Rasfoire documente

Hotarirea 192/2020 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 517/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind gazele fluorurate cu efect de seră şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 842/2006

publicat in M.Of. 238 din 24-mar-2020

Hotarirea 204/2020 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2019/515 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 martie 2019 privind recunoaşterea reciprocă a mărfurilor comercializate în mod legal în alt stat membru şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 764/2008

publicat in M.Of. 238 din 24-mar-2020

Hotarirea 207/2020 pentru modificarea limitelor valorice privind competenţele de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii noi, a documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţii, respectiv a notelor de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente celorlalte categorii de investiţii incluse la poziţia C ''Alte cheltuieli de investiţii'' care se finanţează, potrivit legii, din fonduri publice

publicat in M.Of. 238 din 24-mar-2020

Hotarirea 208/2020 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice

publicat in M.Of. 238 din 24-mar-2020

Ordinul 743/2020 pentru eliberarea certificatului unic de siguranţă operatorilor care efectuează numai manevră feroviară pe căile ferate din România

publicat in M.Of. 238 din 24-mar-2020