Rasfoire documente

Decizia 53/2023 [R] în vederea lămuririi unei probleme de drept legate de modalitatea de interpretare a dispoziţiilor art. 8 şi 9 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite prin raportare la dispoziţiile art. 468 alin. (1) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 941 din 18-oct-2023

Ordinul 3.036/2023 privind schimbarea categoriei din m - monument în a - ansamblu a monumentului istoric clasat în Lista monumentelor istorice cu denumirea Fabrica de Spirt, situat în municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava, clasarea ca monumente istorice în cadrul lui a unor componente şi declasarea parţială a acestuia

publicat in M.Of. 941 din 18-oct-2023

Ordinul 1.850/2023 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.532/2017 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru realizarea de investiţii în infrastructura portuară şi în infrastructura locală intermodală/multimodală, aferentă Programului operaţional Infrastructură mare (POIM 2014-2020), axa prioritară 1, obiectivul specific 1.3 - Creşterea gradului de utilizare a căilor navigabile şi a porturilor situate pe reţeaua TEN-T centrală, şi axa prioritară 2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, obiectivul specific 2.4 - Creşterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale şi porturi

publicat in M.Of. 941 din 18-oct-2023

Ordinul 114/2023 privind abrogarea Ordinului inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 163/2012 pentru aprobarea Metodologiei privind prelungirea autorizării de funcţionare şi modificarea termenelor scadente pentru realizarea verificărilor tehnice periodice

publicat in M.Of. 941 din 18-oct-2023

Hotarirea 962/2023 pentru reaprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii ''Modernizarea a 55 de locomotive electrice destinate remorcării trenurilor de călători, conversia a 20 locomotive diesel hidraulice de manevră în locomotive electrice cu acumulatori şi modernizarea a 139 vagoane de călători''

publicat in M.Of. 941 din 18-oct-2023