membre vor depune toate eforturile pentru a lua în considerare, în termen de 6 luni de la depunerea lor, cererile complete de licenţe pentru desfăşurarea de activităţi de asigurări directe, prin stabilirea într-un stat membru a unei filiale, în conformitate cu legislaţia statului membru respectiv, de către o întreprindere reglementată de legislaţia din Chile. În cazurile în care aceste cereri sunt respinse, autoritatea statului membru va depune toate eforturile pentru a notifica...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Ordinul 2479/2011 pentru aprobarea Convenţiei de implementare prevăzute la art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, a Convenţiei de lucru prevăzute la art. 11 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 682/2011, a contractului de garantare, a contractului de fidejusiune, a contractului de garanţie reală mobiliară, precum şi a înscrisului prevăzut la art. 12 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011

...în vigoare.Art. 21Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta convenţie.Art. 22(1)Prezenta convenţie se completează cu prevederile din legislaţia în vigoare aplicabilă.(2)Modificările şi completările legislaţiei aplicabile Programului M. Kogălniceanu, intervenite după data intrării în vigoare a prezentei......OUG nr. 60/2011, respectiv normelor de implementare aprobate prin HG nr. 682/2011; prevederile prezentei convenţii de lucru se completează cu dispoziţiile corespunzătoare din legislaţia în vigoare; toate modificările şi completările ulterioare ale legislaţiei incidente se aplică în mod corespunzător...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 2 septembrie 2011 in M.Of. 629 bis din 02-sep-2011