Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 7506 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 742.108 acte

Hotarirea 84/2005 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

...la suta de mii de lei, în sensul că fracţiunile sub 100.000 lei se majorează la 100.000 lei.Codul fiscal:CAPITOLUL II: Venituri din activităţi independenteArt. 46: Definirea veniturilor din activităţi independente(1) Veniturile din activităţi independente cuprind veniturile comerciale, veniturile din profesii libere şi veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, realizate în mod individual şi/sau într-o formă......scopul revânzării;- organizarea de spectacole culturale, sportive, distractive şi altele asemenea;- activităţi al căror scop este facilitarea încheierii de tranzacţii comerciale printr-un intermediar, cum ar fi: contract de comision, de mandat, de reprezentare, de agent de asigurare şi alte asemenea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 18 februarie 2005 in M.Of. 147 din 18-feb-2005

Ordinul 291/2000 pentru aprobarea Instructiunilor de inspectie privind Sistemul armonizat de inspectare si certificare, cod MT.RNR-I/SAIC-2000 aplicabile navelor comerciale maritime sub pavilion roman

...ORDIN nr. 291 din 14 aprilie 2000 pentru aprobarea Instrucţiunilor de inspecţie privind Sistemul armonizat de inspectare şi certificare, cod MT.RNR-I/SAIC-2000 aplicabile navelor comerciale maritime sub pavilion românMinistrul transporturilor,în temeiul prevederilor art. 12 lit. d) şi m) şi ale art. 13 alin......şi completările ulterioare,emite următorul ordin:Art. 1Se aprobă Instrucţiunile de inspecţie privind Sistemul armonizat de inspectare şi certificare, cod MT. RNR-I/SAIC-2000, aplicabile navelor comerciale maritime sub pavilion român, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 25 iulie 2000 in M.Of. 347 din 25-iul-2000

Norma din 2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea farmaciilor şi drogheriilor

...nr. 4CătreMINISTERUL SĂNĂTĂŢIIDIRECŢIA GENERALĂ STRATEGII ŞI POLITICA MEDICAMENTULUISubsemnatul(numele şi prenumele)................................................................., în calitate de.............................................................................. la societatea comercială...................................................................., cu sediul social aflat la adresa:............................................., telefon/fax..............................................., înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului...................................................., cod fiscal.................................................................................., vă rog să planificaţi inspecţia la sediul unităţii farmaceutice aflate la adresa:..............................................................................., în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare pentru......nr. 5CătreMINISTERUL SĂNĂTĂŢIIDIRECŢIA GENERALĂ STRATEGII ŞI POLITICA MEDICAMENTULUISubsemnatul(numele şi prenumele)..............................................................................., în calitate de................................................................. la societatea comercială..........................................................................................................................., cu sediul social aflat la adresa:................................................................................., telefon/fax......................................................., înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului......................................................................., cod fiscal............................................................., vă rog să...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 3 august 2009 in M.Of. 538 din 03-aug-2009

Hotarirea 610/2005 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

...impozabil se înţelege diferenţa pozitivă ce rezultă în urma scăderii valorii de bază din valoarea de înstrăinare a proprietăţilor imobiliare.Codul fiscal:(3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) aportul în natură la capitalul social al societăţilor comerciale, precum şi veniturile realizate din înstrăinarea construcţiilor de orice fel cu terenul aferent, terenurile fără construcţii din intravilan şi extravilan......o operaţiune juridică aducătoare de venituri, nu generează o diferenţă favorabilă în sensul prevederilor art. 771 alin. (2) din Codul fiscal şi, în consecinţă, nu este supusă impozitului pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal.Nu este supus...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 4 iulie 2005 in M.Of. 575 din 04-iul-2005

Metodologie din 2008 de monitorizare a pieţei cu amănuntul de energie electrică

...Definiţii şi abrevieriArt. 6Termenii din prezenta metodologie au semnificaţiile cuprinse în tabelul de mai jos. Termenii definiţi în Codul comercial al pieţei cu amănuntul au aceleaşi semnificaţii şi în prezenta metodologie.
Abuz de poziţie dominantă
- acţiunea anticoncurenţială a unui participant
......precum şi zona în care sunt localizaţi operatorii economici implicaţi în livrarea produselor sau prestarea serviciilor respective.
Art. 7Abrevieri:
Codul comercial angro
- Codul comercial al pieţei angro de energie electrică
Codul comercial al PAM
- Propunerea privind Codul comercial al pieţei
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: marți, 22 iulie 2008 in M.Of. 551 din 22-iul-2008

Metodologie din 2006 DE MONITORIZARE A PIEŢEI ANGRO DE ENERGIE ELECTRICĂ PENTRU APRECIEREA NIVELULUI DE CONCURENŢĂ PE PIAŢĂ ŞI PREVENIREA ABUZULUI DE POZIŢIE DOMINANTĂ

...desfăşurată de către Autoritatea competentă împreună cu OPEE şi OTS, prin compartimentele specializate din cadrul acestora, în conformitate cu prevederile Codului Comercial.Art. 5Metodologia este utilizată de compartimentul de monitorizare din cadrul ANRE în activitatea proprie de monitorizare a pieţelor de......CAPITOLUL 3:DEFINIŢII ŞI ABREVIERIArt. 6Termenii din prezenta metodologie au semnificaţiile precizate în tabelul alăturat. Termenii definiţi în Codul Comercial al pieţei angro de energie electrică au aceeaşi semnificaţie şi în prezenta metodologie.
Abuz de poziţie dominantă
Acţiune anticoncurenţială
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 22 decembrie 2006 in M.Of. 1022 din 22-dec-2006

Ordinul 6/2000 pentru aprobarea formularelor-tip de licenta si a altor documente prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor si importurilor de produse strategice

...de livrare
(Delivery terms)
9. Destinatar final
(Name of ultimate consignee)
10. Condiţia de plată şi credit
(Currency of payment)
Cod
(Code)
11. Termen de valabilitate solicitat
(Validitz requested)
12. Moneda (Valuta) plăţii
(Payment terms)
Cod
(Code)
13. Denumirea comercială a produselor
(Description of goods)
14. Poziţie Tarif
vamal
(Customs tariff
code no.)
15. Nr. art
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 23 februarie 2000 in M.Of. 80 din 23-feb-2000

Ghid de finantare din 2011 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional

...Nr. ......... din ....................Între:Administraţia Fondului pentru Mediu, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, cod de identificare fiscală 14715650, reprezentată legal prin domnul ................................................................ - preşedinte, denumită în continuare AFM,şiSocietatea Comercială ................................................ - S.A./S.R.L., cu sediul social în .......................................................,înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul .................................................. sub nr. de ordine ....../......./..............................,cod de identificare fiscală ........................................................................, reprezentată legal prin domnul/doamna ............................................................... -..............................,în calitate de colector validat, denumit în continuare colector,a intervenit prezentul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 10 februarie 2011 in M.Of. 105 din 10-feb-2011

Ordinul 52/2012 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice

...4.situaţia fluxurilor de numerar;5.note explicative la situaţiile financiare anuale.Acestea vor fi însoţite de formularul "Date informative" (cod 30) şi formularul "Situaţia activelor imobilizate" (cod 40).2.2.Societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, astfel cum este definită de legislaţia în vigoare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 19 ianuarie 2012 in M.Of. 46 din 19-ian-2012

Procedura de implementare din 2011 a Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă (PS-04.02)

...2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei şi sunt încadrate în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii;b)sunt persoane juridice (societăţi comerciale/societăţi cooperative), care au ca obiect de activitate comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, activităţi prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta procedură (coduri CAEN conform Ordinului Preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007, cu modificările şi completările ulterioare, privind actualizarea Clasificării activităţilor......copie certificată, după caz;
4. Copie certificată după extrasul de cont;
5. Copie certificată de pe fişa activului achiziţionat cu codul de clasificare al acestuia şi modul de calcul al amortizării.
7.
Investiţiile în active necorporale referitoare la brevete, licenţe, mărci
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: luni, 6 iunie 2011 in M.Of. 396 bis din 06-iun-2011