Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1463 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 662.898 acte

Hotarirea 198/2002 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Sprijinirea Initiativelor Tinerilor - ANSIT

...Art. 1(1)Se înfiinţează Agenţia Naţională pentru Sprijinirea Iniţiativelor Tinerilor - ANSIT, denumită în continuare ANSIT, instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului, prin reorganizarea Centrului de Studii şi Cercetări pentru Probleme de Tineret - CSCPT, Agenţiei pentru Cooperare Europeană în Domeniul Tineretului (EUROTIN) şi a Centrului de Informare şi Consultanţă pentru Tineret - "Infotin", care se desfiinţează.(2)Sediul ANSIT este în municipiul Bucureşti, str. Vasile Conta nr. 16......natură să asigure optimizarea schimbului de informaţii între instituţiile, structurile neguvernamentale de şi pentru tineret şi alte persoane fizice sau juridice implicate în politica de tineret;8.asigură asistenţă de specialitate pentru implementarea programelor guvernamentale de cooperare internaţională în domeniul tineretului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 martie 2002 in M.Of. 182 din 18-mar-2002

Legea 292/2011 asistenţei sociale

...psihoterapie, psihopedagogie, logopedie podologie şi altele asemenea.(2)Serviciile de îngrijire personală pot fi acompaniate de servicii de consiliere socială, juridică şi de informare.Art. 34Categoriile şi tipurile de servicii sociale, activităţile şi funcţiile aferente fiecărui tip de serviciu, precum şi regulamentele-cadru......rezidenţiale cu găzduire pe perioadă determinată care asigură asistenţă, îngrijire şi protecţie;b)centre de zi care asigură în principal informare, consiliere, sprijin emoţional şi social în scopul reabilitării şi reintegrării sociale;c)servicii acordate în comunitate care constau în servicii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 decembrie 2011 in M.Of. 905 din 20-dec-2011

Regulament din 2006 privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară

...3(1)Documentaţiile se întocmesc într-un dosar unic, ce include atât partea tehnică necesară recepţiei cadastrale cât şi actele juridice necesare înscrierii în cartea funciară.(2)După recepţia cadastrală şi înscrierea documentaţiilor în cartea funciară beneficiarului i se eliberează încheierea de carte funciară, extrasul de carte funciară pentru informare şi planul de amplasament şi delimitare a imobilului.Art. 4(1)Realizarea documentaţiilor necesare înscrierii în cartea funciară a actelor......şi/sau faptelor juridice referitoare la imobilele prevăzute la art. 2 alin. (l) literele a), d), e), f), g) şi h) din prezentul regulament...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 decembrie 2006 in M.Of. 1048 din 29-dec-2006

Statut din 2004 al profesiei de avocat

...poziţia fiecăreia dintre părţi;b)de a informa părţile asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora, fiindu-i interzis să dea consultaţii juridice;c)de a facilita sau de a intermedia comunicarea între părţi; comunicarea nu necesită prezenţa fizică a părţilor, avocatul putând comunica şi separat cu fiecare dintre acestea, cu informarea lor prealabilă;d)de a redacta propunerea de soluţie sub forma unei tranzacţii, parţiale sau totale, după caz.(3)În......efectuate de avocat în interesul procesual al clientului se estimează anticipat la momentul încheierii contractului şi se desocotesc pe măsura informării documentate a clientului cu privire la cuantumul şi destinaţia lor. Părţile pot suplimenta aceste cheltuieli, pe parcursul derulării contractului, prin...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 ianuarie 2005 in M.Of. 45 din 13-ian-2005

Legea 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei

...Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, având ca obiect de activitate informarea, documentarea şi perfecţionarea profesională a membrilor cooperatori, precum şi acţiuni promoţionale pentru serviciile şi produsele proprii;d)Consiliul consultativ al cooperaţiei - organism fără personalitate juridică cu rol consultativ, constituit în conformitate cu prevederile prezentei legi;e)membru cooperator - persoană fizică care depune o cerere de......autonome bazate pe autoajutoare şi sunt controlate de către membrii lor. Intrarea în raporturi juridice cu alte persoane fizice sau juridice, inclusiv cu Guvernul, ori atragerea de finanţare din surse externe se face cu asigurarea controlului democratic al membrilor cooperatori şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 februarie 2005 in M.Of. 172 din 28-feb-2005

Legea 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie - REPUBLICARE

...pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie sunt unităţi de asistenţă socială în regim de zi, cu sau fără personalitate juridică, care asigură asistenţă socială, consiliere psihologică, juridică, precum şi informarea şi orientarea victimelor violenţei în familie.Art. 21Centrele pentru servicii de informare şi sensibilizare a populaţiei sunt unităţi de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 martie 2014 in M.Of. 205 din 24-mar-2014

Legea 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie*) - Republicare

...pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie sunt unităţi de asistenţă socială în regim de zi, cu sau fără personalitate juridică, care asigură asistenţă socială, consiliere psihologică, juridică, precum şi informarea şi orientarea victimelor violenţei în familie.Art. 21Centrele pentru servicii de informare şi sensibilizare a populaţiei sunt unităţi de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 mai 2012 in M.Of. 365 din 30-mai-2012

Norme Metodologice din 2004 de aplicare a prevederilor Legii datoriei publice nr. 313/2004

...în mod substanţial sau afecta condiţiile de executare a Proiectului sau împiedică îndeplinirea obligaţiilor [Beneficiar] care rezulta din prezentul AIS;- informări prompte asupra modificării statutului sau juridic sau documentelor sale de baza.7.5.[Beneficiar] va asigura îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în paragraful 6.13 al Articolului 6......în mod substanţial sau afecta condiţiile de executare a Proiectului sau împiedică îndeplinirea obligaţiilor [Beneficiar] care rezulta din prezentul AIS;- informări prompte asupra modificării statutului sau juridic sau documentelor sale de baza.7.5.[Beneficiar] va asigura îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 ianuarie 2005 in M.Of. 57 din 18-ian-2005

Statut din 2008 de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale

...prevederilor legale;h)asigură evidenţa la nivel naţional a tuturor beneficiarilor din sistemul prestaţiilor sociale.5.În domeniul comunicării şi informării:a)asigură comunicarea permanentă cu autorităţile, instituţiile şi alte persoane juridice cu responsabilităţi în domeniul social;b)răspunde sesizărilor, reclamaţiilor şi contestaţiilor de competenţa sa, adresate direct sau transmise de către......organele administraţiei publice, precum şi de către alte instituţii, persoane fizice şi juridice, sau le transmite spre soluţionare agenţiilor teritoriale competente;c)organizează campanii de promovare a imaginii instituţiei în rândul opiniei publice...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 octombrie 2008 in M.Of. 717 din 22-oct-2008

Norme Metodologice din 1999 de aplicare a Legii datoriei publice nr. 81/1999

...fiecare agent economic, pe bănci şi pe total fond de risc pentru garanţiile acordate pentru împrumuturi interne.g)Pe baza informărilor primite de la persoanele juridice garantate şi a evidenţelor din cadrul Ministerului Finanţelor, Direcţia generală a datoriei publice întocmeşte semestrial raportul privind modul de constituire......şi de utilizare a fondului de risc pentru împrumuturile interne garantate de stat, care se prezintă pentru informare şi aprobare conducerii ministerului.h)În contabilitatea trezoreriei statului, precum şi în contabilitatea persoanelor juridice garantate pentru împrumuturile interne se...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 februarie 2000 in M.Of. 61 din 11-feb-2000