Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 18264 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 682.545 acte

Decizia 681/2018 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind Codul administrativ al României

...reclamă ca fiind neconstituţională pensia de serviciu, şi nu indemnizaţia pentru limită de vârstă, situaţie în care nu este incidentă jurisprudenţa Curţii referitoare la principiul egalităţii, indicată în formularea criticilor de neconstituţionalitate. Se mai arată că nu se instituie un tratament......pe ordinea de zi, aceste drepturi putând fi exercitate doar în cadrul Camerei decizionale.31. Curtea Constituţională a stabilit, în jurisprudenţa sa, că termenele care privesc desfăşurarea raporturilor constituţionale dintre autorităţile publice, în măsura în care nu se prevede altfel în......legislative, rezultă că respectivele termene de 45, respectiv 60 de zile se calculează pe zile calendaristice, urmând regula instituită prin jurisprudenţa constantă a Curţii. Din interpretarea sistematică a dispoziţiilor art. 75 alin. (2) şi ale art. 66 din Constituţie, autorul sesizării...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 martie 2019 in M.Of. 190 din 11-mar-2019

Decizia 63/2017 [R] referitoare la cererile de soluţionare a conflictelor juridice de natură constituţională dintre autoritatea executivă - Guvernul României, pe de o parte, şi autoritatea legiuitoare - Parlamentul României, pe de altă parte, precum şi dintre autoritatea executivă - Guvernul României, pe de o parte, şi autoritatea judecătorească - Consiliul Superior al Magistraturii, pe de altă parte, cereri formulate de preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, respectiv de Preşedintele României

...României, ori de câte ori Guvernul emite ordonanţe cu încălcarea normelor constituţionale îşi exercită abuziv competenţa de legiferare.41. În jurisprudenţa constituţională, analiza îndeplinirii condiţiilor de emitere a ordonanţelor de urgenţă a fost privită atât prin raportare la criteriul material, al......urgenţei, la realitatea concretă care a generat emiterea actului de legislaţie delegată, sens în care autorul sesizării face trimitere la jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie.42. Or, Preşedintele României susţine că, din analiza conţinutului preambulului Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr......acest act normativ analizat depăşesc sfera modificărilor impuse de deciziile Curţii Constituţionale. Consiliul Superior al Magistraturii face trimitere şi la jurisprudenţa anterioară a Curţii Constituţionale, potrivit căreia "incriminarea/dezincriminarea unor fapte ori reconfigurarea elementelor constitutive ale unei infracţiuni ţin de marja...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 februarie 2017 in M.Of. 145 din 27-feb-2017

Decizia 874/2018 [A/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 din Codul de procedură civilă, în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, a prevederilor art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu referire la sintagma ''precum şi în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv'', precum şi a prevederilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă

...la analiza efectelor Deciziei Curţii Constituţionale nr. 369 din 30 mai 2017. Se mai arată că însăşi instanţa supremă, în jurisprudenţa sa, respectiv Decizia nr. 1 din 8 februarie 2018, pronunţată de Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie......1.489D/2018, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. În Dosarul nr. 1.490D/2018, apreciază, în conformitate cu jurisprudenţa constantă a Curţii Constituţionale şi cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, că violarea principiului egalităţii şi nediscriminării există atunci când se aplică un tratament diferenţiat unor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 ianuarie 2019 in M.Of. 2 din 03-ian-2019

Decizia 16/2021 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 480 alin. (3) şi (6), art. 670 alin. (1) şi (6) din Codul de procedură civilă

...şi de art. 78 alin. (3) din acelaşi act normativ;c) problema de drept enunţată este nouă, deoarece, prin consultarea jurisprudenţei, s-a constatat că asupra acestei probleme Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu a statuat printr-o altă hotărâre......a făcut obiectul mai multor hotărâri pronunţate, atât de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cât şi de Curtea Constituţională; jurisprudenţa Curţii Constituţionale este în sensul că executorul judecătoresc nu ar avea calitate procesuală pasivă în contestaţiile la executare, cu menţiunea......se poate afirma că sunt contradictorii hotărârile pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de Curtea Constituţională, însă jurisprudenţa instanţei supreme este în sensul recunoaşterii calităţii procesuale pasive a executorului judecătoresc în anumite cazuri, în speţă interesând ipoteza formulării...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 mai 2021 in M.Of. 486 din 11-mai-2021

Decizia 1352/02-apr-2019 privind ajutorul de stat SA.44896 pus în aplicare de Regatul Unit cu privire la exonerarea referitoare la finanţarea grupurilor care deţin SSC

...înalt în rândul diferiţilor contribuabili, asigurându-se totodată că nu există o supraincludere a profiturilor care ar fi incompatibilă cu jurisprudenţa Uniunii privind libertăţile fundamentale. Autorităţile din Regatul Unit susţin că, în conformitate cu jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie privind libertatea de stabilire, în special cauza Cadbury Schweppes (64), nu se poate percepe o taxă......exonerarea referitoare la finanţarea grupurilor nu reprezintă o derogare de la obiectivele regimului privind SSC, ci mai degrabă asigură respectarea jurisprudenţei Curţii privind libertatea de stabilire, respectiv cauza Cadbury Schweppes. Pentru a se conforma cauzei Cadbury Schweppes, regimul privind SSC poate...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 20 august 2019 in Jurnalul Oficial 216L

Decizia 448/17-iun-2021 privind măsurile SA.32014, SA.32015, SA.32016 (2011/C) (ex 2011/NN) puse în aplicare de Italia pentru Siremar şi achizitorul acesteia, Societa Navigazione Siciliana

...Declaraţia nr. 30 privind regiunile insulare (anexată la Actul final al Tratatului de la Amsterdam). Italia a menţionat, de asemenea, jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene ("Curtea de Justiţie"), care confirmă că scopul asigurării unor servicii suficiente de transport maritim......în acest caz, nu sunt îndeplinite condiţiile pentru constatarea unui ajutor în cadrul unei garanţii, astfel cum se specifică în jurisprudenţa constantă a Uniunii.4.8.Cu privire la prioritatea la acostare(226)Autorităţile italiene au susţinut că nu s-a......că Comisia constatase că privatizarea ramurii de activitate Siremar respecta articolul 4 din Regulamentul privind cabotajul maritim.(236)În temeiul jurisprudenţei instanţelor europene (81), Siremar în AE a susţinut că, odată ce obligaţiile de serviciu public au fost stabilite în conformitate...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 24 martie 2022 in Jurnalul Oficial 97L

Decizia 254/17-dec-2021 de constatare, în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului, a nivelului adecvat de protecţie a datelor cu caracter personal asigurat de Republica Coreea în baza Legii privind protecţia informaţiilor cu caracter personal

...679]. Această situaţie trebuie evaluată în raport cu legislaţia Uniunii, în special cu Regulamentul (UE) 2016/679, precum şi cu jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (3).(3)A se vedea, cel mai recent, cauza C-311/18, Facebook Ireland......Prezentarea de către legiuitor a cauzei privind profesorii sindicalişti", la adresa https://www.privacy.go.kr/eng/enforcement_01.do) şi jurisprudenţa citată în aceasta, inclusiv Decizia 2012Da49933 din 24 iulie 2014.(11)A se vedea, în special, Hotărârea Curţii Constituţionale 99Hun-......Constituţie (care includ drepturile la viaţă privată) prevăd drepturi fundamentale ale omului (15). Deşi până în prezent nu există o jurisprudenţă specifică în ceea ce priveşte dreptul la viaţă privată al cetăţenilor străini, fundamentarea acestuia pe protejarea demnităţii umane şi căutarea...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 24 februarie 2022 in Jurnalul Oficial 44L

Decizia 1283/30-aug-2016 privind ajutorul de stat SA.38373 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2014/CP) pus în aplicare de Irlanda în favoarea Apple

...plus, Comisia compară normele de impozitare ale Irlandei cu un cadru de referinţă extern, ceea ce este în contradicţie cu jurisprudenţa sa constantă, în care unica referinţă validă este sistemul fiscal naţional. Toate acestea încalcă principiul certitudinii juridice.(179)Ca răspuns......opinia Irlandei, aplicarea retroactivă a principiului concurenţei depline ca instrument de ajutor de stat nu îşi găseşte nicio susţinere în jurisprudenţa instanţelor Uniunii sau în practica decizională a Comisiei şi nici nu poate fi considerată ca rezultând din testul investitorului privat......rezultă din dreptul internaţional public şi principiile internaţionale în domeniul fiscal, inclusiv raportul OCDE din 2010 privind repartizarea profitului şi jurisprudenţa Uniunii.(205)În plus, conform avizului [consultantului Apple], sucursalele irlandeze nu deţin drepturi de proprietate intelectuală şi nu se ocupă...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 19 iulie 2017 in Jurnalul Oficial 187L

Decizia 236/2020 [R/R/A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 246 şi art. 248 din Codul penal din 1969, ale art. 297 alin. (1) din Codul penal, ale art. 114 alin. (2) şi ale art. 118 din Codul de procedură penală, precum şi ale art. 13^2 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

...încât, apreciază că este în interesul securităţii juridice, al previzibilităţii şi al egalităţii în faţa legii să nu se revizuiască jurisprudenţa fără motive întemeiate. În ceea ce priveşte excepţia de neconstituţionalitate având ca obiect dispoziţiile art. 132 din Legea nr......comiterea faptei de "abuz în serviciu", cu aplicarea principiului ultima ratio, astfel cum acesta a fost dezvoltat în doctrină şi jurisprudenţă (inclusiv cea a Curţii Constituţionale). Dezvoltând raţionamentul juridic pe care s-a întemeiat soluţia pronunţată în decizia citată, Curtea a......că nu este pentru prima dată când stabileşte o astfel de legătură între gravitatea faptei şi incidenţa răspunderii penale. În jurisprudenţa sa, instanţa de control constituţional a statuat că incriminarea/dezincriminarea unor fapte ori reconfigurarea elementelor constitutive ale unei infracţiuni ţine...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 8 iulie 2020 in M.Of. 597 din 08-iul-2020

Decizia 6/2021 [A] privind soluţionarea recursului în interesul legii ce vizează următoarea problemă de drept: aplicarea dispoziţiilor art. 55 alin. (3) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv dacă decizia de zi pe unitate prin care un ofiţer este desemnat să îndeplinească atribuţii suplimentare specifice funcţiei de conducere constituie o împuternicire pe funcţie, similară celei prevăzute de art. 55 alin. (3) din Legea nr. 293/2004

...recursului în interesul legii reprezentantului procurorului general.8. Doamna procuror Antonia Eleonora Constantin apreciază că cea de-a doua orientare jurisprudenţială este în litera şi în spiritul legii. În acest sens arată că deciziile de zi pe unitate prin care ofiţeri......are în competenţă: (...) m) împuternicirea în funcţii de conducere a ofiţerilor prevăzuţi la art. 4, în condiţiile legii;" (...)."III. Orientările jurisprudenţiale divergente13. Autorul sesizării a arătat că, în practica judiciară, s-au conturat două orientări jurisprudenţiale cu privire la problema de drept aflată în divergenţă.14. În cadrul primei orientări jurisprudenţiale s-a apreciat că drepturile...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 iunie 2021 in M.Of. 584 din 10-iun-2021