Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 145 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 630.809 acte

Norma din 2007 privind pregătirea profesională continuă a consultanţilor fiscali

...care au dobândit această calitate în condiţiile legii.Art. 2Pregătirea profesională continuă a consultanţilor fiscali constă în însuşirea tuturor noutăţilor şi modificărilor legislative în materie fiscală, atât în ceea ce priveşte legislaţia internă, cât şi în ceea ce priveşte legislaţia comunitară în domeniu...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 ianuarie 2008 in M.Of. 50 din 22-ian-2008

Decizia 51/2018 [R] privind dezlegarea unei probleme de drept referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 120 alin. (5) din Legea nr. 46 din 19 martie 2008, republicată - Codul silvic [anterior republicării - art. 127 alin. (5)]

...că cererile de chemare în judecată se referă la perioade diferite de timp, dar în care nu au intervenit modificări legislative sau alte elemente de noutate, este lipsit de relevanţă câtă vreme prin hotărâre judecătorească irevocabilă s-a reţinut că există un impediment la acordarea dreptului......au dat încă o anumită interpretare şi aplicare la nivel jurisprudenţial ori dacă se impun anumite clarificări, într-un context legislativ nou sau modificat faţă de unul anterior, de natură să impună reevaluarea sau reinterpretarea normei de drept analizate. În egală...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 septembrie 2018 in M.Of. 832 din 28-sep-2018

Metodologie din 2020 de organizare şi desfăşurare a pregătirii profesionale a poliţiştilor de penitenciare, precum şi criteriile de evaluare a rezultatelor acesteia

...cuprinde:a)pregătirea înaintea intrării în serviciu;b)activităţi de instruire a personalului pe linie de specialitate cu privire la noutăţile legislative cu impact asupra domeniului de activitate;c)activităţi de informare a personalului cu privire la evenimentele din sistemul penitenciar;d......realizată în timpul programului de lucru.Art. 66Activităţile de instruire a personalului pe linie de specialitate cu privire la noutăţile legislative cu impact asupra domeniului de activitate se realizează de către şefii ierarhici care instruiesc personalul din subordine cu privire...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 septembrie 2020 in M.Of. 871 din 24-sep-2020

Decizia 242/2020 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind prelungirea mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale

...analiza expunerii de motive la legea criticată, reiese că iniţiatorii acesteia nu au avut în vedere motive cu caracter de noutate în raport cu cele care au fundamentat soluţia legislativă adoptată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2020, acestea fiind identice. Se arată că lipsa fundamentării temeinice a......susţinerile din expunerea de motive la lege nu constituie o motivare reală sau temeinică a soluţiilor adoptate, întrucât raţiunile intervenţiei legislative nu prezintă caracter de noutate în raport cu cele avute în vedere de Guvern la momentul adoptării ordonanţei de urgenţă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 iunie 2020 in M.Of. 503 din 12-iun-2020

Procedura din 2006 pentru monitorizarea pieţei de certificate verzi

...întocmit şi publicat de ANRE pe pagina sa de Internet şi care conţine cel puţin informaţii referitoare la:a)cadrul legislativ în domeniul promovării surselor regenerabile, cu accent pe noutăţile legislative/de reglementare care au apărut în anul de analiză;b)modul de susţinere a E-SRE în alte state europene...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 decembrie 2006 in M.Of. 1036 din 28-dec-2006

Decizia 4/2019 [R] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la dezlegarea următoarei chestiuni de drept: ''Cum se determină rezerva succesorală, cotitatea disponibilă specială şi cota succesorală a soţului supravieţuitor instituit legatar universal, în condiţiile în care vine la moştenire în concurs cu alţi descendenţi ai defunctului decât cei comuni, prin raportare la prevederile art. 972, art. 1.055, art. 1.074, art. 1.086, art. 1.087, art. 1.088, art. 1.089 şi art. 1.090 din noul Cod civil''

...dat încă o anumită interpretare şi aplicare la nivel jurisprudenţial ori atunci când se impun anumite clarificări, într-un context legislativ nou sau modificat faţă de unul anterior, de natură să impună reevaluarea sau reinterpretarea normei de drept analizate.S-a apreciat că este întrunită şi condiţia noutăţii chestiunii de drept ce face obiectul sesizării. Sub acest aspect, instanţa de trimitere a precizat că este de observat că......nu au dat acesteia o anumită interpretare şi aplicare la nivel jurisprudenţial, de o anumită întindere sau consistenţă.Totodată, cerinţa noutăţii ar putea fi reţinută ca îndeplinită în cazul în care s-ar impune anumite clarificări, într-un context legislativ nou...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 februarie 2019 in M.Of. 132 din 19-feb-2019

Ordinul 1313/2011 privind aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei privind reforma în domeniul asistenţei sociale

...MMFPS/ DGIS
Rapoarte de monitorizare şi control realizate de IS
6.3. Instituţionalizarea unui sistem "în cascadă" de informare privind noutăţile legislative, strategiile, iniţiativele legislative
Realizarea de întâlniri anuale la nivel central şi judeţean/local pentru diseminarea schimbărilor/noutăţilor legislative şi aplicarea unitară a acestora
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 6 iulie 2011 in M.Of. 477 din 06-iul-2011

Decizia 61/2020 [A] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

...care ar dori să îl modifice prin utilizarea unei proceduri prevăzute de Constituţie. Faptul că două procese decizionale de natură legislativă se desfăşoară în paralel şi vizează domenii de reglementare care se suprapun doar parţial nu este o noutate pentru legiuitorul român şi nu se constituie într-o limită formală ori materială pentru niciuna dintre cele două proceduri legislative. În egală măsură nu este o noutate nici faptul că ar fi de dorit să existe o mai mare eficienţă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 iunie 2020 in M.Of. 482 din 05-iun-2020

Ordinul 641/2019 pentru aprobarea Documentului de politică şi strategie privind implementarea serviciului universal în sectorul serviciilor poştale

...serviciului universal.SECŢIUNEA 3:9.3. Actualizarea legislaţiei primare privind serviciile poştale în scopul revizuirii serviciului universal în acord cu noutăţile legislative adoptate la nivel european, ţinând cont de necesităţile şi caracteristicile pieţei naţionale, atunci când este cazulRecunoscând importanţa asigurării unui cadru legislativ care să răspundă necesităţilor pieţei naţionale, coroborat cu o fundamentare riguroasă a actelor normative propuse spre adoptare, se va asigura...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 iulie 2019 in M.Of. 576 din 15-iul-2019

Decizia 85/2018 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 33 alin. (1) şi art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 165/2013)

...Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, prin nicio sesizare, motiv pentru care se apreciază că este întrunită condiţia de admisibilitate.Noutatea problemei de drept rezultă din caracterul normelor de drept nou-intrate în vigoare, din contextul legislativ nou şi modificat faţă de cel anterior, ca urmare a modificărilor legislative generate de decizia pronunţată în Cauza Maria Atanasiu şi alţii împotriva României şi care impun reevaluarea sau reinterpretarea normelor de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 ianuarie 2019 in M.Of. 57 din 22-ian-2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inainte