Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 101 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 716.862 acte

Decizia 1785/04-mai-2022 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Uniunii Europene pentru Gestionarea Operaţională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spaţiul de Libertate, Securitate şi Justiţie (eu-LISA) aferent exerciţiului financiar 2020

...regretă că execuţia bugetară a fost inferioară previziunilor; invită Agenţia ca, împreună cu Comisia, să îmbunătăţească alinierea planificării bugetare la calendarul actelor legislative aferente; recunoaşte că Agenţia a luat măsuri pentru a ameliora situaţia;II.Performanţa4.salută faptul că Agenţia utilizează anumite...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: miercuri, 5 octombrie 2022 in Jurnalul Oficial 258L

Directiva 959/10-mai-2023 de modificare a Directivei 2003/87/CE de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Uniunii şi a Deciziei (UE) 2015/1814 privind înfiinţarea şi funcţionarea unei rezerve pentru stabilitatea pieţei aferentă schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

...adoptării actelor fără caracter legislativ şi cu aplicare generală de completare sau modificare a anumitor elemente neesenţiale ale unui act legislativ, competenţa de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei în ceea ce priveşte calendarul, gestionarea şi alte aspecte ale licitaţiilor, normele de condiţionalitate, normele privind funcţionarea Fondului pentru inovare, normele privind funcţionarea mecanismului de...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: marți, 16 mai 2023 in Jurnalul Oficial 130L

Decizia 2506/15-dec-2022 privind măsurile de protecţie a bugetului Uniunii împotriva încălcărilor principiilor statului de drept în Ungaria

...a cel puţin elementelor-cheie ale unora dintre măsurile de remediere la momentul propunerii Comisiei, astfel cum se specifică în calendarele aferente măsurilor de remediere, transmise de Ungaria în cel de-al doilea răspuns, persistă un risc pentru bugetul Uniunii. În aşteptarea intrării în vigoare a principalelor texte legislative care ar urma să pună în aplicare multe dintre măsurile de remediere propuse şi ţinând seama de evaluarea cuprinsă în...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: marți, 20 decembrie 2022 in Jurnalul Oficial 325L

Decizia (PESC) 2018/1939/10-dec-2018 privind sprijinul Uniunii pentru universalizarea şi punerea în aplicare efectivă a Convenţiei internaţionale privind reprimarea actelor de terorism nuclear

...Detalii privind proiectul: Site-ul va conţine toate resursele disponibile cu privire la ICSANT, inclusiv o colecţie a tuturor actelor legislative naţionale existente care pun în aplicare ICSANT în toate statele părţi, o colecţie de bune practici şi modele de legislaţie, articole academice, informaţii şi un calendar privind activităţile de informare, o adresă de e-mail specială pentru întrebări, informaţii privind asistenţa disponibilă, un chestionar cu răspunsuri...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: marți, 11 decembrie 2018 in Jurnalul Oficial 314L

Decizia 1/18-oct-2019 de actualizare a anexei III-A la Acordul de asociere [2019/1913]

...cum sunt cuprinse în strategia guvernului georgian în materie de standardizare, acreditare, evaluarea conformităţii, reglementări tehnice şi metrologie şi în calendarul de reformă legislativă şi de adoptare a reglementărilor tehnice, din martie 2010.
1.
Regulamentul (UE) 2016/424 al Parlamentului European şi al Consiliului...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 15 noiembrie 2019 in Jurnalul Oficial 296L

Decizia (UE, Euratom) 2019/1410/26-mar-2019 privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2017, secţiunea III – Comisia şi agenţiile executive

...spre rezultate a fondurilor politicii de coeziune;
176.
consideră nesatisfăcător răspunsul Comisiei cu privire la recomandarea de a propune un calendar cu date-cheie pentru adoptarea cadrului legislativ, astfel încât punerea în aplicare a programelor operaţionale să înceapă la timp şi solicită Comisiei să prezinte o propunere concretă
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 27 septembrie 2019 in Jurnalul Oficial 249L

Decizia 1255/18-iul-2019 de modificare a Protocolului nr. 5 privind Statutul Băncii Europene de Investiţii

...Comisiei Europene (2),(2)Avizul din 15 mai 2019 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială,întrucât:(1)În cadrul reuniunii sale din 11 decembrie 2018, Consiliul de administraţie al Băncii Europene de Investiţii (denumită în continuare "banca") a aprobat un calendar pentru punerea în aplicare a modificărilor de guvernanţă pe care le-a prezentat în cadrul unei reuniuni la 17 iulie...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: miercuri, 24 iulie 2019 in Jurnalul Oficial 196L

Regulamente interne din 11-apr-2018 REGULAMENT DE PROCEDURĂ Legislatura a 9-a iulie 2019

...1:Proceduri legislative – dispoziţii generaleArt. 38:Programarea anuală
(1)
Parlamentul alături de Comisie şi Consiliu contribuie la definirea programării legislative a Uniunii.
Parlamentul şi Comisia cooperează la pregătirea programului de lucru al Comisiei, care constituie contribuţia Comisiei la programarea anuală şi multianuală a Uniunii, pe baza calendarului şi a modalităţilor convenite între cele două instituţii (15).
(15)Acord-cadru din 20 octombrie 2010 privind relaţiile dintre Parlamentul...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 22 noiembrie 2019 in Jurnalul Oficial 302

Directiva 2167/24-nov-2021 privind administratorii de credite şi cumpărătorii de credite şi de modificare a Directivelor 2008/48/CE şi 2014/17/UE

...semnificative legate de funcţionarea prezentei directive, raportul descrie modul în care Comisia intenţionează să rezolve problemele identificate, inclusiv etapele şi calendarul eventualei revizuiri.Art. 31:Clauză de revizuireFără a aduce atingere prerogativelor legislative ale Parlamentului European şi ale Consiliului, până la 29 decembrie 2023, Comisia prezintă Parlamentului European şi Consiliului un raport privind...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: miercuri, 8 decembrie 2021 in Jurnalul Oficial 438L

Decizia 812/10-mai-2021 privind poziţia care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului de asociere reunit în configuraţia ''Comerţ'' şi în cadrul Consiliului de asociere constituite prin Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Georgia, pe de altă parte, în ceea ce priveşte un aviz favorabil referitor la foaia de parcurs completă aprobată de guvernul Georgiei pentru punerea în aplicare a legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice şi de recunoaştere a finalizării etapei 1 din anexa XVI-B la respectivul acord de asociere

...o foaie de parcurs completă pentru punerea în aplicare a legislaţiei referitoare la achiziţiile publice în Georgia, însoţită de un calendar şi de descrierea etapelor principale, care să includă toate reformele referitoare la apropierea legislativă de acquis-ul Uniunii.(3)În temeiul articolului 145 alineatul (2) din acord, este necesar un aviz favorabil din partea...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 21 mai 2021 in Jurnalul Oficial 180L