Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 774 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 625.660 acte

Acord din 13-apr-2016 INTERINSTITUŢIONAL ÎNTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIUL UNIUNII EUROPENE şi Comisia Europeană privind o mai bună legiferare

...18.Evaluarea iniţială a impactului realizată de Comisie şi toate activităţile suplimentare de evaluare a impactului desfăşurate pe parcursul procesului legislativ de instituţii vor fi făcute publice până la încheierea procesului legislativ şi vor putea fi utilizate, în ansamblu, drept bază pentru evaluare.b)Consultarea publică şi a părţilor interesate şi feedback19.Consultarea publică şi a părţilor interesate face parte integrantă din procesul de...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 12 mai 2016 in Jurnalul Oficial 123L

Regulament din 2005 Regulamentul Senatului

...Senatului şi cu avizul Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări;f)dispune difuzarea proiectelor de lege, a propunerilor legislative sau a rapoartelor comisiilor tuturor senatorilor, după îndeplinirea cerinţei prevăzute la lit. e) şi publicarea acestora pe site-ul Senatului;g)stabileşte, cu consultarea preşedinţilor comisiilor, repartizarea proiectelor de lege şi a iniţiativelor legislative către comisii pentru amendamente, avize şi întocmirea rapoartelor, precum şi termenul pentru fiecare dintre acestea;h)întocmeşte proiectul ordinii de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 octombrie 2005 in M.Of. 948 din 25-oct-2005

Hotarirea 699/2004 pentru aprobarea Strategiei actualizate a Guvernului României privind accelerarea reformei în administraţia publică, 2004-2006

...legislaţiei secundare necesare implementării prevederilor din strategia privind procesul de descentralizare şi deconcentrare în condiţiile stabilităţii, concordantei, corelării în procesul legislativ care sa se bazeze pe consultarea sistematica a administraţiei publice locale şi care sa conducă la consolidarea sistemului administrativ descentralizat;f.Stabilirea unor mecanisme şi proceduri......de la cetăţeni.In cazul reformei funcţiei publice:GR - "îmbunătăţirea managementului funcţiei publice" - scopul reformei funcţiei publice;OS - "Adaptarea cadrului legislativ şi instituţional privind managementul funcţiei publice";IP1 - gradul de satisfacere a cetăţenilor fata de serviciile prestate de funcţionarii publici...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 iunie 2004 in M.Of. 542 bis din 17-iun-2004

Legea 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei

...c)elaborează, aprobă şi modifică Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului consultativ al cooperaţiei;d)elaborează propuneri de iniţiative legislative în domenii ce privesc activitatea cooperaţiei;e)asigură cadrul organizat pentru consultări şi schimb de informaţii între diferitele forme cooperatiste;f)acordă avize consultative pentru programele de promovare şi dezvoltare a cooperaţiei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 februarie 2005 in M.Of. 172 din 28-feb-2005

Hotarirea 965/2001 privind aprobarea Politicii industriale a Romaniei si a Planului de actiune

...practică autoritatea publică în domeniu, o constituie întărirea colaborării cu celelalte instituţii şi autorităţi publice de stat, precum şi extinderea consultărilor cu partenerii sociali în problemele legate de politica industrială, de reformă economică şi restructurare industrială, privatizare, perfecţionarea cadrului legislativ şi instituţional, compatibilitatea cu mediul înconjurător, etc.4.7Promovarea coeziunii sociale* Coeziunea socială constituie un factor determinant în realizarea......întărirea componentei activităţii de asigurare a compatibilităţii activităţilor industriale cu cerinţele de protecţie a mediului înconjurător;
MIR
2001-2004
- extinderea consultărilor cu partenerii sociali şi cu alţi factori implicaţi în derularea activităţii industriale, în problemele legate de ajustarea structurală, elaborarea şi
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 octombrie 2001 in M.Of. 648 din 16-oct-2001

Hotarirea 1361/2006 privind conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului

...2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative
4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente
5. Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi
6
......2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative4.Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente5...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 octombrie 2006 in M.Of. 843 din 12-oct-2006

Acord din 18-nov-2002 de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Chile, pe de altă parte

...generează întârzieri inutile la vămuire, în conformitate cu articolul VIII din GATT 1994.(4)Părţile convin:a)asupra necesităţii unor consultări în timp util a operatorilor economici cu privire la problemele de fond referitoare la propunerile legislative şi procedurile generale referitoare la vămi.În acest sens, fiecare parte stabileşte mecanisme adecvate de consultare între administraţiile vamale şi operatori;b)să publice, pe cât posibil prin mijloace electronice, şi să mediatizeze legislaţia şi procedurile...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Decizia 51/2012 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale şi a alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012, precum şi pentru modificarea şi completarea titlului I al Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

...întrucât legea ce formează obiectul sesizării a fost elaborată cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative, cu avizul favorabil al Consiliului Legislativ, şi în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.În ceea ce priveşte criticile......societăţii civile, aceasta este, în opinia Guvernului, eronată, întrucât elaborarea proiectului s-a făcut cu respectarea tuturor cerinţelor de tehnică legislativă, consultare şi transparenţă decizională.Cu privire la neconstituţionalitatea intrinsecă, se arată mai întâi că dispoziţiile Codului bunelor practici în materie...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 februarie 2012 in M.Of. 90 din 03-feb-2012

Regulament din 2010 de organizare şi funcţionare a Direcţiei pentru politici fiscale şi bugetare locale

...extinderea transportului local, inclusiv a transportului şcolar;o)asigură realizarea parteneriatului cu structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, prin consultarea acestora în vederea perfecţionării cadrului legislativ şi instituţional;p)colaborează cu Unitatea centrală pentru reformă în administraţia publică, Direcţia generală pentru dezvoltarea capacităţii administrative şi cu......şi formulează propuneri de îmbunătăţire a sistemului;k)asigură realizarea parteneriatului cu structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, prin consultarea acestora în vederea perfecţionării cadrului legislativ şi instituţional;l)organizează şi participă la întâlniri, seminarii, conferinţe cu participarea autorităţilor administraţiei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 septembrie 2010 in M.Of. 657 din 23-sep-2010

Tratat din 25-mar-1957 DE INSTITUIRE A COMUNITĂŢII EUROPENE A ENERGIEI ATOMICE VERSIUNE CONSOLIDATĂ

...la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice:TITLUL I:INFORMAŢII DESTINATE PARLAMENTELOR NAŢIONALEArt. 1Documentele de consultare ale Comisiei (cărţi verzi, cărţi albe şi comunicări) se transmit direct de Comisie parlamentelor naţionale la data publicării acestora. De asemenea, Comisia transmite parlamentelor naţionale şi programul legislativ anual, precum şi orice alt instrument de programare legislativă sau de strategie politică, simultan cu transmiterea acestora Parlamentului European şi......13)În condiţiile şi respectând procedura stabilită de Parlamentul European şi de Consiliu, hotărând prin regulamente, în conformitate cu procedura legislativă ordinară şi după consultarea instituţiilor în cauză, toate indemnizaţiile, salariile şi retribuţiile plătite de Uniune funcţionarilor şi altor agenţi ai...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 26 octombrie 2012 in Jurnalul Oficial 327C