Rasfoire documente

Hotarirea 902/2015 pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 7 aprilie 2015 şi 30 iulie 2015 şi la Bruxelles la 7 septembrie 2015 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi la Acordul de asistentă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnate la Bucureşti la 28 decembrie 2007

publicat in M.Of. 850 din 16-noi-2015

Hotarirea 937/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 850 din 16-noi-2015

Hotarirea 938/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Societatea Comercială ''Uzina Termoelectrică Midia'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 850 din 16-noi-2015

Decizia 279/2015 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Alexandru Ioan Chereji a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Justiţiei

publicat in M.Of. 850 din 16-noi-2015

Ordinul 3128/2015 privind regimul de depunere a cererilor de rambursare de către beneficiarii Programului operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane, pentru accelerarea absorbţiei de fonduri, în vederea evitării dezangajării automate a fondurilor alocate României

publicat in M.Of. 850 din 16-noi-2015

Ordinul 5751/2015 privind publicarea Procedurii de selectare, prin concurs, a membrilor Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior

publicat in M.Of. 850 din 16-noi-2015

Rectificare din 2015 în cuprinsul Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.379/1.023/2015 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 822 din 4 noiembrie 2015

publicat in M.Of. 850 din 16-noi-2015

Decizia 278/2015 privind exercitarea atribuţiilor directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor

publicat in M.Of. 850 din 16-noi-2015