Rasfoire documente

Ordinul 804/2023 privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora

publicat in M.Of. 875 din 28-sep-2023

Ordinul 6.008/2023 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială Căteasca din comuna Căteasca, judeţul Argeş

publicat in M.Of. 875 din 28-sep-2023

Ordinul 6.000/2023 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Fundaţiei Just 4 Kids pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială ''Just 4 Kids'' din municipiul Bucureşti, sectorul 4

publicat in M.Of. 875 din 28-sep-2023

Ordinul 5.972/2023 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială nr. 1 din comuna Camăr, judeţul Sălaj

publicat in M.Of. 875 din 28-sep-2023

Ordinul 5.959/2023 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Romano-Catolic ''Josephus Calasantius'' din municipiul Carei, judeţul Satu Mare

publicat in M.Of. 875 din 28-sep-2023

Ordinul 3.278/2023 privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora

publicat in M.Of. 875 din 28-sep-2023

Ordinul 3.242/2023 pentru aprobarea exceptării de la aplicarea prevederilor art. 11 din Normele de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 119/2014, a programelor gestionate de Agenţia Naţională a Zonei Montane, pe perioada implementării investiţiilor, respectiv până la data de 29.12.2023

publicat in M.Of. 875 din 28-sep-2023

Acord administrativ din 2023 între Ministerul Afacerilor Interne al României şi Ministerul Federal de Interne al Republicii Austria privind detaliile practice pentru a facilita aplicarea Regulamentului (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecţie internaţională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe sau de către un apatrid (denumit în continuare Acord administrativ)

publicat in M.Of. 875 din 28-sep-2023

Hotarirea 890/2023 pentru aprobarea Acordului administrativ dintre Ministerul Afacerilor Interne al României şi Ministerul Federal de Interne al Republicii Austria privind detaliile practice pentru a facilita aplicarea Regulamentului (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecţie internaţională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe sau de către un apatrid, semnat la Viena la 23 august 2023

publicat in M.Of. 875 din 28-sep-2023

Hotarirea 883/2023 privind actualizarea datelor de identificare, codului de clasificaţie şi a valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi modificarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 875 din 28-sep-2023

Hotarirea 874/2023 privind modificarea şi completarea descrierii tehnice, actualizarea valorii de inventar şi scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii prin Spitalul General Căi Ferate Sibiu, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 875 din 28-sep-2023

Decizia 6/2023 privind asigurarea conducerii Senatului în data de 29 septembrie 2023

publicat in M.Of. 875 din 28-sep-2023