Rasfoire documente

Ordinul 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale

publicat in M.Of. 121 bis din 15-feb-2019

Standarde din 2019 MINIME de calitate pentru cantina socială, cod 8899 CPDH-I

publicat in M.Of. 121 bis din 15-feb-2019

Standarde din 2019 MINIME de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice, aplicabile următoarelor categorii de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin H.G. nr. 867/2015, cu modificările şi completările ulterioare: cămine pentru persoane vârstnice, cod 8730 CR-V-I, centre de tip respiro, centre de criză, cod 8730 CR-V-II, centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă persoane dependente, cod 8730 CR-PD-I şi cod 8790 CR-PD-II

publicat in M.Of. 121 bis din 15-feb-2019

Standarde din 2019 MINIME de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca locuinţe protejate pentru persoanele vârstnice, cod 8730 CR-V-III

publicat in M.Of. 121 bis din 15-feb-2019

Standarde din 2019 MINIME de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre rezidenţiale pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie a copilului, aplicabile centrelor rezidenţiale pentru tinerii în dificultate, cod 8790 CRT-I şi 8790 CR-II

publicat in M.Of. 121 bis din 15-feb-2019

Standarde din 2019 MINIME de calitate pentru serviciile sociale cu cazare pe perioadă determinată organizate ca centre rezidenţiale pentru persoanele fără adăpost, cod 8790 CR-PFA-I

publicat in M.Of. 121 bis din 15-feb-2019

Standarde din 2019 MINIME de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate, organizate ca adăposturi de noapte, cod 8790 CR-PFA-II

publicat in M.Of. 121 bis din 15-feb-2019

Standarde din 2019 MINIME de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate, organizate ca centre de zi destinate persoanelor adulte, aplicabile pentru următoarele categorii de servicii sociale: Centre de zi de asistenţă şi recuperare, cod 8810 CZ-V-I, Centre de zi de socializare şi petrecere a timpului liber (tip club), cod 8810 CZ-V-II, Centre de zi pentru victime ale dezastrelor naturale, cod 8899 CZ-PN-I, Centre de zi pentru victimele traficului de persoane, cod 8899 CZ-VTP-I şi 8899CZ-VTP-II, Centre de zi pentru persoanele fără adăpost, cod 8899 CZ-PFA-I şi cod 8899 CZ-PFA-II, Centre de zi de integrare/reintegrare socială, cod 8899 CZ-PN-IV

publicat in M.Of. 121 bis din 15-feb-2019

Standarde din 2019 MINIME de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate şi pentru serviciile sociale acordate în sistem integrat cu alte servicii de interes general destinate persoanelor adulte, aplicabile pentru următoarele categorii de servicii sociale: Centre de suport pentru situaţii de urgenţă/de criză, cod 8899 CZ-PN-II, Centre de zi de consiliere şi informare, cod 8899 CZ-PN-III, Servicii de asistenţă comunitară, cod 8899 CZ-PN-V, Servicii de intervenţie în stradă, cod 8899 SIS-I şi 8899 SIS-II, Servicii mobile de acordare a hranei-masa pe roţi, cod 8899 CPDH-II, respectiv pentru: centre de zi pentru persoane toxico-dependente pentru persoane cu diferite adicţii: droguri, alcool, alte substanţe toxice, etc., coduri de la 8899 CZ-AD-I la 8899 CZ-AD-IV, centre de primire şi cazare pentru solicitanţii de azil şi persoane care au primit o formă protecţie în România, cod 8899 CPCSA, centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă medico-socială pentru persoane vârstnice, bolnavi cronici în fază terminală, cod 8710 CRMS-I şi cod 8710 CRMS-II, centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru persoane victime ale traficului de persoane, cod 8790 CR-VTP-I şi 8790 CR-VTP-II, centre rezidenţiale de recuperare/reabilitare socială şi dezintoxicare pentru persoane cu diferite adicţii: droguri, alcool, alte substanţe toxice; centre rezidenţiale de reabilitare socială pentru adicţii, cod 8720 CR-AD-I şi centre rezidenţiale de tip comunitate terapeutică, cod 8720 CR-AD-1I

publicat in M.Of. 121 bis din 15-feb-2019

Standarde din 2019 MINIME de calitate pentru serviciile de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice, cod 8810 ID - I

publicat in M.Of. 121 bis din 15-feb-2019