Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 4978 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 622.959 acte

Ordinul 2021/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005

...CONTURI ASIMILATE
421
Personal - salarii datorate
P
421 00
Personal - salarii datorate
P
421 00 00
Personal - salarii datorate
P
Cod sector
Sursă de finanţare
422
Pensionari - pensii datorate
P
422 01
Pensionari civili - pensii datorate
P
422 01 00
Pensionari civili - pensii datorate
P
Cod sector
Sursă de finanţare
422 02
Pensionari militari - pensii datorate
P
422 02 00
Pensionari militari
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 decembrie 2013 in M.Of. 831 bis din 24-dec-2013

Hotarirea 1/2012 pentru acordarea încrederii Guvernului

...etapele de elaborare a politicilor publiceCAPITOLUL 20:Justiţia şi politici anticorupţie(1)Stadiul actualAu fost adoptate 4 noi coduri: Codul civil, Codul penal, Codul de procedură civilă şi Codul de procedură penală, pentru a reafirma credibilitatea sistemului judiciar, prin creşterea transparenţei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 februarie 2012 in M.Of. 107 din 09-feb-2012

Decizia 1514/2011 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 45 alin. (3)-(6) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

...6) din Legea nr. 7/1996 este identic cu cel al prevederilor art. 658 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil.
Acsinte Gaspar
- preşedinte
Aspazia Cojocaru
- judecător
Petre Lăzăroiu
- judecător
Iulia Antoanella Motoc
- judecător
Mircea Ştefan Minea
- judecător
Ion Predescu
- judecător
......apartamente sau spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă.Şi prevederile art. 649 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil arată ce părţi comune fac obiectul coproprietăţii forţate din clădirile cu mai multe etaje sau apartamente.Astfel, potrivit acestui...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 ianuarie 2012 in M.Of. 24 din 12-ian-2012

Reglementari din 2006 aeronautice civile române privind autorizarea agenţilor aeronautici civili în domeniul aeroportuar - RACR-AD-AACDA

...organizaţia poate demonstra din nou conformarea deplină cu cerinţele aplicabile.Ceilalţi termeni specifici utilizaţi în prezenta reglementare corespund definiţiilor din Codul aerian (Legea nr. 130/2000).1.3.2.Abrevieri:
AACR
Autoritatea Aeronautică Civilă Română
AD/AP
aerodrom/aeroport
ICAO
Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale (International Civil Aviation Organization)
MTCT
Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
RACR
Reglementări Aeronautice Civile Române
CAPITOLUL 2:ACTIVITĂŢI AERONAUTICE CIVILE ÎN DOMENIUL......complete), materii prime şi materiale destinate construcţiei, întreţinerii şi operării aeronavelor (inclusiv combustibili, lubrifianţi, vopsele şi alte produse chimice asociate) ................................
- cod AAD
10. Lucrări speciale pentru aeronautică civilă (studii, determinări, atestări, evaluări), pentru producerea de date şi informaţii utilizabile în domeniul
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 decembrie 2006 in M.Of. 1056 din 30-dec-2006

Hotarirea 539/2001 pentru aprobarea Strategiei guvernamentale in domeniul protectiei copilului in dificultate (2001-2004) si a Planului operational pentru implementarea Strategiei guvernamentale in domeniul protectiei copilului in dificultate (2001-2004)

...administraţiei publice locale în privinţa anchetelor sociale cu privire la instituirea tutelei, încredinţarea minorilor, adopţiei, abandonului Completarea legislaţiei în domeniu (Codul civil, Codul penal, Codul familiei şi alte acte normative) pentru a se asigura respectarea drepturilor copilului şi protecţia acestuia faţă de orice...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 iunie 2001 in M.Of. 321 din 15-iun-2001

Decizia 22/2011 [R] privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Galaţi privind competenţa funcţională a tribunalelor (civil sau comercial şi de contencios administrativ şi fiscal) în soluţionarea recursului în materie de contestaţie la executare propriu-zisă, prevăzută de dispoziţiile art. 399 din Codul de procedură civilă

...examinarea recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Galaţi privind competenţa funcţională a tribunalelor (civil sau comercial şi de contencios administrativ şi fiscal) în soluţionarea recursului în materie de contestaţie la executare propriu-zisă, prevăzută de dispoziţiile art. 399 din Codul de procedură civilăÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIECOMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGIIDosar nr. 24
......examinare recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Galaţi privind competenţa funcţională a tribunalelor (civil sau comercial şi de contencios administrativ şi fiscal) în soluţionarea recursului în materie de contestaţie la executare propriu-zisă, prevăzută...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 noiembrie 2011 in M.Of. 813 din 17-noi-2011

Decizia 32/2008 [A] privind examinarea recursului în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1 pct. 1, art. 2 pct. 1 lit. a) şi b) şi art. 282^1 alin. 1 din Codul de procedură civilă, în ceea ce priveşte caracterul evaluabil sau neevaluabil în bani al litigiilor civile şi comerciale având ca obiect constatarea existenţei sau inexistenţei unui drept patrimonial, constatarea nulităţii, anularea, rezoluţiunea, rezilierea unor acte juridice privind drepturi patrimoniale, atât în situaţia în care este formulat capătul de cerere accesoriu privind restabilirea situaţiei anterioare sau restituirea prestaţiilor efectuate, cât şi în situaţia în care nu este formulat acest capăt de cerere, în vederea determinării competenţei materiale de soluţionare în primă instanţă a acestor litigii şi a căilor de atac ce pot fi exercitate

...părţi a obligaţiilor asumate - rezoluţiunea / rezilierea - ,cu menţiunea că cererea promovată de către vânzător este calificată de art. 1368 din Codul civil drept acţiune reală, cu toate consecinţele ce rezultă de aici, inclusiv competenţa teritorială exclusivă (excepţională) a instanţei de judecată.Atât......substanţial, cât şi în cel procedural comercial se aplică legea comercială, iar în lipsa unei reglementări speciale comerciale se aplică Codul civil, respectiv Codul de procedură civilă (art. 1 din Codul comercial şi art. 721 din Codul de procedură civilă).Dispoziţiile...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 decembrie 2008 in M.Of. 830 din 10-dec-2008

Decizia 873/2006 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 480 din Codul civil şi ale art. 282^1 alin. 1 din Codul de procedură civilă

...DECIZIE nr. 873 din 30 noiembrie 2006 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 480 din Codul civil şi ale art. 2821 alin. 1 din Codul de procedură civilă
Ion Predescu
- preşedinte
Nicolae Cochinescu
- judecător
Aspazia Cojocaru
- judecător
Acsinte Gaspar
- judecător
Kozsokar Gabor
- judecător
Petre Ninosu
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 ianuarie 2007 in M.Of. 32 din 17-ian-2007

Ordinul 1850/2003 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit

...din activităţile de expertiza contabilă, tehnică judiciară si extrajudiciară
|_|
Venituri din activităţile independente desfăşurate in baza unei convenţii/contract civil încheiat in condiţiile Codului civil
|_|
Venituri din activităţi independente realizate într-o forma de asociere cu o persoana juridică
|_|
Venituri din dividende
|_
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 ianuarie 2004 in M.Of. 18 din 09-ian-2004

Decizie civila 88A/2012 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze de proprietate intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie, privind modificarea în parte a Hotărârii arbitrale nr. 2 pronunţate la data de 22 februarie 2012 având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind cuantumul remuneraţiei compensatorii pentru copia privată pentru coli de hârtie pentru copiator format A4, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 6 martie 2012, în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 17/2012.

...negociere, buna-credinţă şi liberul consimţământ, căci îşi întemeiază acest abuz de impunere prin raportare la art. 1538-1543 din Codul civil.Atrage apelanta atenţia că dispoziţiile Codului civil sunt cele care fac obiectul exclusiv al liberului consimţământ, nu al impunerii, cum este cazul de faţă.Într-o...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 decembrie 2012 in M.Of. 842 din 13-dec-2012