Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1804 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 756.933 acte

Tratat din 2005 dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg

...a principiului subsidiarităţii, drepturile care rezultă în principal din tradiţiile constituţionale şi din obligaţiile internaţionale comune statelor membre, din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, din Cartele sociale adoptate de Uniune şi de către Consiliul Europei, precum şi din jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului. În acest context, Carta va fi interpretată......interguvernamentale, precum şi rezoluţiile sau alte luări de poziţie ale Consiliului European şi aleConsiliului şi cele referitoare la Uniunea Europeană sau la Comunitate care au fost adoptate de comun acord de către statele membre se păstrează, de asemenea, atât timp...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 1 iunie 2005 in M.Of. 465 din 01-iun-2005

Decizia 37/2024 [A] în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: ''Instanţele de judecată sunt obligate să lase neaplicată dezlegarea chestiunii de drept privitoare la aplicarea principiului mitior lex în materia întreruperii cursului prescripţiei, dată prin Decizia nr. 67/2022 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, în limitele rezultate din Hotărârea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene pronunţată în 24 iulie 2023 în Cauza C-107/23 PPU?''

...instanţei de trimitere sarcina de a deduce consecinţele concrete, în litigiul principal, ale elementelor de interpretare care decurg din această jurisprudenţă a Curţii.15. Nu în ultimul rând, a susţinut că art. 7 din Convenţia europeană a drepturilor omului, care reglementează principiul previzibilităţii legii penale, al neretroactivităţii infracţiunilor şi pedepselor şi al aplicării retroactive a legii......legii penale, decisivă este aplicarea consecventă a legii în sensul ei substanţial, în care este utilizat în Convenţie, care include jurisprudenţa şi legea nescrisă (Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Hotărârea din Cauza Del Rio Prada c. Spaniei, paragraful 115).54. Decizia...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 18 iulie 2024 in M.Of. 697 din 18-iul-2024

Carta din 12-dec-2007 CARTA DREPTURILOR FUNDAMENTALE A UNIUNII EUROPENE

...a principiului subsidiarităţii, drepturile care rezultă în principal din tradiţiile constituţionale şi din obligaţiile internaţionale comune statelor membre, din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, din Cartele sociale adoptate de Uniune şi de către Consiliul Europei, precum şi din jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului. În acest context, carta va fi interpretată......p. I-621 punctul 45). Potrivit acestei norme, se subînţelege că integrarea cartei în articolul 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană nu poate fi interpretată ca extinzând ca atare gama acţiunilor statelor membre considerate "ca punând în aplicare dreptul Uniunii" [în...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: vineri, 14 decembrie 2007 in Jurnalul Oficial 303C

Decizia 441/2014 asupra cererii de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională dintre Guvern, reprezentat de prim-ministru, pe de o parte, şi Preşedintele României, pe de altă parte

...din Legea nr. 47/1992, acordă cuvântul autorului sesizării pentru susţinerea acesteia.6. Având cuvântul, domnul Victor Viorel Ponta invocă jurisprudenţa Curţii Constituţionale prin care s-a statuat în privinţa competenţei Preşedintelui României de reprezentare a statului român la lucrările Consiliului European, asupra faptului că această competenţă poate fi delegată, precum şi a faptului că nu este nelimitată şi nu poate fi......alte autorităţi, şi anume Preşedintele României şi prim-ministrul, aşadar nu între Preşedintele României şi Guvern. Se mai arată că jurisprudenţa invocată nu prevede obligativitatea delegării prim-ministrului în anumite situaţii la lucrările Consiliului European, Prin această jurisprudenţă este tranşată problema...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: vineri, 5 septembrie 2014 in M.Of. 657 din 05-sep-2014

Decizia 29/2020 [A] privind recursul în interesul legii pentru interpretarea unor dispoziţii din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, precum şi din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

...judiciare, să dea o dezlegare de principiu cu privire la compatibilitatea unor dispoziţii din dreptul naţional cu prevederi din Convenţia europeană a drepturilor omului, astfel cum acestea sunt dezvoltate în jurisprudenţa Curţii de la Strasbourg.18. Din perspectiva jurisprudenţei instanţei constituţionale pot prezenta relevanţă următoarele decizii ale Curţii Constituţionale: Decizia nr. 676 din 17 noiembrie 2016, publicată în Monitorul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 14 ianuarie 2021 in M.Of. 42 din 14-ian-2021

Decizia 21/2014 [A] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept în sensul dacă ''art. 5 alin. 1 din Codul penal trebuie interpretat că legea penală mai favorabilă este aplicabilă, în cazul infracţiunilor săvârşite anterior datei de 1 februarie 2014, care nu au fost încă judecate definitiv şi faţă de care s-a împlinit prescripţia răspunderii penale până la data de 20 mai 2014 în interpretarea dată prin Decizia nr. 2/2014 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, însă faţă de care prescripţia răspunderii penale nu este împlinită, în interpretarea dată aceluiaşi text legal prin decizia nr. 265/2014 a Curţii Constituţionale

...cele din dreptul intern şi, corelativ, s-a făcut trimitere la noţiunea de "lege", în sensul art. 7 din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (în continuare denumită Convenţia europeană), aşa cum a fost interpretată prin jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi care încorporează dreptul de origine atât legislativă, cât şi jurisprudenţială (CEDO, Kokkinakis c. Grecia...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 13 noiembrie 2014 in M.Of. 829 din 13-noi-2014

Decizia 1560/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 329 şi ale art. 330^7 din Codul de procedură civilă

...de Casaţie şi Justiţie, contribuind la consolidarea statului de drept.Curtea a reţinut în acest sens că divergenţele profunde de jurisprudenţa sunt susceptibile a crea un climat general de incertitudine şi insecuritate juridică, aspect subliniat şi de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în jurisprudenţa sa. Astfel, de exemplu, în Hotărârea pronunţată în Cauza Păduraru împotriva României, 2005, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, constatând că...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 24 februarie 2011 in M.Of. 139 din 24-feb-2011

Decizia 908/2020 [A/R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 1 [cu referire la art. 11 alin. (2), (3) şi (5) ], ale art. I pct. 2 (cu referire la art. 11^1), ale art. I pct. 2 [cu referire la art. 11^2 alin. (5) şi alin. (10)] şi ale art. II din Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

...supremaţia Constituţiei României, potrivit art. 1 alin. (5) " (Decizia nr. 80 din 16 februarie 2014).12. Se susţine că, în jurisprudenţa sa, Curtea Constituţională a statuat că "folosirea unei norme de drept european în cadrul controlului de constituţionalitate, ca normă interpusă celei de referinţă, implică, în temeiul art. 148 alin. (2) şi (4......pentru a putea, în special, să recruteze personal suficient şi calificat. Pentru garantarea transparenţei, bugetul ar trebui publicat anual". Potrivit jurisprudenţei Curţii Constituţionale, "folosirea unei norme de drept european în cadrul controlului de constituţionalitate ca normă interpusă celei de referinţă implică...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: miercuri, 27 ianuarie 2021 in M.Of. 85 din 27-ian-2021

Decizia 1/2012 [R] referitoare la recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind aplicarea dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2010 şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2010, în procedura de executare silită a titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

...de validare a popririi etc.) şi statuarea diferită asupra compatibilităţii acestor norme cu principiile conţinute în art. 6 din Convenţia europeană a drepturilor omului şi art. 1 din Primul Protocol adiţional, astfel cum aceste principii au fost dezvoltate în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului.Ca atare, aceste formulări diferite în ceea ce priveşte obiectul sesizării Înaltei Curţi de Casaţie......a neaplicării dispoziţiilor legale menţionate, statuând diferit în privinţa compatibilităţii acestor norme cu principiile conţinute în art. 6 din Convenţia europeană a drepturilor omului şi în art. 1 din Primul Protocol adiţional, astfel cum aceste principii au fost dezvoltate în jurisprudenţa...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 29 martie 2012 in M.Of. 210 din 29-mar-2012

Decizia 54/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 330^7 alin. 4 din Codul de procedură civilă din 1865

...cu care au fost învestite, interpretarea fiind faza indispensabilă procesului de aplicare a legii.Avocatul Poporului mai arată că, în jurisprudenţa sa, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a subliniat că divergenţele de jurisprudenţă sunt susceptibile a crea un climat general de incertitudine şi insecuritate juridică, iar în lipsa unui mecanism care să asigure...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: joi, 24 aprilie 2014 in M.Of. 301 din 24-apr-2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Inainte