Rasfoire documente

Hotarirea 13/2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului - COM (2021) 420 final

publicat in M.Of. 173 din 22-feb-2022

Hotarirea 14/2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Autorităţii pentru Combaterea Spălării Banilor şi a Finanţării Terorismului şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.093/2010, (UE) nr. 1.094/2010 şi (UE) nr. 1.095/2010 - COM (2021) 421 final

publicat in M.Of. 173 din 22-feb-2022

Hotarirea 15/2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind informaţiile care însoţesc transferurile de fonduri şi de anumite criptoactive (reformare)- COM (2021) 422 final

publicat in M.Of. 173 din 22-feb-2022

Hotarirea 16/2022 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind mecanismele care trebuie instituite de statele membre pentru prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului şi de abrogare a Directivei (UE) 2015/849 - COM (2021) 423 final

publicat in M.Of. 173 din 22-feb-2022

Hotarirea 21/2022 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Programul de lucru al Comisiei pentru 2022 - Împreună pentru o Europă mai puternică - COM (2021) 645 final

publicat in M.Of. 173 din 22-feb-2022

Hotarirea 22/2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a anexelor IV şi V la Regulamentul (UE) 2019/1.021 al Parlamentului European şi al Consiliului privind poluanţii organici persistenţi - COM (2021) 656 final

publicat in M.Of. 173 din 22-feb-2022

Hotarirea 17/2022 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2019/1.153 a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte accesul autorităţilor competente la registrele centralizate de conturi bancare prin intermediul punctului unic de acces - COM (2021) 429 final

publicat in M.Of. 173 din 22-feb-2022

Hotarirea 18/2022 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2009/138/CE în ceea ce priveşte proporţionalitatea, calitatea supravegherii, raportarea, măsurile referitoare la garanţiile pe termen lung, instrumentele macroprudenţiale, riscurile legate de durabilitate, supravegherea la nivel de grup şi supravegherea transfrontalieră - COM (2021) 581 final

publicat in M.Of. 173 din 22-feb-2022

Hotarirea 19/2022 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a unui cadru pentru redresarea şi rezoluţia întreprinderilor de asigurare şi de reasigurare şi de modificare a Directivelor 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2009/138/CE şi (UE) 2017/1.132 şi a Regulamentelor (UE) nr. 1.094/2010 şi (UE) nr. 648/2012 - COM (2021) 582 final

publicat in M.Of. 173 din 22-feb-2022

Hotarirea 20/2022 referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind Anul european al tineretului 2022 - COM (2021) 634 final

publicat in M.Of. 173 din 22-feb-2022

Hotarirea 23/2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 şi a Directivei 2014/59/UE în ceea ce priveşte tratamentul prudenţial al grupurilor de instituţii de importanţă sistemică globală cu o strategie de rezoluţie cu puncte de intrare multiple şi o metodologie pentru subscrierea indirectă de instrumente eligibile în vederea îndeplinirii cerinţei minime de fonduri proprii şi datorii eligibile - COM (2021) 665 final

publicat in M.Of. 173 din 22-feb-2022

Decizia 742/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor sintagmei ''de instanţa respectivă'' cuprinsă în art. 30 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865

publicat in M.Of. 173 din 22-feb-2022

Decizia 894/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 60 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

publicat in M.Of. 173 din 22-feb-2022

Decizia 161/2022 privind acordarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului domnului Marilen Gabriel Pirtea

publicat in M.Of. 173 din 22-feb-2022

Ordinul 30/2022 privind aprobarea unor licenţe de dare în administrare pentru explorare

publicat in M.Of. 173 din 22-feb-2022

Ordinul 32/2022 privind aprobarea unor licenţe de concesionare pentru exploatare

publicat in M.Of. 173 din 22-feb-2022

Ordinul 92/2022 privind modificarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 322/2020

publicat in M.Of. 173 din 22-feb-2022