Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 649 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 670.367 acte

Buget din 14-dec-2006 ADOPTAREA DEFINITIVĂ a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2007 (2007/143/CE, Euratom)

...actualizarea şi întreţinerea evolutivă şi corectivă a sistemelor editoriale, inclusiv a site-urilor internet Europarl şi Europarl Inside;
-
actualizarea Observatorului legislativ (OEIL).
Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) literele (e)–(j) din Regulamentul financiar este estimat la 40 000 EUR.3 2 4 2 Cheltuieli de publicare, informare şi participare la manifestări publice
Credite 2007
Credite 2006
Execuţie 2005
12 853 000
9 870 000 (183)
6 753
......Uniunii;
-
finanţarea programelor de cooperare şi a operaţiunilor de formare a parlamentelor menţionate mai sus.
Aceste operaţiuni includ vizite de informare la Parlamentul European la Bruxelles, Luxemburg sau Strasbourg; creditele acoperă, integral sau parţial, cheltuielile participanţilor, în special cheltuielile de deplasare
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 16 martie 2007 in Jurnalul Oficial 77L

Decizia 767/2016 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru completarea art. 4^1 din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, precum şi ale Legii privind modificarea şi completarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

...Decizia nr. 22 din 20 ianuarie 2016, precitată, paragraful 53, Curtea a reţinut că, în cazul în care o iniţiativă legislativă implică modificări bugetare, solicitarea informării din partea Guvernului este obligatorie. Din aceste dispoziţii rezultă că legiuitorul constituant a dorit să consacre garanţia constituţională a colaborării......două autorităţi publice. Curtea a mai reţinut că în cadrul raporturilor constituţionale dintre Parlament şi Guvern este obligatorie solicitarea unei informări atunci când iniţiativa legislativă afectează prevederile bugetului de stat. Această obligaţie a Parlamentului este în consonanţă cu dispoziţiile constituţionale ale...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 februarie 2017 in M.Of. 131 din 21-feb-2017

Ordinul 1132/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi ordine internă al Ministerului Afacerilor Externe

...internaţionale încheiate de România;32.urmăreşte evoluţia jurisprudenţei Curţii de Justiţie a UE şi Tribunalului UE şi prezintă rapoarte şi informări periodice cu privire la chestiunile cu relevanţă pentru România;33.organizează registrul mandatelor naţionale elaborate şi transmise cu privire la proiectele de acte legislative şi alte documente cu relevanţă strategică ale UE;34.coordonează şi supraveghează fundamentarea de către autorităţile şi instituţiile publice a......interne şi pentru Oficiul TAIEX al Comisiei Europene;39.gestionează Centrul Naţional SOLVIT;40.este coordonator naţional al Sistemului de informare al pieţei interne şi coordonator al ariei legislative servicii;41.reprezintă punctul naţional de contact cu UE care gestionează informaţii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 august 2016 in M.Of. 619 din 12-aug-2016

Decizia 875/2020 [A] asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a Legii pentru acordarea unui stimulent de risc pentru personalul din învăţământ în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

...de către Guvern, solicitare care ar fi trebuit să fie formulată de preşedintele Senatului, şi nici de dovada că această informare a fost solicitată ulterior, pe parcursul derulării procedurii de la Camera Deputaţilor, iar, pe de altă parte, că iniţiatorii propunerii legislative nu au solicitat Guvernului fişa financiară prevăzută de dispoziţiile art. 138 alin. (5) din Constituţie şi art. 15 din Legea......comisiile parlamentare, prin intermediul preşedinţilor acestora", iar, potrivit tezei a doua a aceluiaşi articol, "în cazul în care o iniţiativă legislativă implică modificarea prevederilor bugetului de stat sau a bugetului asigurărilor sociale de stat, solicitarea informării este obligatorie". De asemenea, potrivit...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 ianuarie 2021 in M.Of. 87 din 27-ian-2021

Regulament din 2005 Regulamentul Senatului

...priveşte aplicarea art. 111 din Constituţia României, republicată.Art. 85(1)Proiectul ordinii de zi cuprinde proiecte de lege, propuneri legislative, rapoarte, informări şi alte acte prevăzute de lege pentru a fi dezbătute de Senat, precum şi, după caz, întrebări, interpelări, declaraţii sau......Cameră sesizată.(5)Legile constituţionale pot fi iniţiate în condiţiile art. 150 şi 151 din Constituţia României, republicată.(6)Propunerile legislative formulate de senatori şi deputaţi, care implică modificarea bugetului de stat sau a bugetului asigurărilor sociale de stat, trebuie să...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 octombrie 2005 in M.Of. 948 din 25-oct-2005

Hotarirea 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor

...activităţii sale şi asigură dialogul permanent cu acestea, cu asociaţii sindicale, cu mass-media şi cu societatea civilă, în scopul informării reciproce şi al perfecţionării cadrului legislativ aferent;15.promovează activităţi în domeniile industriei, în plan regional, prin înfiinţarea de oficii, fără personalitate juridică, în domeniile specifice...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 ianuarie 2001 in M.Of. 17 din 10-ian-2001

Ordonanta urgenta 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat

...elaborare a actelor normative sau administrative prin care se instituie măsuri de natura ajutorului de stat.(3)Consiliul Concurenţei asigură informarea autorităţilor, altor furnizori de ajutor de stat, a beneficiarilor şi a publicului privind reglementările europene în domeniul ajutorului de stat, prin publicarea de ghiduri, buletine lunare, sinteze legislative şi de jurisprudenţă şi alte materiale informative, precum şi prin organizarea de seminarii, mese rotunde, conferinţe şi altele asemenea.(4...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 decembrie 2006 in M.Of. 1042 din 28-dec-2006

Legea 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării

...apărare şi planificarea integrată a apărării şi coordonează cooperarea politico-militară internaţională.Art. 9Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul şi informare publică coordonează relaţia cu Parlamentul şi activitatea legislativă, asigură asistenţa juridică şi reprezintă interesele Ministerului Apărării în faţa instanţelor de judecată şi a altor organe cu activitate jurisdicţională...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 iulie 2006 in M.Of. 654 din 28-iul-2006

Hotarirea 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei

...dialogul permanent cu patronatele şi cu asociaţiile sindicale din domeniile coordonate, cu mass-media şi cu societatea civilă, în scopul informării reciproce şi al perfecţionării cadrului legislativ aferent;26.asigură relaţia cu Parlamentul, Consiliul Economic şi Social şi exponenţi ai societăţii civile, în problemele specifice domeniilor coordonate......asigură dialogul permanent cu patronatele şi asociaţiile sindicale din domeniul energetic, cu mass-media şi cu societatea civilă, în scopul informării reciproce şi al perfecţionării cadrului legislativ aferent;20.asigură relaţia cu Parlamentul, Consiliul Economic şi Social şi cu alţi exponenţi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 februarie 2013 in M.Of. 102 din 20-feb-2013

Acord din 11-oct-2004 DE PARTENERIAT ŞI COOPERARE de stabilire a unui parteneriat între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Tadjikistan, pe de altă parte

...să realizeze o compatibilitate între sistemele lor de protecţie a consumatorilor. Această cooperare poate include schimburile de informaţii privind activitatea legislativă şi reformele instituţionale, instituirea unor sisteme permanente de informare reciprocă cu privire la produsele periculoase, îmbunătăţirea informaţiilor furnizate consumatorilor, în special în materie de preţuri şi caracteristici ale produselor...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 29 decembrie 2009 in Jurnalul Oficial 350L