Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 21587 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 585.915 acte

Norme Metodologice din 2011 de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010

...medicii de familie pentru a analiza aspecte privind calitatea furnizării serviciilor medicale în asistenţa medicală primară, precum şi respectarea prevederilor actelor normative în vigoare. Acestea vor informa asupra modificărilor apărute în actele normative şi vor stabili împreună cu medicii de familie măsurile ce se impun pentru îmbunătăţirea activităţii. Neparticiparea medicilor de familie...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 decembrie 2011 in M.Of. 922 bis din 27-dec-2011

Ordonanta urgenta 91/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii

...ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 12 decembrie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţiiAvând în vedere Directiva 2011/62/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 8 iunie 2011......o eficacitate reală a legislaţiei Uniunii Europene,având în vedere că prin neadoptarea de urgenţă a măsurilor cuprinse în prezentul act normativ pot fi afectate drepturile particularilor şi aceştia pot sesiza instanţele naţionale şi pot invoca principiul efectului direct al directivelor...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 decembrie 2012 in M.Of. 886 din 27-dec-2012

Ordinul M.75/2009 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind activitatea legislativă şi de asistenţă juridică în Ministerul Apărării Naţionale

...natură, precum şi cu orice persoană fizică sau juridică, română ori străină, acordarea consultanţei de specialitate şi avizarea juridică a actelor şi măsurilor dispuse de comandanţi/şefi în scopul asigurării legalităţii actului de comandă/conducere, precum şi prin participarea la procesul de elaborare şi adoptare a actelor normative.Art. 2(1)Activitatea legislativă şi de asistenţă juridică se realizează de către consilieri juridici: ofiţeri şi personal civil...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 4 august 2009 in M.Of. 541 din 04-aug-2009

Ordinul 45/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005

...cu medicii de familie pentru a analiza aspecte privind calitatea serviciilor medicale din asistenţa medicală primară precum şi respectarea prevederilor actelor normative în vigoare. Acestea vor informa asupra modificărilor apărute în actele normative şi vor stabili împreună cu medicii de familie măsurile ce se impun pentru îmbunătăţirea activităţii. Neparticiparea medicilor de familie...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 februarie 2005 in M.Of. 134 bis din 14-feb-2005

Ordonanta urgenta 57/2019 privind Codul administrativ

...24.v) demnitarii - persoane care exercită funcţii de demnitate publică în temeiul unui mandat, potrivit Constituţiei, prezentului cod şi altor acte normative;25.x) descentralizarea - transferul de competenţe administrative şi financiare de la nivelul administraţiei publice centrale la nivelul administraţiei publice din......instituţiile publice;27.z) funcţia de demnitate publică - ansamblul de atribuţii şi responsabilităţi stabilite prin Constituţie, legi şi/sau alte acte normative, după caz, obţinute prin învestire, ca urmare a rezultatului procesului electoral, direct sau indirect, ori prin numire;28.w...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 iulie 2019 in M.Of. 555 din 05-iul-2019

Decizia 790/2018 [A/R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, în ansamblul său, precum şi, în special, a dispoziţiilor art. 4 alin. (2) lit. c), art. 5 alin. (1) lit. i), art. 18, art. 53 pct. 17 (referitor la introducerea art. 344 şi art. 345 în Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii) şi art. 53 pct. 21 (referitor la modificarea art. 56 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii) şi ale art. 63 din lege

...neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, în ansamblul său, precum şi, în special, a dispoziţiilor art. 4 alin. (2) lit. c), art. 5 alin. (1) lit......neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, obiecţie formulată de 90 de deputaţi aparţinând Grupului parlamentar al Partidului Naţional Liberal şi Grupului parlamentar al Uniunii Salvaţi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 decembrie 2018 in M.Of. 1086 din 21-dec-2018

Hotarirea 583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public

...valorilor, principiilor şi regulilor etice explicite (coduri de etică, coduri de conduită sau alte tipuri de documente fără statut de act normativ) sau tacite (cultura organizaţională), fie prin prisma consecinţelor acţiunilor înseşi;- comportamentul integru este acel comportament apreciat sau evaluat din punct......tehnice, precum dezvoltarea platformei consultare.gov.ro, soluţie de creştere a predictibilităţii şi de urmărire a procesului de elaborare a actelor normative de la nivelul executivului. În plus, în completarea standardului de publicare a informaţiilor de interes public prevăzute în anexa...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 august 2016 in M.Of. 644 din 23-aug-2016

Hotarirea 232/2005 privind aprobarea Strategiei de reformă a sistemului judiciar pe perioada 2005-2007 şi a Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei de reformă a sistemului judiciar pe perioada 2005-2007

...coerentAsigurarea finalităţii procesului de reformă depinde în mod esenţial de realizarea unui cadru legislativ coerent, în sensul corelării tuturor actelor normative ce vor fi adoptate sau modificate, precum şi a eliminării neconcordanţelor şi paralelismelor în elaborarea acestora.Modificările legislative vor viza......prevăzute să intre în vigoare până la sfârşitul lunii iunie 2005.Vor fi avute în vedere şi modificări aduse altor acte normative, a căror modernizare are incidenţă asupra calităţii actului de justiţie şi asupra aplicării corespunzătoare a acquis-ului comunitar, de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 aprilie 2005 in M.Of. 273 din 01-apr-2005

Regulament din 2011 de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale juridice

...Art. 2(1)Direcţia generală desfăşoară, potrivit legii şi prezentului regulament, activităţi referitoare la elaborarea, avizarea şi promovarea proiectelor de acte normative, asigurarea legalităţii derulării raporturilor în relaţia ministerului cu Parlamentul şi cu Guvernul, reprezentarea şi apărarea intereselor ministerului în faţa instanţelor......Art. 5(1)Direcţia generală are în structura organizatorică următoarele componente:a)conducerea direcţiei generale;b)Serviciul elaborare şi avizare acte normative în domeniul securităţii naţionale şi relaţia cu Guvernul;c)Serviciul elaborare şi avizare acte normative pentru administraţia publică;d...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 8 iunie 2011 in M.Of. 400 din 08-iun-2011

Legea 71/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative

...a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normativeParlamentul României adoptă prezenta lege.Art. ISe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96 din 22 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 884 din 22 decembrie 2012, cu următoarele modificări şi completări...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 martie 2013 in M.Of. 171 din 29-mar-2013