Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 4578 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 588.375 acte

Decizia 1104/2011 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 37 din Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice, ale art. 12 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, precum şi a principiului îmbogăţirii fără justă cauză, atunci când este aplicat în litigii în materia măsurilor reparatorii pentru imobilele preluate abuziv

...deţin imobilele şi constituie o problemă de interpretare şi aplicare a legii, respectiv a raportului dintre legea generală, reprezentată de Codul civil, şi Legea nr. 10/2001, ca lege specială de reparaţie în materia imobilelor preluate abuziv de către stat în perioada......obligaţia de a înapoia celei de a doua avantajul pe care l-a obţinut în dauna ei.Legea, mai exact Codul civil, nu conţine o reglementare de principiu a îmbogăţirii fără justă cauză, cunoscută şi sub denumirea de îmbogăţire fără just...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 noiembrie 2011 in M.Of. 787 din 07-noi-2011

Metodologie din 2008 de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul Bucureşti şi judeţele nominalizate în Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5.573/2008

...părăsirea nejustificată a sălii de concurs etc.) vor răspunde disciplinar, conform Legii nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, civil, potrivit dispoziţiilor Codului civil, sau penal, conform dispoziţiilor Codului penal, în funcţie de gravitatea faptei.(19)Sigilarea lucrărilor scrise se efectuează de către candidaţi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 noiembrie 2008 in M.Of. 779 din 20-noi-2008

Regulament din 2006 privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari si al procurorilor stagiari

...14(1)Probele orale se susţin la următoarele materii: fundamentele constituţionale ale statului de drept, instituţiile de bază (din: dreptul civil, dreptul procesual civil, dreptul penal, dreptul procesual penal), organizarea judiciară şi Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor.(2)Examinarea se face pe bază de bilete.Art. 15Pe durata desfăşurării probelor scrise...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 septembrie 2006 in M.Of. 789 din 19-sep-2006

Ordonanta urgenta 174/2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind protecţia consumatorilor

...privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, ale Codului penal, ale Codului comercial, precum şi ale Codului civil, în măsura în care prezenta lege nu conţine dispoziţii contrare."8.La articolul 23, alineatul (1) va avea următorul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 noiembrie 2008 in M.Of. 795 din 27-noi-2008

Hotarirea 674/2013 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 927/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 90/2003 privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice

...numărul actului de identitate şi calitatea persoanei fizice din conducerea partidului, împuternicită să semneze actul.În temeiul art. 650 din Codul civil şi următoarele care reglementează condiţiile încheierii contractului de vânzare, precum şi în baza Legii nr. 90/2003 privind vânzarea spaţiilor......Certificatul de atestare fiscală nr. ........, eliberat de ..... .Vânzătorul declară că, în conformitate cu prevederile art. 1.672 pct. 3 din Codul civil şi în condiţiile prevăzute de art. 1.695 din Codul civil, îl garantează pe cumpărător împotriva oricăror evicţiuni.Vânzătorul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 septembrie 2013 in M.Of. 575 din 10-sep-2013

Ordinul 410/2007 pentru împuternicirea persoanelor cu atribuţii de constatare şi sancţionare a unor contravenţii prevăzute de Codul aerian civil

...nr. 410 din 11 iunie 2007 pentru împuternicirea persoanelor cu atribuţii de constatare şi sancţionare a unor contravenţii prevăzute de Codul aerian civilPentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin Ministerului Transporturilor, ca autoritate de stat în domeniul transporturilor,în temeiul prevederilor art. 15 alin......PERSOANELE angajate la Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" cu atribuţii de constatare şi sancţionare a unor contravenţii prevăzute de Codul aerian civil
Nr. crt.
Numele şi prenumele
Funcţia
1.
Drăghici Mihai
Director de safety şi calitate
2.
Preda Adrian
Director
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 iunie 2007 in M.Of. 416 din 21-iun-2007

Regulament din 2004 privind examenul de capacitate al magistraţilor stagiari

...Probele teoretice şi practice au ca obiect fundamentele constituţionale ale statului de drept, principiile şi instituţiile de bază din: dreptul civil, dreptul procesual civil, dreptul penal, dreptul procesual penal, organizarea judiciară, dreptul comunitar, jurisprudenţa europeană şi Codul deontologic al magistraţilor.Art. 13(1)Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii numeşte comisia de organizare şi supraveghere a examenului de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 septembrie 2004 in M.Of. 879 din 27-sep-2004

Decizia 27/2011 [A] referitoare la recursurile în interesul legii formulate de Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la calitatea procesuală pasivă a statului român, prin Ministerul Finanţelor Publice, în cererile având ca obiect acordarea de despăgubiri pentru imobilele preluate abuziv, imposibil de restituit în natură şi pentru care se prevăd măsuri reparatorii prin titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

...instanţele de judecată învestite cu acţiuni îndreptate direct împotriva statului, prin Ministerul Finanţelor Publice, întemeiate pe dispoziţiile art. 480 din Codul civil şi ale art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, formulate după......3) din Legea nr. 10/2001;- acţiune directă, îndreptată împotriva statului român, întemeiată pe dispoziţiile art. 480 şi următoarele din Codul civil şi al art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale;- acţiune...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 februarie 2012 in M.Of. 120 din 17-feb-2012

Metodologie din 2010 privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar

...sălii de concurs etc.), răspund disciplinar, conform Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, civil potrivit dispoziţiilor Codului civil sau penal conform dispoziţiilor Codului penal, în funcţie de gravitatea faptei.(20)Sigilarea lucrărilor scrise se efectuează de către candidaţi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 noiembrie 2010 in M.Of. 760 bis din 15-noi-2010

Hotarirea 50/2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

...plătite:a) venituri din drepturi de proprietate intelectuală;b) venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent;c) venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;d) venitul......cotei de 10% la diferenţa dintre venitul brut şi contribuţiile sociale obligatorii reţinute la sursă potrivit titlului IX2 din Codul fiscal. Reţinerea impozitului reprezentând plată anticipată se efectuează din veniturile plătite în baza contractului civil încheiat în formă scrisă între...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 31 ianuarie 2012 in M.Of. 78 din 31-ian-2012