Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 6491 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 741.416 acte

Contract Colectiv de Munca 805/03/2005 la nivelul ramurii chimie şi petrochimie pe anii 2005-2006 înregistrat la Ministerul Muncii, Solidarităţii şi Familiei cu nr. 805/03/12.04.2005

...muncă care au tangenţă direct sau indirect, cu prevederile din noua legislaţie.Art. 5(1)Interpretarea clauzelor contractului colectiv de muncă se face prin consens.(2)Dacă nu se realizează consensul, interpretarea va urma regimul juridic prevăzut de art. 977-985 Cod civil, iar dacă nici după aceasta nu s-a ajuns la o soluţie corespunzătoare, interpretarea se va realiza în înţelesul......vigoare a contractului colectiv de muncă, după caz;b)cu cel puţin 30 de zile anterior expirării contractelor colective de muncă încheiate pe un an.Art. 12Părţile convin că orice discriminare, directă sau indirectă, de natura celor prevăzute la art...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 4 mai 2005 in M.Of. 5 cc din 04-mai-2005

Contract Colectiv de Munca 408/2007 la nivelul ramurii industriei textile şi a produselor textile pe anii 2007-2010

...lege salariaţilor sau limitarea acestor drepturi este lovită de nulitate.(6)Angajatorul este obligat să prevadă în contractul individual de muncă sarcinile lucrătorului, în conformitate cu prevederile Codului muncii.Art. 23(1)Contractul individual de muncă se poate modifica în ceea ce priveşte felul muncii, locul muncii şi drepturile...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 14 septembrie 2007 in M.Of. 16 cc din 14-sep-2007

Ordonanta urgenta 145/2002 privind rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2002

...fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.-****-PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuMinistrul muncii şi solidarităţii sociale,Marian SârbuAnexa nr. 1:1.Anexa nr. 1/01: BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT PE ANUL 2002MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE- mii lei -
Denumirea indicatorilor
Cod
2002
Program actualizat
Influenţe
+/-
2002
Program rectificat
A
B
1
2
3=1+2
VENITURI - TOTAL
114.352.815.656
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 7 noiembrie 2002 in M.Of. 810 din 07-noi-2002

Contract Colectiv de Munca 2295/10/2003 unic la nivelul ramurii de gospodărie comunală, locativă şi transporturi locale pe anul 2003-2004 înregistrat la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei cu nr. 2295/10/21.04.2003

...obligatorie pentru părţile contractante.5.Secretariatul comisiei va fi asigurat de patronat.Patronat SindicateAnexa nr. 2:CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ încheiat şi înregistrat în registrul general de evidenţă al salariaţilor sub nr. ...... / ..............(A)Părţile contractuluiAngajator ................................................, cu sediul în ........................................................ înregistrată la Oficiul registrului comerţului/autorităţile Administraţiei publice din ............... sub ........................, cod fiscal .........................., reprezentată legal prin .........................................., în calitate de .................................,şisalariatul/salariata - domnul/doamna .........................................................., domiciliat/domiciliată în localitatea ..........................., strada ............................................, nr. ....... , judeţul/sectorul......sărbători legale se compensează cu ore libere plătite sau se plătesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de muncă aplicabil sau Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii.4.Data/datele la care se plăteşte salariul este/sunt .....................(K)Drepturi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 7 iunie 2004 in M.Of. 9 cc din 07-iun-2004

Hotarirea 955/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006

...nr. 8;b) opisul documentelor din dosar;c) copie de pe certificatul de înregistrare la registrul comerţului, care să conţină codul CAEN corespunzător activităţii pentru care se abilitează, şi, după caz, copie de pe actul constitutiv;d) lista cu personalul care va desfăşura activităţi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;e) copii ale documentelor care atestă pregătirea profesională şi nivelul de pregătire, potrivit prevederilor art. 31 şi 32, a personalului......şi familiile victimelor;e) în cazul incidentului periculos, pentru angajatorul care înregistrează incidentul, organele de urmărire penală, inspectoratul teritorial de muncă care a efectuat cercetarea, Inspecţia Muncii şi asigurător."73.Articolul 134 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 134...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 27 septembrie 2010 in M.Of. 661 din 27-sep-2010

Ordinul 755/2006 pentru aprobarea Formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă - FIAM şi a instrucţiunilor de completare a acestuia

...familiei,
Gheorghe Barbu
ANEXA Nr. 1:FORMULAR pentru înregistrarea accidentelor de muncă - FIAMNr. ................1.Înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă .................................. în data de ...............2.Nr. Accident la întreprindere şi/sau unitate ...../......./........ înregistrat la întreprindere şi/sau unitate în data de ......./......../.........DATE DE IDENTIFICARE A ÎNTREPRINDERII şi/sau UNITĂŢIICod SIRUES |_|_|_|_|_|_|_|_|3.Denumire întreprindere şi/sau unitate: .................. Cod fiscal |_|_|_......CAEN) |_|_|_|_|DATE DE IDENTIFICARE A ACCIDENTATULUI9.Numele şi prenumele: ...........................10.Activitate desfăşurata în momentul accidentului (cod CAEN): .................. |_|_|_|_|11.Ocupaţie (cod COR): .................. |_|_|_|_|_|_|_|12.Statut profesional: .............................. |_...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 31 octombrie 2006 in M.Of. 887 din 31-oct-2006

Ordonanta 88/2003 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003

...304/20/08:CHELTUIELI CU SALARIILE pe anul 2003 (sumele alocate de la bugetul asigurărilor sociale de stat)MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI- mii lei -
Denumire indicator
Cod
Program actualizat
Influenţe
Program rectificat
A
B
1
2
3=2+1
CHELTUIELI-TOTAL
5004
Fond aferent salariilor de bază
......10.825.963
Alte surse = cofinanţare din Bugetul Asigurărilor Sociale de StatSurse proprii = cofinanţare din venituri proprii ale Inspecţiei MunciiFond special =Bugetul Asigurărilor pentru Şomaj2.FIŞA Obiectivului de investiţii: SEDIUL D.M.S.S. TELEORMAN- Capitol 73.04...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: sâmbătă, 30 august 2003 in M.Of. 620 din 30-aug-2003

Norme Metodologice din 2006 privind întocmirea, semnarea, depunerea, componenţa şi modul de completare a situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice în anul 2006, precum şi modelele acestora

...de delegare
10.01.13
Indemnizaţii de detaşare
10.01.14
Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă
10.01.15
Alocaţii pentru locuinţe
10.01.16
Alte drepturi salariate în bani
10.01.30
Cheltuieli salariate în natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)
10.02
Tichete de masă
10.02.01
Norme de hrană
10.02
......03
Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia sa
10.02.04
Transportul la şi de la locul de muncă
10.02.05
Alte drepturi salariate în natură
10.02.30
Contribuţii (cod 10.03.01 la 10.03.06
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 8 iunie 2006 in M.Of. 498 din 08-iun-2006

Decizia 494/2004 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 58 şi 104 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi a dispoziţiilor art. 38,165, 284 şi 287 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

...nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi a dispoziţiilor art. 38,165, 284 şi 287 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Ioan Vida
- preşedinte
Nicolae Cochinescu
- judecător
Aspazia Cojocaru
- judecător
Constantin Doldur
- judecător
Kozsokar Gabor
- judecător
Acsinte Gaspar
- judecător
Petre Ninosu
......nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi a dispoziţiilor art. 38, 165, 284 şi 287 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Cala" - S.A. din Târgu Mureş în Dosarul nr. 2.949/LM/2004 al...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 18 ianuarie 2005 in M.Of. 59 din 18-ian-2005

Norme Metodologice din 2006 privind încheierea execuţiei bugetare a anului 2006

...şi boli profesionale se închid prin debitul/creditul contului 81.01 "Excedent/deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale", după caz, şi se codifică astfel: simbol cont 81.01; cod capitol 98.03.04 pentru excedent, şi respectiv 99.03.04 pentru deficit.Operaţiunile contabile ce se efectuează în contabilitatea......ale trezoreriei statului.La Trezoreria Statului sector 3, contul 81.01 "Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale", se deschide pe codurile fiscale ale Casei de Pensii a municipiului Bucureşti şi ale Institutului Naţional de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 19 decembrie 2006 in M.Of. 1010 din 19-dec-2006