Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 737 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 685.186 acte

Regulament din 2009 de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor

...iniţiator, cheltuielile pentru bunurile necesare desfăşurării propriei activităţi;u)contribuie la coordonarea activităţii comitetelor sectoriale;v)participă la conferinţe, seminarii, consultări de specialitate, naţionale şi internaţionale, la propunerea directorului general şi cu aprobarea CNFPA;w)îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi alte sarcini stabilite de preşedinte şi/sau de directorul general.Art. 29Direcţia pentru standarde ocupaţionale......a parteneriatului în domeniul calificărilor;c)colaborează cu comitetele sectoriale;d)promovează şi implementează proiecte în conformitate cu prevederile contractuale, legislaţia naţională şi internaţională, desfăşurând şi activităţi de management;e)organizează echipe de management de proiect pentru CNFPA, îngrijindu-se de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 septembrie 2009 in M.Of. 643 din 30-sep-2009

Hotarirea 901/2015 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice

...vigoare, introducerea de mecanisme interinstituţionale în vederea abordării şi interpretării unitare a practicilor şi a legislaţiei.În mod evident, o legislaţie coerentă, suplă şi mai puţin birocratică, fundamentată pe bază de studii de impact şi consultări publice, va avea efecte şi în creşterea ponderii achiziţiilor publice din PIB, în scăderea gradului de corupţie, în creşterea absorbţiei......contextul naţional, de obiectivele şi nevoile specifice. Prin urmare, a fost efectuată o analiză a preluării opţiunilor din directive în legislaţia naţională, în baza consultărilor cu partenerii strategici desfăşurate în perioada ianuarie-februarie 2015. Poziţia preliminară a României privind transpunerea acestor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 noiembrie 2015 in M.Of. 881 din 25-noi-2015

Legea 217/2005 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea comitetului european de întreprindere - REPUBLICARE

...de negociere şi conducerea centrală are ca scop fie constituirea comitetului european de întreprindere, fie instituirea procedurii de informare şi consultare a salariaţilor.(2)Acordul trebuie să se încheie în formă scrisă.(3)Acordul nu aduce atingere drepturilor la informare şi consultare ale salariaţilor, prevăzute de legislaţia română în vigoare.Art. 23Acordul privind constituirea şi funcţionarea comitetelor europene de întreprindere stabileşte cel puţin:a)întreprinderile care...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 decembrie 2011 in M.Of. 889 din 15-dec-2011

Ordonanta urgenta 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor

...s)criteriile şi procedurile pentru impunerea obligaţiilor prevăzute la art. 5, 6 şi 8 din Ordonanţa privind accesul sau în legislaţia specială privind serviciul universal.(3)ANRC modifică sau anulează autorizaţia generală, cu respectarea principiilor obiectivităţii şi proporţionalităţii, numai după parcurgerea procedurii de consultare prevăzute la art. 50 şi numai în următoarele situaţii:a)această decizie este necesară pentru respectarea obligaţiilor care decurg dintr-...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 iunie 2002 in M.Of. 457 din 27-iun-2002

Ordonanta urgenta 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori

...sau, la solicitarea expresă a consumatorului, în forma aleasă de acesta şi agreată de creditor, în legătură cu rezultatul acestei consultări şi cu identitatea bazei de date consultate.(2)Informaţiile se pun la dispoziţie, cu excepţia cazului în care furnizarea unor astfel de informaţii este interzisă prin norme naţionale ce transpun legislaţia europeană sau care creează cadrul legal pentru aplicarea acesteia ori furnizarea informaţiilor contravine obiectivelor de ordine publică sau de securitate......gratuit asupra rezultatelor consultării unei baze de date în cazul în care cererea de creditare este respinsă pe baza acestei consultări. Acest lucru nu se aplică în cazul în care furnizarea unor astfel de informaţii este interzisă de acte normative care
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 iunie 2010 in M.Of. 389 din 11-iun-2010

Directiva 2008/48/CE/23-apr-2008 privind contractele de credit pentru consumatori şi de abrogare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului

...cazul, bonitatea consumatorului pe baza unui volum suficient de informaţii obţinute de la consumator şi, dacă este necesar, pe baza consultării bazei de date relevante. Statele membre a căror legislaţie prevede obligaţia evaluării bonităţii consumatorilor de către creditori, pe baza consultării bazei de date relevante, pot menţine această obligaţie.(2)Statele membre se asigură că, în cazul în care părţile convin...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 22 mai 2008 in Jurnalul Oficial 133L

Carta din 1996 sociala europeana revizuita, adoptata la Strasbourg

...membrilor fortelor armate si masura in care ele se vor aplica acestei categorii de persoane sunt, de asemenea, determinate prin legislatia sau prin reglementarea nationala.Art. 6:Dreptul de negociere colectivaIn vederea asigurarii exercitarii efective a dreptului de negociere colectiva, partile se angajeaza:1.sa favorizeze consultarea paritara intre lucratori si patroni;2.sa promoveze, atunci cand este necesar si util, instituirea procedurilor de negociere voluntara intre......Art. 21:Dreptul la informare si la consultareIn vederea asigurarii exercitarii efective a dreptului lucratorilor la informare si la consultare in cadrul intreprinderii, partile se angajeaza sa ia sau sa promoveze masuri care sa permita lucratorilor sau reprezentantilor acestora, in...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 4 mai 1999 in M.Of. 193 din 04-mai-1999

Legea 186/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 217/2005 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea comitetului european de întreprindere

...2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Acordul nu aduce atingere drepturilor la informare şi consultare ale salariaţilor, prevăzute de legislaţia română în vigoare."11.La articolul 20, literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"b) componenţa......consultare a angajaţilor;b) procedurile specifice de informare şi consultare în cazul concedierilor colective;c) procedurile specifice de informare şi consultare în cazul transferului întreprinderii.(2) Prezenta lege nu aduce atingere nivelului general de protecţie a salariaţilor în domeniul informării şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 octombrie 2011 in M.Of. 763 din 28-oct-2011

Hotarirea 1071/2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

...fiscal, după caz.(2) În vederea emiterii de facturi conform prevederilor art. 155 alin. (12) din Codul fiscal, Direcţia de legislaţie în domeniul TVA din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, la solicitarea persoanelor impozabile interesate sau din oficiu, va consulta Comitetul TVA. Persoanele impozabile interesate care solicită consultarea Comitetului TVA pentru emiterea de facturi conform prevederilor art. 155 alin. (12) din Codul fiscal trebuie să prezinte Direcţiei de......legislaţie în domeniul TVA motivaţia solicitării emiterii de facturi conform art. 155 alin. (12) din Codul fiscal. Din motivaţia prezentată trebuie...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 8 noiembrie 2012 in M.Of. 753 din 08-noi-2012

Statut din 1998 DE LA ROMA AL CURTII PENALE INTERNATIONALE

...indica şi timpul deja executat şi cel rămas de executat.4.La cererea Curţii un stat parte ţine cu aceasta consultări, fie într-un mod general, fie în legătură cu o problemă deosebită, asupra condiţiilor prevăzute de legislaţia sa internă care ar putea să se aplice conform paragrafului 2 lit. c). În timpul acestor consultări statul parte informează Curtea asupra exigenţelor speciale ale legislaţiei sale.Art. 92:Arestarea provizorie1.În caz de urgenţă Curtea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 martie 2002 in M.Of. 211 din 28-mar-2002