Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 163 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 750.011 acte

Hotarire din 2013 în Cauza Catană împotriva României

...iniţieze o acţiune civilă în faţa instanţei pentru a obţine repararea prejudiciilor suferite, acest lucru fiind posibil în virtutea dispoziţiilor Codului civil care reglementează răspunderea civilă delictuală (Pop Blaga împotriva României (dec.), nr. 37.379/02, pct. 146, 10 aprilie 2012). Reiese că acest capăt de cerere este inadmisibil din cauza neepuizării căilor de atac interne şi trebuie respins în temeiul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 9 mai 2013 in M.Of. 258 din 09-mai-2013

Decizia 700/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 lit. a) teza întâi din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

...urgenţă a Guvernului nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 696 din 30 septembrie 2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 60/2012, la data intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009, republicată, sintagma "contract comercial" sau "contracte comerciale" se înlocuieşte cu...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 17 ianuarie 2018 in M.Of. 42 din 17-ian-2018

Decizia 12/2018 [A] privind interpretarea prevederilor art. 24 alin. (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte: termenul în care creditorul poate solicita fixarea sumei definitive care i se va datora de debitor cu titlu de penalităţi; natura acestui termen şi sancţiunea nerespectării lui; perioada care se are în vedere pentru stabilirea acestei sume, atunci când nu este sumă fixă, ci procentuală şi pe zi de întârziere; dacă, în cadrul acestei proceduri, instanţa poate stabili valoarea obiectului la care se aplică penalităţile de întârziere, în ipoteza în care instanţa prevăzută de art. 24 alin. (3) din Legea nr. 554/2004 nu a stabilit acest lucru

...opinia pârâtului, sancţiunea se poate aplica doar pentru 3 luni, pentru a fi valorificat art. 1.534 alin. (2) din Codul civil, potrivit căruia debitorul nu datorează despăgubiri pentru prejudiciile pe care creditorul le-ar fi putut evita cu minimă diligenţă. În cazul în speţă, titlul executoriu este din anul 2012, iar sancţiunea penalităţilor a fost dispusă în anul 2015. Creditoarea, prin atitudinea sa pasivă, a urmărit creşterea artificială a valorii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 16 mai 2018 in M.Of. 418 din 16-mai-2018

Decizia 247/2017 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (2), art. 91 şi art. 230 lit. a) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, art. 6 alin. (2), (3) şi (5) şi art. 1.103 alin. (1) din Codul civil, precum şi art. 700 alin. 1 din Codul civil din 1864

...legii în vigoare la data deschiderii moştenirii". Prin urmare, normele de drept material aplicabile în speţă sunt cele cuprinse în Codul civil din 1864, aspect de care este nemulţumit autorul excepţiei de neconstituţionalitate, în timp ce normele de procedură aplicabile, potrivit art. 3 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 18 august 2017 in M.Of. 675 din 18-aug-2017

Hotarare Arbitrala 1/2017 [A] privind stabilirea criteriilor de repartizare a remuneraţiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor, precum şi a comisionului de colectare datorat organismului desemnat colector din utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de televiziune, colectate de UCMR-ADA în temeiul Deciziei Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 41 din 10 martie 2008, respectiv Decizia ORDA nr. 170 din 13 aprilie 2007, decizie prin care a fost desemnat drept organism de gestiune colector al remuneraţiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor pentru utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de televiziune stabilite prin Decizia civilă nr. 271A din 2 noiembrie 2007, în referire la Metodologia privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de televiziune

...gestiune colectivă, invocând art. 124, 125 şi art. 133 din Legea nr. 8/1996, art. 36 CPC, art. 207 din Codul civil (activitatea nu poate fi desfăşurată fără această autorizaţie), precum şi Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 2.151/2016 (Dosarul nr. 9.555/2/2012*).Reprezentantul APM menţionează că nu este vorba de lipsa calităţii procesuale active, ci de lipsa capacităţii procesuale a APM. Consideră...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 10 aprilie 2017 in M.Of. 246 din 10-apr-2017

Ordinul 54/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată de gaze naturale administrată de Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale OPCOM - S.A.

...abrevierile, altele decât cele prevăzute la alin. (1), sunt definite conform Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, Codului civil, precum şi altor acte normative specifice sectorului gazelor naturale în vigoare.CAPITOLUL IV:Legislaţie de referinţăArt. 5La elaborarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 30 iunie 2017 in M.Of. 503 din 30-iun-2017

Ordinul 620/2019 privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.132/2004 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române - RACR-ROAII-ESAC - Raportarea obligatorie a actelor de intervenţie ilicită şi a evenimentelor care privesc securitatea aviaţiei civile

...Ordonanţa Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 149/2012, ale art. 4 lit. x) şi ale art. 5 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 4 alin. (1) pct. 30 şi art. 5 alin. (4...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 27 martie 2019 in M.Of. 235 din 27-mar-2019

Decizia 12/2019 [R] pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile privind interpretarea dispoziţiilor art. 688 alin. (2) din Codul de procedură civilă şi art. 1.155 alin. (2) din Codul civil

...instituită prin alin. (1) al aceluiaşi articol1.1 Fl. A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei (coordonatori), Noul Cod civil. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012, pag. 1202-1203; Francisc Deak, Romeo Popescu, Tratat de drept succesoral, vol. III, Transmisiunea şi partajul moştenirii, Ediţia a III-...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 23 aprilie 2019 in M.Of. 316 din 23-apr-2019

Ordinul 1780/2018 pentru aprobarea unor măsuri suplimentare de securitate pentru zborurile charter directe spre România, cu originea pe unele aeroporturi din state terţe

...4.5 din secţiunea a II-a a Programului naţional de securitate aeronautică*), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.193/2012, ale art. 4 lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 4 alin. (1) pct. 21 şi art. 5 alin. (4...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 11 decembrie 2018 in M.Of. 1050 din 11-dec-2018

Decizia 371/2018 [R/R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 5 alin. (2), art. 6, art. 7, art. 8, art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său

...reţine că, în ceea ce priveşte data încheierii contractului de credit, acesta a fost încheiat la data de 17 august 2012, aşadar sub imperiul dispoziţiilor noului Cod civil.19. Autoarea excepţiei a invocat neconstituţionalitatea art. 11 din Legea nr. 77/2016, fără să se raporteze în mod distinct...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 24 august 2018 in M.Of. 733 din 24-aug-2018