Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 702 rezultate pentru cautarea specificata

Hotarirea 1361/2006 privind conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului

...2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative
4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente
5. Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi
6
......2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative4.Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente5...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 octombrie 2006 in M.Of. 843 din 12-oct-2006

Acord din 18-nov-2002 de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Chile, pe de altă parte

...generează întârzieri inutile la vămuire, în conformitate cu articolul VIII din GATT 1994.(4)Părţile convin:a)asupra necesităţii unor consultări în timp util a operatorilor economici cu privire la problemele de fond referitoare la propunerile legislative şi procedurile generale referitoare la vămi.În acest sens, fiecare parte stabileşte mecanisme adecvate de consultare între administraţiile vamale şi operatori;b)să publice, pe cât posibil prin mijloace electronice, şi să mediatizeze legislaţia şi procedurile...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Decizia 51/2012 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale şi a alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012, precum şi pentru modificarea şi completarea titlului I al Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

...întrucât legea ce formează obiectul sesizării a fost elaborată cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative, cu avizul favorabil al Consiliului Legislativ, şi în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.În ceea ce priveşte criticile......societăţii civile, aceasta este, în opinia Guvernului, eronată, întrucât elaborarea proiectului s-a făcut cu respectarea tuturor cerinţelor de tehnică legislativă, consultare şi transparenţă decizională.Cu privire la neconstituţionalitatea intrinsecă, se arată mai întâi că dispoziţiile Codului bunelor practici în materie...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 februarie 2012 in M.Of. 90 din 03-feb-2012

Regulamentul 954/14-sep-2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 privind cooperarea dintre autorităţile naţionale însărcinate să asigure aplicarea legislaţiei în materie de protecţie a consumatorului

...Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 114,având în vedere propunerea Comisiei Europene,după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (1),(1)JO C 218, 23.7.2011, p. 69).după consultarea Comitetului Regiunilor,hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),(2)Poziţia Parlamentului European din 5 iulie 2011 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi decizia Consiliului din 27...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 4 octombrie 2011 in Jurnalul Oficial 259L

Regulament din 2010 de organizare şi funcţionare a Direcţiei pentru politici fiscale şi bugetare locale

...extinderea transportului local, inclusiv a transportului şcolar;o)asigură realizarea parteneriatului cu structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, prin consultarea acestora în vederea perfecţionării cadrului legislativ şi instituţional;p)colaborează cu Unitatea centrală pentru reformă în administraţia publică, Direcţia generală pentru dezvoltarea capacităţii administrative şi cu......şi formulează propuneri de îmbunătăţire a sistemului;k)asigură realizarea parteneriatului cu structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, prin consultarea acestora în vederea perfecţionării cadrului legislativ şi instituţional;l)organizează şi participă la întâlniri, seminarii, conferinţe cu participarea autorităţilor administraţiei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 septembrie 2010 in M.Of. 657 din 23-sep-2010

Legea 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei

...c)elaborează, aprobă şi modifică Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului consultativ al cooperaţiei;d)elaborează propuneri de iniţiative legislative în domenii ce privesc activitatea cooperaţiei;e)asigură cadrul organizat pentru consultări şi schimb de informaţii între diferitele forme cooperatiste;f)acordă avize consultative pentru programele de promovare şi dezvoltare a cooperaţiei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 februarie 2005 in M.Of. 172 din 28-feb-2005

Hotarirea 43/2015 privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor

...f1) organizează activităţile necesare pentru examinarea parlamentară a proiectelor de acte legislative şi a proiectelor de acte fără caracter legislativ ale Uniunii Europene, potrivit prezentului regulament;"49.La articolul 46, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:"g) organizează, la propunerea membrilor comisiei, şedinţe de consultări ori dezbateri publice cu reprezentanţi ai societăţii civile, ai asociaţiilor patronale şi profesionale, ai sindicatelor, ai administraţiei publice centrale sau......1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 120(1) Dezbaterea unui proiect de lege sau a unei propuneri legislative în procedură de urgenţă nu poate depăşi durata de timp aprobată de Cameră, la propunerea raportorului sau a preşedintelui comisiei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 mai 2015 in M.Of. 313 din 07-mai-2015

Buget din 01-dec-2011 ADOPTAREA DEFINITIVĂ 2012/70/UE, Euratom a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2012

...iniţiative în legătură cu societatea informaţională.Aceste acţiuni constau, printre altele, în pregătirea unor analize şi rapoarte intermediare de activitate, consultarea părţilor interesate şi a publicului, pregătirea unei strategii TIC pentru viitoarele propuneri legislative şi monitorizarea aplicării legislaţiei.Acest credit este destinat să acopere, în special, contracte pentru rapoarte de analiză şi de expertiză......aceste contracte; introducerea şi utilizarea de noi tehnologii în diverse domenii de funcţionare a acestor contracte; adaptarea continuă a cadrului legislativ şi normativ la evoluţiile acestor contracte, generată, în special, de globalizarea pieţelor şi acordurile internaţionale existente sau viitoare;- ameliorarea, prin...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 29 februarie 2012 in Jurnalul Oficial 56L

Ordinul 1813/2013 privind atribuţiile direcţiei de specialitate în contextul implementării Sistemului de informare al pieţei interne - IMI la nivel naţional

...o reglementare conformă dreptului UE şi bunelor practici dezvoltate la nivel naţionalDAL poate formula propuneri în vederea ameliorării cadrului legislativ intern specific Sistemului IMI, ori de câte ori consideră necesar, în situaţia unor modificări ale cadrului legislativ UE sau la nivel intern care pot afecta funcţionarea IMI, pe care le supune consultării şi dezbaterii coordonatorilor IMI. DAL poate organiza în acest sens grupuri de lucru Rezultatele consultărilor în grupurile de lucru se...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 noiembrie 2013 in M.Of. 742 din 29-noi-2013

Hotarirea 1172/2005 privind aprobarea Politicii industriale a României pentru perioada 2005-2008 şi a Planului de acţiune pentru implementarea politicii industriale a României în perioada 2005-2006

...principiul rentabilizării activităţii economice a acestora; finalizarea privatizării în sectorul de stat;- asigurarea compatibilităţii cu mediul, prin consolidarea unui cadru legislativ şi organizatoric care să conducă la reducerea impactului activităţii industriale asupra acestuia;- dezvoltarea politicii în domeniul resurselor umane şi promovarea coeziunii sociale prin permanentizarea procedurilor de consultare cu toţi partenerii sociali, întărirea colaborării dintre patronate şi sindicate.Pe termen mediu, priorităţile pe care se vor concentra acţiunile......factori care influenţează performanţa industrială.Întărirea colaborării autorităţii publice în domeniu cu celelalte instituţii şi autorităţi publice, precum şi extinderea consultărilor cu partenerii sociali în problemele legate de politica industrială, de reforma economică şi restructurare industrială, privatizare, perfecţionarea cadrului legislativ şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 octombrie 2005 in M.Of. 945 din 24-oct-2005