Rasfoire documente

Regulamentul 548/02-apr-2019 de aprobare a unei modificări a caietului de sarcini al unei denumiri de origine protejate sau al unei indicaţii geografice protejate [''Piemonte'' (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 96L din 2019

Regulamentul 549/02-apr-2019 de aprobare a unei modificări a caietului de sarcini al unei denumiri de origine protejate sau al unei indicaţii geografice protejate [''Cataluna''/''Catalunya'' (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 96L din 2019

Regulamentul 550/02-apr-2019 de aprobare a unei modificări a caietului de sarcini al unei denumiri de origine protejate sau al unei indicaţii geografice protejate [''Tierra de Leon'' (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 96L din 2019

Regulamentul 551/03-apr-2019 de aprobare a unei modificări a caietului de sarcini al unei denumiri de origine protejate sau al unei indicaţii geografice protejate ''Graves superieures'' (DOP)

publicat in Jurnalul Oficial 96L din 2019

Regulamentul 552/04-apr-2019 de modificare a anexelor II şi III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte limitele maxime de reziduuri pentru azoxistrobin, biciclopironă, clormequat, ciprodinil, difenoconazol, fenpropimorf, fenpiroximat, fluopiram, fosetil, izoprotiolan, izopirazam, oxamil, protioconazol, spinetoram, trifloxistrobin şi triflumezopirim din sau de pe anumite produse

publicat in Jurnalul Oficial 96L din 2019

Recomandarea 553/03-apr-2019 privind securitatea cibernetică în sectorul energetic

publicat in Jurnalul Oficial 96L din 2019

Rectificare din 05-apr-2019 la Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele tranzitorii pentru anumite dispoziţii din Codul vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaţionale, şi de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 96L din 2019