Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 4809 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 610.606 acte

Ordinul 410/2007 pentru împuternicirea persoanelor cu atribuţii de constatare şi sancţionare a unor contravenţii prevăzute de Codul aerian civil

...nr. 410 din 11 iunie 2007 pentru împuternicirea persoanelor cu atribuţii de constatare şi sancţionare a unor contravenţii prevăzute de Codul aerian civilPentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin Ministerului Transporturilor, ca autoritate de stat în domeniul transporturilor,în temeiul prevederilor art. 15 alin......PERSOANELE angajate la Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" cu atribuţii de constatare şi sancţionare a unor contravenţii prevăzute de Codul aerian civil
Nr. crt.
Numele şi prenumele
Funcţia
1.
Drăghici Mihai
Director de safety şi calitate
2.
Preda Adrian
Director
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 21 iunie 2007 in M.Of. 416 din 21-iun-2007

Decizia 27/2011 [A] referitoare la recursurile în interesul legii formulate de Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la calitatea procesuală pasivă a statului român, prin Ministerul Finanţelor Publice, în cererile având ca obiect acordarea de despăgubiri pentru imobilele preluate abuziv, imposibil de restituit în natură şi pentru care se prevăd măsuri reparatorii prin titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

...instanţele de judecată învestite cu acţiuni îndreptate direct împotriva statului, prin Ministerul Finanţelor Publice, întemeiate pe dispoziţiile art. 480 din Codul civil şi ale art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, formulate după......3) din Legea nr. 10/2001;- acţiune directă, îndreptată împotriva statului român, întemeiată pe dispoziţiile art. 480 şi următoarele din Codul civil şi al art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale;- acţiune...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 februarie 2012 in M.Of. 120 din 17-feb-2012

Metodologie din 2010 privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar

...sălii de concurs etc.), răspund disciplinar, conform Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, civil potrivit dispoziţiilor Codului civil sau penal conform dispoziţiilor Codului penal, în funcţie de gravitatea faptei.(20)Sigilarea lucrărilor scrise se efectuează de către candidaţi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 noiembrie 2010 in M.Of. 760 bis din 15-noi-2010

Hotarirea 50/2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

...plătite:a) venituri din drepturi de proprietate intelectuală;b) venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent;c) venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;d) venitul......cotei de 10% la diferenţa dintre venitul brut şi contribuţiile sociale obligatorii reţinute la sursă potrivit titlului IX2 din Codul fiscal. Reţinerea impozitului reprezentând plată anticipată se efectuează din veniturile plătite în baza contractului civil încheiat în formă scrisă între...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 31 ianuarie 2012 in M.Of. 78 din 31-ian-2012

Decizia 170/2004 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1081 alin. 1 pct. 1 lit. a), ale art. 1084 si 1085 din Codul de procedură civilă

...se arate în ce constă încălcarea acestor reglementări. Autorul excepţiei susţine că dispoziţiile criticate ar contraveni şi unor prevederi ale Codului civil şi ale Codului de procedură civilă.Tribunalul Galaţi - Secţia civilă, formulându-şi opinia asupra excepţiei, "consideră excepţia neîntemeiată întrucât [textele criticate] nu contravin...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 mai 2004 in M.Of. 430 din 13-mai-2004

Regulamentul 15/2004 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor

...Art. 83(1)Fondul deschis de investiţii se constituie pe bază de contract de societate civilă potrivit dispoziţiilor generale ale Codului civil, ale dispoziţiilor speciale ale Legii nr. 297/2004 şi ale prezentului regulament.(2)Iniţiativa constituirii unui fond deschis de investiţii......de fond, pe o perioadă determinată de timp, pe baza unui contract de societate civilă, în temeiul prevederilor aplicabile din Codul civil.(2)Iniţiativa constituirii unui fond închis de investiţii aparţine exclusiv S.A.I.(3)Oferirea unităţilor de fond ale...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 decembrie 2004 in Brosura 0 din 29-dec-2004

Decizie civila 88A/2012 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze de proprietate intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie, privind modificarea în parte a Hotărârii arbitrale nr. 2 pronunţate la data de 22 februarie 2012 având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind cuantumul remuneraţiei compensatorii pentru copia privată pentru coli de hârtie pentru copiator format A4, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 6 martie 2012, în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 17/2012.

...negociere, buna-credinţă şi liberul consimţământ, căci îşi întemeiază acest abuz de impunere prin raportare la art. 1538-1543 din Codul civil.Atrage apelanta atenţia că dispoziţiile Codului civil sunt cele care fac obiectul exclusiv al liberului consimţământ, nu al impunerii, cum este cazul de faţă.Într-o...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 decembrie 2012 in M.Of. 842 din 13-dec-2012

Ordinul 2021/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005

...CONTURI ASIMILATE
421
Personal - salarii datorate
P
421 00
Personal - salarii datorate
P
421 00 00
Personal - salarii datorate
P
Cod sector
Sursă de finanţare
422
Pensionari - pensii datorate
P
422 01
Pensionari civili - pensii datorate
P
422 01 00
Pensionari civili - pensii datorate
P
Cod sector
Sursă de finanţare
422 02
Pensionari militari - pensii datorate
P
422 02 00
Pensionari militari
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 decembrie 2013 in M.Of. 831 bis din 24-dec-2013

Hotarirea 1/2012 pentru acordarea încrederii Guvernului

...etapele de elaborare a politicilor publiceCAPITOLUL 20:Justiţia şi politici anticorupţie(1)Stadiul actualAu fost adoptate 4 noi coduri: Codul civil, Codul penal, Codul de procedură civilă şi Codul de procedură penală, pentru a reafirma credibilitatea sistemului judiciar, prin creşterea transparenţei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 februarie 2012 in M.Of. 107 din 09-feb-2012

Decizia 1514/2011 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 45 alin. (3)-(6) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

...6) din Legea nr. 7/1996 este identic cu cel al prevederilor art. 658 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil.
Acsinte Gaspar
- preşedinte
Aspazia Cojocaru
- judecător
Petre Lăzăroiu
- judecător
Iulia Antoanella Motoc
- judecător
Mircea Ştefan Minea
- judecător
Ion Predescu
- judecător
......apartamente sau spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă.Şi prevederile art. 649 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil arată ce părţi comune fac obiectul coproprietăţii forţate din clădirile cu mai multe etaje sau apartamente.Astfel, potrivit acestui...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 ianuarie 2012 in M.Of. 24 din 12-ian-2012