Rasfoire documente

Hotarirea 50/2020 referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE în vederea soluţionării nevoii urgente de amânare a anumitor termene pentru depunerea şi schimbul de informaţii în domeniul fiscal ca urmare a pandemiei de COVID-19 - COM (2020) 197 final

publicat in M.Of. 558 din 26-iun-2020

Hotarirea 51/2020 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Identificarea şi înlăturarea barierelor din cadrul pieţei unice - COM (2020) 93 final

publicat in M.Of. 558 din 26-iun-2020

Hotarirea 52/2020 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Plan de acţiune pe termen lung pentru o mai bună implementare şi asigurare a respectării normelor privind piaţa unică - COM (2020) 94 final

publicat in M.Of. 558 din 26-iun-2020

Hotarirea 53/2020 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind identitatea administratorului de active pentru fondul comun de provizionare, în conformitate cu art. 212 din Regulamentul financiar 2018/1.046 - COM (2020) 130 final

publicat in M.Of. 558 din 26-iun-2020

Hotarirea 54/2020 referitoare la Addendumul la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind strategia Uniunii Europene pentru regiunea Mării Adriatice şi a Mării Ionice - COM (2020) 132 final

publicat in M.Of. 558 din 26-iun-2020

Hotarirea 55/2020 referitoare la propunerea de Decizie a Consiliului de modificare a directivelor (UE) 2017/2.455 şi (UE) 2019/1.995 în ceea ce priveşte datele de transpunere şi aplicare, din cauza izbucnirii crizei COVID-19 - COM (2020) 198 final

publicat in M.Of. 558 din 26-iun-2020

Hotarirea 56/2020 referitoare la propunerea de Regulament de punere în aplicare al Consiliului de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/2.026 în ceea ce priveşte datele de aplicare, din cauza izbucnirii crizei COVID-19 - COM (2020) 199 final

publicat in M.Of. 558 din 26-iun-2020

Hotarirea 57/2020 referitoare la propunerea de Regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/2.454 în ceea ce priveşte datele de aplicare, din cauza izbucnirii crizei COVID-19 - COM (2020) 201 final

publicat in M.Of. 558 din 26-iun-2020

Hotarirea 58/2020 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 în ceea ce priveşte măsurile specifice de acordare a unui sprijin temporar excepţional în cadrul FEADR ca răspuns la epidemia de COVID-19 - COM (2020) 186 final

publicat in M.Of. 558 din 26-iun-2020

Hotarirea 59/2020 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European în conformitate cu art. 294 alin. (6) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene privind poziţia Consiliului referitoare la adoptarea unui regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile 2018/0178 (COD) şi de modificare a Regulamentului 2019/2.088 privind informaţiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare - COM (2020) 155 final

publicat in M.Of. 558 din 26-iun-2020

Hotarirea 483/2020 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX ''Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate'' din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 900/2012

publicat in M.Of. 558 din 26-iun-2020