Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 740 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 611.214 acte

Decizia 154/2020 [A] asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru acordarea unor facilităţi pentru contribuabilii operatori economici pe teritoriul României

...art. 1 alin. (5) din Constituţie, potrivit aceleiaşi jurisprudenţe anterior menţionate, Curtea a constatat obligaţia iniţiatorilor de proiecte sau propuneri legislative de a solicita avizul CES în cazul în care reglementările preconizate vizează domeniile de specialitate ale Consiliului.8. Aplicând aceste considerente procesului legislativ urmat de legea criticată, dedus din consultarea fişei actului normativ publicată pe pagina electronică a Camerei Deputaţilor, se susţine că Parlamentul a ignorat obligaţia constituţională descrisă la...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 mai 2020 in M.Of. 398 din 15-mai-2020

Regulament din 2005 Regulamentul Senatului

...Senatului şi cu avizul Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări;f)dispune difuzarea proiectelor de lege, a propunerilor legislative sau a rapoartelor comisiilor tuturor senatorilor, după îndeplinirea cerinţei prevăzute la lit. e) şi publicarea acestora pe site-ul Senatului;g)stabileşte, cu consultarea preşedinţilor comisiilor, repartizarea proiectelor de lege şi a iniţiativelor legislative către comisii pentru amendamente, avize şi întocmirea rapoartelor, precum şi termenul pentru fiecare dintre acestea;h)întocmeşte proiectul ordinii de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 octombrie 2005 in M.Of. 948 din 25-oct-2005

Hotarirea 699/2004 pentru aprobarea Strategiei actualizate a Guvernului României privind accelerarea reformei în administraţia publică, 2004-2006

...legislaţiei secundare necesare implementării prevederilor din strategia privind procesul de descentralizare şi deconcentrare în condiţiile stabilităţii, concordantei, corelării în procesul legislativ care sa se bazeze pe consultarea sistematica a administraţiei publice locale şi care sa conducă la consolidarea sistemului administrativ descentralizat;f.Stabilirea unor mecanisme şi proceduri......de la cetăţeni.In cazul reformei funcţiei publice:GR - "îmbunătăţirea managementului funcţiei publice" - scopul reformei funcţiei publice;OS - "Adaptarea cadrului legislativ şi instituţional privind managementul funcţiei publice";IP1 - gradul de satisfacere a cetăţenilor fata de serviciile prestate de funcţionarii publici...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 iunie 2004 in M.Of. 542 bis din 17-iun-2004

Buget din 15-dec-2010 ADOPTAREA DEFINITIVĂ a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2011

...iniţiative în legătură cu societatea informaţională.Aceste acţiuni constau, printre altele, în pregătirea unor analize şi rapoarte intermediare de activitate, consultarea părţilor interesate şi a publicului, pregătirea unor propuneri legislative şi monitorizarea aplicării legislaţiei.Acest credit acoperă, în special, contracte pentru rapoarte de analiză şi de expertiză, studii specifice, rapoarte......aceste contracte; introducerea şi utilizarea de noi tehnologii în diverse domenii de funcţionare a acestor contracte; adaptarea continuă a cadrului legislativ şi normativ la evoluţiile acestor contracte, generată, în special, de globalizarea pieţelor şi acordurile internaţionale existente sau viitoare;- ameliorarea, prin...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 15 martie 2011 in Jurnalul Oficial 68L

Legea 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei

...c)elaborează, aprobă şi modifică Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului consultativ al cooperaţiei;d)elaborează propuneri de iniţiative legislative în domenii ce privesc activitatea cooperaţiei;e)asigură cadrul organizat pentru consultări şi schimb de informaţii între diferitele forme cooperatiste;f)acordă avize consultative pentru programele de promovare şi dezvoltare a cooperaţiei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 februarie 2005 in M.Of. 172 din 28-feb-2005

Regulamentul 575/26-iun-2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012

...este cazul, să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 462 pentru a permanentiza respectiva derogare sau să prezinte propuneri legislative de extindere a derogării la alte forme de obligaţiuni garantate.Art. 504:Instrumente de capital subscrise de autorităţile publice în situaţii de urgenţăPână la 31 decembrie 2016, pe baza consultărilor cu ABE, Comisia transmite Parlamentului European şi Consiliului, împreună cu orice propuneri adecvate, un raport privind necesitatea modificării sau înlăturării......se consultă în prealabil cu ABE, transmite Parlamentului European şi Consiliului raportul respectiv însoţit, dacă este cazul, de o propunere legislativă.(3)Până la 31 decembrie 2015, după consultarea ABE şi AEVMP şi ţinând seama de discuţiile purtate cu autorităţile competente...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 27 iunie 2013 in Jurnalul Oficial 176L

Hotarirea 965/2001 privind aprobarea Politicii industriale a Romaniei si a Planului de actiune

...practică autoritatea publică în domeniu, o constituie întărirea colaborării cu celelalte instituţii şi autorităţi publice de stat, precum şi extinderea consultărilor cu partenerii sociali în problemele legate de politica industrială, de reformă economică şi restructurare industrială, privatizare, perfecţionarea cadrului legislativ şi instituţional, compatibilitatea cu mediul înconjurător, etc.4.7Promovarea coeziunii sociale* Coeziunea socială constituie un factor determinant în realizarea......întărirea componentei activităţii de asigurare a compatibilităţii activităţilor industriale cu cerinţele de protecţie a mediului înconjurător;
MIR
2001-2004
- extinderea consultărilor cu partenerii sociali şi cu alţi factori implicaţi în derularea activităţii industriale, în problemele legate de ajustarea structurală, elaborarea şi
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 octombrie 2001 in M.Of. 648 din 16-oct-2001

Hotarirea 1361/2006 privind conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului

...2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative
4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente
5. Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi
6
......2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative4.Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente5...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 octombrie 2006 in M.Of. 843 din 12-oct-2006

Acord din 18-nov-2002 de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Chile, pe de altă parte

...generează întârzieri inutile la vămuire, în conformitate cu articolul VIII din GATT 1994.(4)Părţile convin:a)asupra necesităţii unor consultări în timp util a operatorilor economici cu privire la problemele de fond referitoare la propunerile legislative şi procedurile generale referitoare la vămi.În acest sens, fiecare parte stabileşte mecanisme adecvate de consultare între administraţiile vamale şi operatori;b)să publice, pe cât posibil prin mijloace electronice, şi să mediatizeze legislaţia şi procedurile...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Acord din 27-iun-2014 între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Georgia, pe de altă parte

...prezentul acord şi cu excepţia cazului în care partea importatoare ridică o obiecţie explicită şi solicită informaţii justificative sau suplimentare, consultări şi/sau verificări, fiecare parte adoptă, fără întârzieri nejustificate, măsurile legislative şi administrative necesare pentru a permite desfăşurarea schimburilor comerciale pe baza dispoziţiilor de la literele a), b) şi c) din......prezentul acord şi cu excepţia cazului în care partea importatoare ridică o obiecţie explicită şi solicită informaţii justificative sau suplimentare, consultări şi/sau verificări, fiecare parte adoptă, fără întârzieri nejustificate, măsurile legislative şi administrative necesare pentru a permite desfăşurarea schimburilor comerciale...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 30 august 2014 in Jurnalul Oficial 261L