Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 791 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 741.416 acte

Ordonanta urgenta 195/2005 privind protecţia mediului

...autorităţilor publice interesate de efectele implementării planurilor şi programelor, luarea în considerare a raportului de mediu şi a rezultatelor acestor consultări în procesul decizional şi asigurarea informării asupra deciziei luate;31.evaluarea impactului asupra mediului - proces menit să identifice, să descrie şi să stabilească, în funcţie de fiecare caz şi în conformitate cu legislaţia în vigoare, efectele directe şi indirecte, sinergice, cumulative, principale şi secundare ale unui proiect asupra sănătăţii oamenilor şi a mediului......şi echilibrat ecologic, garantând în acest scop:a)accesul la informaţia privind mediul, cu respectarea condiţiilor de confidenţialitate prevăzute de legislaţia în vigoare;b)asocierea în organizaţii pentru protecţia mediului;c)consultarea în procesul de luare a deciziilor privind dezvoltarea politicii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 30 decembrie 2005 in M.Of. 1196 din 30-dec-2005

Ordonanta urgenta 99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de intenţie transmisă de autorităţile române, semnată la Bucureşti la 24 aprilie 2009, şi prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 4 mai 2009, precum şi a Scrisorii suplimentare de intenţie, semnată de autorităţile române la data de 8 septembrie 2009 şi aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 21 septembrie 2009

...ce va promova la rândul său stabilitatea bancară.22.Deşi sistemul bancar este stabil şi sănătos în prezent, vom amenda legislaţia bancară şi pe cea privind procedura de lichidare, după consultări cu FMI, pentru a putea răspunde într-o manieră rapidă şi eficientă în eventualitatea în care o bancă se confruntă......a asigura o linie de credit de la Guvern (paragraful 23)
Obiectiv structural
30 august 2009
9. Aprobarea amendamentelor la legislaţia bancară şi la legislaţia de lichidare pentru a consolida cadrul de închidere a băncilor, în consultare cu FMI (paragraful 22
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 22 septembrie 2009 in M.Of. 629 din 22-sep-2009

Ordonanta urgenta 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor

...s)criteriile şi procedurile pentru impunerea obligaţiilor prevăzute la art. 5, 6 şi 8 din Ordonanţa privind accesul sau în legislaţia specială privind serviciul universal.(3)ANRC modifică sau anulează autorizaţia generală, cu respectarea principiilor obiectivităţii şi proporţionalităţii, numai după parcurgerea procedurii de consultare prevăzute la art. 50 şi numai în următoarele situaţii:a)această decizie este necesară pentru respectarea obligaţiilor care decurg dintr-...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 27 iunie 2002 in M.Of. 457 din 27-iun-2002

Ordinul 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi

...1)Cerinţe minime:1.FSS/CR completează dosarul personal al beneficiarului alte documente prevăzute de standardele de calitate sau de legislaţia în vigoare.2.Beneficiarul sau reprezentantul său legal poate consulta dosarul personal, la solicitare.3.Consultarea dosarului personal de către o persoană din sistemul de protecţie/asistenţă socială se face în prezenţa personalului cu atribuţii din......Cerinţe minime:1.FSS/LP completează dosarul iniţial al beneficiarului cu alte documente prevăzute de standardele de calitate sau de legislaţia în vigoare.2.FSS păstrează dosarele personale ale beneficiarilor în condiţii de siguranţă şi confidenţialitate.3.Beneficiarul sau reprezentantul său...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 8 februarie 2019 in M.Of. 100 bis din 08-feb-2019

Regulamentul 2139/04-iun-2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European şi al Consiliului prin stabilirea criteriilor tehnice de examinare pentru a determina condiţiile în care o activitate economică se califică drept activitate care contribuie în mod substanţial la atenuarea schimbărilor climatice sau la adaptarea la schimbările climatice şi pentru a stabili dacă activitatea economică respectivă aduce prejudicii semnificative vreunuia dintre celelalte obiective de mediu

...a institui şi a menţine starea bună a ecosistemelor forestiere;
(h) luarea în considerare a aspectelor sociale (inclusiv conservarea peisajului, consultarea părţilor interesate în conformitate cu termenele şi condiţiile prevăzute de legislaţia naţională);
(i) evaluarea riscurilor legate de păduri, inclusiv a riscurilor de incendii forestiere şi de apariţie a unor focare de
......măsurile aplicate pentru a menţine starea bună a ecosistemelor forestiere;
(g) luarea în considerare a aspectelor sociale (inclusiv conservarea peisajului, consultarea părţilor interesate în conformitate cu termenele şi condiţiile prevăzute de legislaţia naţională);
(h) evaluarea riscurilor legate de păduri, inclusiv a
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: joi, 9 decembrie 2021 in Jurnalul Oficial 442L

Legea 205/2012 privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 9 iunie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi al Fondului Monetar Internaţional din 27 iunie 2011, a Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 14 septembrie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 29 septembrie 2011, a Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 2 decembrie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 19 decembrie 2011, a Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 28 februarie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar International din 21 martie 2012, şi a Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 8 iunie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 22 iunie 2012

...a realizat cu o marjă semnificativă de 0,7% din PIB. Inflaţia a reintrat în intervalul interior al mecanismului de consultare pe inflaţie.- Criterii structurale de referinţă Am finalizat analiza portofoliului de investiţii şi preconizăm finalizarea activităţii de prioritizare a investiţiilor înainte de şedinţa Consiliului director. De asemenea, vom aproba legislaţia privind reforma guvernanţei corporatiste a întreprinderilor cu capital de stat (ÎS). Totuşi, progresul nu a fost corespunzător şi în celelalte......şi efectele acestuia asupra rezultatelor de pe piaţa muncii. Implementarea Codului de dialog social a stagnat datorită prelungirii procesului de consultare cu partenerii sociali în privinţa definirii sectoarelor pentru negocierea contractelor colective de muncă. Vom facilita consultarea tripartită pentru a ajunge...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 23 noiembrie 2012 in M.Of. 790 din 23-noi-2012

Ordonanta urgenta 64/2007 privind datoria publică

...între părţile participante, astfel încât să rezulte periodic o singură obligaţie finală netă a uneia dintre părţi, în conformitate cu legislaţia în materie în vigoare şi în baza normelor emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă.(4)Ministerul Economiei şi Finanţelor elaborează, cu consultarea Băncii Naţionale a României, strategia pe termen mediu privind administrarea datoriei publice guvernamentale, pe care o înaintează spre aprobare Guvernului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 28 iunie 2007 in M.Of. 439 din 28-iun-2007

Hotarirea 901/2015 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice

...vigoare, introducerea de mecanisme interinstituţionale în vederea abordării şi interpretării unitare a practicilor şi a legislaţiei.În mod evident, o legislaţie coerentă, suplă şi mai puţin birocratică, fundamentată pe bază de studii de impact şi consultări publice, va avea efecte şi în creşterea ponderii achiziţiilor publice din PIB, în scăderea gradului de corupţie, în creşterea absorbţiei......contextul naţional, de obiectivele şi nevoile specifice. Prin urmare, a fost efectuată o analiză a preluării opţiunilor din directive în legislaţia naţională, în baza consultărilor cu partenerii strategici desfăşurate în perioada ianuarie-februarie 2015. Poziţia preliminară a României privind transpunerea acestor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 25 noiembrie 2015 in M.Of. 881 din 25-noi-2015

Ordonanta urgenta 97/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora

...se constată o abatere în domeniul achiziţiilor publice/sectoriale/concesiunilor de lucrări şi servicii, determinată de o necorelare legislativă între legislaţia naţională şi cea europeană:a) autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor europene aplică reducerea procentuală potrivit prevederilor art. 6 alin. (3);b) autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor europene are obligaţia consultării prealabile a Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice cu privire la necorelarea dintre......legislaţia naţională şi cea europeană, în vederea emiterii unui punct de vedere privind necorelarea sesizată, de care ţine cont în aplicarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 30 iunie 2022 in M.Of. 648 din 30-iun-2022

Hotarirea 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor

...compuşi organici volatili, în baza prevederilor legale;18.monitorizează activitatea de supraveghere a pieţei pentru produsele industriale, în conformitate cu legislaţia în vigoare;19.asigură informarea, consultarea şi instruirea operatorilor economici cu privire la dezvoltarea durabilă, producţia şi consumul durabil, schimbările climatice, strategiile tematice din Uniunea Europeană...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 8 mai 2007 in M.Of. 304 din 08-mai-2007