Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 118 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 604.231 acte

Protocolul de Colaborare 1404/2010 încheiat între Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România privind modul de efectuare a operaţiunilor de publicitate imobiliară, în aplicarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

...în funcţie referitoare la sediile birourile notarilor publici, numerele de telefon, fax, e-mail, care vor fi, dacă este cazul, actualizate, precum şi codul de identificare fiscală al biroului notarial sau al asociaţiei constituite din 2 sau mai mulţi notari publici.7.Pe lângă activităţile prevăzute mai...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 iulie 2010 in M.Of. 475 din 09-iul-2010

Ghid din 2013 METODOLOGIC referitor la regimul finanţărilor din fonduri provenite integral din veniturile proprii ale Ministerului Tineretului şi Sportului, alocate pentru activităţi de selecţie, pregătire şi realizare de competiţii ale copiilor, juniorilor mici, precum şi ale persoanelor cu dizabilităţi, pe baza unor proiecte şi programe ale federaţiilor sportive naţionale cu scopul de a forma performeri

...de e-mail, numele băncii, numărul de cont bancar - IBAN, titularul contului (trebuie să fie cel al iniţiatorului proiectului) şi codul de înregistrare fiscală; solicitantul se va asigura că datele înscrise sunt corecte şi actualizate; în cazul modificării datelor mai sus menţionate, solicitantul are obligaţia să transmită MTS noile date în termen de 10 zile...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 aprilie 2013 in M.Of. 179 din 01-apr-2013

Regulamentul 193/11-mar-2009 de instituire a unei taxe antidumping provizorii asupra importurilor de biomotorină originară din Statele Unite ale Americii

...pentru testare şi materiale (American Society of Testing and Materials) (denumită în continuare "ASTM") D6751.(4)Guvernul SUA a furnizat Codul administraţiei fiscale complet actualizat pentru reflectarea întregii legislaţii fiscale în vigoare până la 15 decembrie 2006 (versiunea decembrie 2006), relevantă pentru actuala PA.(18...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 12 martie 2009 in Jurnalul Oficial 67L

Regulament din 2007 de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale

...auditul bazelor de date prin verificarea coerenţei şi consistenţei datelor transmise de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale;c)actualizează informaţiile din registrul central computerizat al comerţului;d)monitorizează transmisiile oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale - Ministerul Economiei şi Finanţelor în procesul de înregistrare fiscală şi obţinerea codului unic de înregistrare de la Ministerul Economiei şi Finanţelor;e)procesează informaţiile cuprinse în bazele de date accesate prin serviciile...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 septembrie 2007 in M.Of. 652 din 25-sep-2007

Regulamentul 3/2004 privind plata compensaţiilor de către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar

...de ..................................... .În sprijinul cererii anexam următoarele acte:- ..................................- ..................................Data,Semnătura şi ştampila,_____1) Se va completa cu denumirea, sediul social, codul actualizat de înregistrare fiscală, respective codul unic de înregistrare şi tipul de societate/entitate înscris la Oficiul Registrului Comerţului sau orice act de înregistrare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 septembrie 2004 in M.Of. 844 din 15-sep-2004

Hotarirea 797/2013 privind trecerea unei construcţii, aflată în administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi privind actualizarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

...DATELE DE IDENTIFICARE a imobilului aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, a cărui valoare de inventar se actualizează
Nr. M.F.P. inventar
Codul de clasificare
Denumirea
Persoana juridică ce administrează imobilul
Descrierea tehnică (pe scurt)
Adresa
Valoarea de inventar actualizată (lei)
38147
8
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 octombrie 2013 in M.Of. 645 din 21-oct-2013

Ordinul 569/2014 privind aprobarea Normelor de completare a Declaraţiei statistice Intrastat

...statistice
Se indică informaţii de identificare a operatorului economic care a realizat schimburi intracomunitare de bunuri şi date de contact actualizate ale persoanei responsabile pentru completarea Declaraţiei statistice Intrastat.
Cod de identificare al partenerului comercial
Se indică codul de identificare fiscală al partenerului comercial din Uniunea Europeană, către care sunt expediate fizic bunurile. Acest câmp va fi completat
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 noiembrie 2014 in M.Of. 854 din 24-noi-2014

Norma 5/2012 pentru modificarea Normei nr. 11/2008 privind colectarea contribuţiilor individuale ale participanţilor la fondurile de pensii administrate privat

...declaraţiile nominale de asigurare, în vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 431 alin. (7) din Lege, instituţia de evidenţă actualizează TEC."11.La articolul 11 alineatul (2), literele c) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"c) codul de identificare fiscală al angajatorului;..................e) numele şi prenumele participantului, astfel cum au fost raportate în documentele de asigurare;"12.La articolul 11...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 4 aprilie 2012 in M.Of. 227 din 04-apr-2012

Ordinul 2394/2010 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 266/2007 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii la administraţiile finanţelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene

...a anului următor, va notifica asupra acestui fapt respectivii contribuabili. Prevederile art. 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.(4) Lista nominală a sediilor secundare ale contribuabililor mijlocii prevăzuţi la art. 1 se actualizează anual şi se publică, până la data de 30 noiembrie, pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice - portalul Agenţiei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 8 octombrie 2010 in M.Of. 683 din 08-oct-2010

Ordinul 2395/2010 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.074/2006 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti

...a anului următor, va notifica asupra acestui fapt respectivii contribuabili. Prevederile art. 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.(4) Lista nominală a sediilor secundare ale contribuabililor mijlocii prevăzuţi la art. 1 şi 11 se actualizează anual şi se publică, până la data de 30 noiembrie, pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice - portalul Agenţiei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 8 octombrie 2010 in M.Of. 683 din 08-oct-2010