Rasfoire documente

Legea 138/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2017 pentru modificarea art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi

publicat in M.Of. 507 din 20-iun-2018

Decretul 479/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2017 pentru modificarea art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi

publicat in M.Of. 507 din 20-iun-2018

Legea 139/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2018 privind abrogarea art. 1 alin. (4) din Legea nr. 222/2017 pentru realizarea ''Capabilităţii de apărare aeriană cu baza la sol'', aferentă programului de înzestrare esenţial ''Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)''

publicat in M.Of. 507 din 20-iun-2018

Decretul 480/2018 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2018 privind abrogarea art. 1 alin. (4) din Legea nr. 222/2017 pentru realizarea ''Capabilităţii de apărare aeriană cu baza la sol'', aferentă programului de înzestrare esenţial ''Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)''

publicat in M.Of. 507 din 20-iun-2018

Legea 140/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale

publicat in M.Of. 507 din 20-iun-2018

Decretul 481/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale

publicat in M.Of. 507 din 20-iun-2018

Legea 141/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2016 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996

publicat in M.Of. 507 din 20-iun-2018

Decretul 482/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2016 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996

publicat in M.Of. 507 din 20-iun-2018

Hotarirea 387/2018 pentru aprobarea Acordului multilateral al autorităţilor competente privind schimbul de rapoarte pentru fiecare ţară în parte, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2017

publicat in M.Of. 507 din 20-iun-2018

Ordinul M.99/2018 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind acordarea exceptărilor prevăzute la art. 2 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.108/2013

publicat in M.Of. 507 din 20-iun-2018

Decizia 630/2018 privind sancţionarea Societăţii EURORISK BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

publicat in M.Of. 507 din 20-iun-2018

Decizia 634/2018 privind aprobarea, la cerere, a suspendării activităţii Societăţii UNITY BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L.

publicat in M.Of. 507 din 20-iun-2018

Ordinul 1450/2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. I şi III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare

publicat in M.Of. 507 din 20-iun-2018

Acord din 2017 MULTILATERAL al autorităţilor competente privind schimbul de rapoarte pentru fiecare ţară în parte

publicat in M.Of. 507 din 20-iun-2018