Rasfoire documente

Decizia 1521/10-oct-2018 de modificare a Deciziei 2009/11/CE privind autorizarea unor metode de clasificare a carcaselor de porc în Spania

publicat in Jurnalul Oficial 256L din 2018

Regulamentul 1513/10-oct-2018 de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH) cu privire la anumite substanţe clasificate drept cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere (CMR) din categoriile 1A sau 1B

publicat in Jurnalul Oficial 256L din 2018

Regulamentul 1514/10-oct-2018 de modificare a anexelor II, III şi IV la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte limitele maxime pentru reziduurile de abamectin, acibenzolar-S- metil, clopiralid, emamectin, fenhexamid, fenpirazamină, fluazifop-P, izofetamid, Pasteuria nishizawae Pn1, talc E553B şi tebuconazol din sau de pe anumite produse

publicat in Jurnalul Oficial 256L din 2018

Regulamentul 1515/10-oct-2018 de modificare a anexelor III şi V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte limitele maxime pentru reziduurile de difenilamină şi oxadixil din sau de pe anumite produse

publicat in Jurnalul Oficial 256L din 2018

Regulamentul 1516/10-oct-2018 de modificare a anexelor II şi III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte limitele maxime pentru reziduurile de penoxsulam, triflumizol şi triflumuron din sau de pe anumite produse

publicat in Jurnalul Oficial 256L din 2018

Regulamentul 1517/11-oct-2018 de stabilire a normelor detaliate de punere în aplicare a anumitor dispoziţii din Regulamentul (UE) 2018/581 al Consiliului de suspendare temporară a taxelor vamale autonome prevăzute de Tariful vamal comun pentru anumite mărfuri de tipul celor care urmează a fi încorporate în aeronave sau utilizate pentru aeronave

publicat in Jurnalul Oficial 256L din 2018

Decizia 1518/09-oct-2018 de modificare a Deciziei 1999/70/CE privind auditorii externi ai băncilor centrale naţionale, în ceea ce priveşte auditorii externi ai Banco de Espana

publicat in Jurnalul Oficial 256L din 2018

Decizia 1519/09-oct-2018 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2014/150/UE a Comisiei privind organizarea unui experiment temporar de stabilire a anumitor derogări pentru comercializarea unor populaţii de plante din speciile grâu, orz, ovăz şi porumb în conformitate cu Directiva 66/402/CEE a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 256L din 2018

Decizia 1520/09-oct-2018 de abrogare a Regulamentului delegat (UE) nr. 1268/2012 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii

publicat in Jurnalul Oficial 256L din 2018

Decizia 1523/11-oct-2018 de stabilire a unui model de declaraţie privind accesibilitatea în conformitate cu Directiva (UE) 2016/2102 a Parlamentului European şi a Consiliului privind accesibilitatea site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile ale organismelor din sectorul public

publicat in Jurnalul Oficial 256L din 2018

Decizia 1/28-sept-2018 de acordare a descărcării de gestiune directorului Centrului tehnic pentru cooperare agricolă şi rurală (CTA) cu privire la execuţia bugetului acestuia pentru exerciţiile financiare 2001, 2002 şi 2003 [2018/1525]

publicat in Jurnalul Oficial 256L din 2018

Decizia 2/28-sept-2018 de acordare a descărcării de gestiune directorului Centrului tehnic pentru cooperare agricolă şi rurală (CTA) cu privire la execuţia bugetului acestuia pentru exerciţiile financiare 2004, 2005 şi 2006 [2018/1526]

publicat in Jurnalul Oficial 256L din 2018

Decizia 3/28-sept-2018 de acordare a descărcării de gestiune directorului Centrului tehnic pentru cooperare agricolă şi rurală (CTA) cu privire la execuţia bugetului acestuia pentru exerciţiile financiare 2007-2016 [2018/1527]

publicat in Jurnalul Oficial 256L din 2018

Rectificare din 12-oct-2018 la Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele şi procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanţilor ţărilor terţe aflaţi în situaţie de şedere ilegală

publicat in Jurnalul Oficial 256L din 2018

Rectificare din 12-oct-2018 la Regulamentul delegat (UE) 2015/208 al Comisiei din 8 decembrie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele de siguranţă în funcţionare a vehiculului pentru vehiculele agricole şi forestiere

publicat in Jurnalul Oficial 256L din 2018

Decizia 1522/11-oct-2018 de stabilire a unui format comun pentru programele naţionale de control al poluării atmosferice în temeiul Directivei (UE) 2016/2284 a Parlamentului European şi a Consiliului privind reducerea emisiilor naţionale de anumiţi poluanţi atmosferici

publicat in Jurnalul Oficial 256L din 2018

Decizia 1524/11-oct-2018 de stabilire a unei metodologii de monitorizare şi a dispoziţiilor privind raportarea de către statele membre în conformitate cu Directiva (UE) 2016/2102 a Parlamentului European şi a Consiliului privind accesibilitatea site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile ale organismelor din sectorul public

publicat in Jurnalul Oficial 256L din 2018