Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1917 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 757.467 acte

Procedura de implementare din 2007 a Programului naţional multianual pe perioada 2002-2009 de susţinere a investiţiilor realizate de către întreprinderi nou-înfiinţate şi microîntreprinderi, precum şi a investiţiilor de modernizare/retehnologizare a întreprinderilor mici şi mijlocii

...înfiinţate şi microîntreprinderi, precum şi a investiţiilor de modernizare/retehnologizare a întreprinderilor mici şi mijlocii
Nr. crt.
Denumirea sectoarelor eligibile
Cod CAEN
Denumirea activităţilor eligibile
1.
Industria textilă şi a produselor textile
172
Producţia de ţesături
173
Finisarea materialelor textile
174
Fabricarea
......societăţii;- situaţia juridică a societăţii (activitate suspendată, faliment, reorganizare, dizolvare etc.);c)istoric pe obiect de activitate, în original, pentru codul CAEN pe care se accesează Programul, cu precizarea datei când a fost autorizată această activitate, emis de oficiul registrului comerţului...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 16 iulie 2007 in M.Of. 476 din 16-iul-2007

Ordinul 174/2008 privind modificarea şi completarea anexelor E, F, H, J, K şi L la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activităţile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului, precum şi condiţiile de eligibilitate

...de înregistrare ............... data ..............
Semnătura .............................
Primar (nume, prenume) .............................
Semnătura
Ştampila
CERERESubsemnatul:a) persoană juridică .............................., cu sediul în localitatea ........................, judeţul ......................., CUI ....................., cod CAEN ................, reprezentată de director/preşedinte ............................., contabil-şef/director economic ............................., cod numeric personal (CNP) ...................................;saub) persoană fizică ..................................., domiciliată în localitatea ........................, judeţul ......................, str. .................. nr. ......, deţinătoare a BI/CI seria ..... nr. ....., eliberat
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 28 martie 2008 in M.Of. 245 din 28-mar-2008

Ordinul 715/2005 privind procedura de înregistrare a producătorilor, modul de evidenţă şi raportare a datelor privind echipamentele electrice şi electronice şi deşeurile de echipamente electrice şi electronice

...al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului ..............................
Semnătura şi stampila, ...........................Anexa 41:Denumirea societăţii:
Localitatea:
Adresa:
Tel/Fax/E-mail
Cod CAEN pentru activitatea de bază:
Nr. Mediu de angajaţi:
C.U.I.
Persoana de contact1.Echipamente puse pe piaţă în
......raportare pentru administratorii punctelor de colectareDenumirea societăţii/ punctului de lucru:
Localitatea:
Adresa:
Tel/Fax/E-mail:
C.U.I.
Cod CAEN pentru activitatea de bază:
Nr. mediu de angajaţi:
Persoana de contact:
Categoria *
Deşeuri de echipamente electrice şi electronice colectate
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 3 ianuarie 2006 in M.Of. 1 din 03-ian-2006

Reglementari RNTR1/2005 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică

...aparţine unei persoane juridice care are prevăzut în statut ca obiect de activitate "Activităţi de testări şi analize tehnice", conform cod CAEN. Staţia poate funcţiona numai dacă deţine autorizaţie tehnică în termen de valabilitate eliberată de către R.A.R. conform prezentelor......înmatriculare sau înregistrare de la Oficiul Registrului Comerţului, cu anexa la acesta, conţinând activitatea de testări şi analize tehnice conform cod CAEN, pentru punctul de lucru aferent staţiei de inspecţie tehnică periodică; în lipsa anexei, la certificatul de înmatriculare se va...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 21 decembrie 2005 in M.Of. 1160 din 21-dec-2005

Ordinul 927/2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje

...introduse pe piaţa românească în anul .......PRODUCĂTORI ŞI IMPORTATORI DE AMBALAJEDenumirea operatorului economic: ...................................Localitatea: ................................................................Adresa: .....................................................................Tel./Fax/E-mail: ..........................................................Cod CAEN pentru activitatea de bază: ............................Cifra de afaceri: .................................C.U.I. ...............................................Ambalaje de desfacere* |_| (se marchează cu x dacă este......ANEXA Nr. 2:CANTITĂŢILE de ambalaje corespunzătoare producţiei/importului în anul ........Denumirea operatorului economic: ....................................Localitatea: ......................................................................Adresa: ...........................................................................Tel./Fax/E-mail: ...............................................................Cod CAEN pentru activitatea de bază: ............................Cifra de afaceri: .................................C.U.I. ...............................................- tone -
Materialul
Ambalaje corespunzătoare produselor ambalate introduse pe piaţa
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 18 octombrie 2005 in M.Of. 929 din 18-oct-2005

Hotarirea 917/2005 privind înfiinţarea unor societăţi comerciale de transport feroviar regional de călători prin divizarea parţială a Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători ''C.F.R. Călători'' - S.A.

...în condiţiile legii, şi al satisfacerii nevoilor de apărare a ţării şi au, în principal, ca obiect de activitate:a)cod CAEN 6010 - efectuarea transportului feroviar public de călători în trafic regional;b)cod CAEN 6321 - lucrări de întreţinere şi reparaţii la utilaje şi material rulant;c)cod CAEN 6412 - efectuarea de transporturi de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 29 august 2005 in M.Of. 783 din 29-aug-2005

Procedura de implementare din 2011 a Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START - PS-04.04 -

...completării online a formularului de preselecţie la etapa a II-a şi au ca obiect de activitate cel puţin un cod CAEN eligibil în cadrul Programului pe care accesează;g)nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât......prestări servicii cu furnizorul de servicii de consultanţă 12; copie după certificatul de înregistrare al furnizorului de consultanţă, cu menţiunea codului CAEN clasa 70, factură fiscală, în original şi copie certificată, copie certificata după instrumentul de plată (ordin de plată/ chitanţă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 8 aprilie 2011 in M.Of. 250 bis din 08-apr-2011

Decizia 30/2006 pentru stabilirea şi publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu art. 47 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2006 privind întărirea capacităţii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, a modelelor cererilor-tip privind înregistrarea în registrele naţionale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, a modelului formularului special privind marcajele holografice deteriorate şi marcajele holografice aplicate pe fonogramele sau videogramele retrase din circuitul comercial, a modelului raportului de aplicare a marcajelor holografice pe fonograme sau videograme, a modelelor certificatelor de înregistrare în registrele naţionale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, a modelelor adeverinţelor de înscriere în registrele naţionale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor şi a modelului autorizaţiei de înregistrare în Registrul naţional al multiplicatorilor

...cu amănuntul prin corespondenţă
|_| Clasa CAEN |_|_|_|_|............................................
|_| Clasa CAEN |_|_|_|_|............................................
|_| Clasa CAEN |_|_|_|_|............................................
|_| Clasa CAEN |_|_|_|_|............................................
Data ............................
Semnătura şi ştampila .................................
Pag. ........
Furnizarea unor date nereale constituie infracţiune prevăzută de art. 292 Cod Penal şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.ANEXA Nr. 5:
Formular
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 14 martie 2006 in M.Of. 231 din 14-mar-2006

Ordinul 2980/2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în parcurile industriale

...de lucru ale întreprinderii, data ultimei menţiuni înscrise în registru şi obiectul acesteia, activitatea desfăşurată în parcul industrial, cu menţionarea codului CAEN corespunzător;d)studiu de fezabilitate sau plan de investiţii, cu evidenţierea cheltuielilor eligibile, prezentat în format tabelar, cu detalierea pe......pentru ajutorul de minimis
- Informaţii cu privire la beneficiarul ajutorului de minimis:
-- denumirea, adresa sediului principal, principalul sector de activitate (cod CAEN);
-- declaraţie conform căreia nu este o întreprindere aflată în dificultate, conform definiţiei din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 1 octombrie 2013 in M.Of. 610 din 01-oct-2013

Ghid de finantare din 2008 a Programului de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului

...propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, următoarele:a)societatea comercială are obiectul de activitate principal / secundar "............................ ", cod CAEN........................;b)societatea comercială nu este insolvabilă, în stare de reorganizare judiciară sau faliment, în încetare de plăţi ori în stare......_| publică |_|;- procentul: privată.......... %, publică.......... %.7.Domeniul de activitate al societăţii comerciale (descrierea activităţilor - principală şi secundară):
Activitatea principală
Cod CAEN
Activitatea secundară
Cod CAEN
1.
2.
3.
....
8.Cifra de afaceri..........................8.1.Cifra totală de afaceri (pe ultimii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 3 noiembrie 2008 in M.Of. 742 din 03-noi-2008