Rasfoire documente

Regulamentul 1480/04-oct-2018 de modificare, în vederea adaptării la progresul tehnic şi ştiinţific, a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor şi de corectare a Regulamentului (UE) 2017/776 al Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 251L din 2018

Regulamentul 1481/04-oct-2018 de modificare a anexelor II şi III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului şi a anexei la Regulamentul (UE) nr. 231/2012 al Comisiei în ceea ce priveşte galatul de octil (E 311) şi galatul de dodecil (E 312)

publicat in Jurnalul Oficial 251L din 2018

Regulamentul 1482/04-oct-2018 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte cafeina şi teobromina

publicat in Jurnalul Oficial 251L din 2018

Regulamentul 1483/04-oct-2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului privind anumite restricţii specifice în relaţiile economice şi financiare cu Irak

publicat in Jurnalul Oficial 251L din 2018

Regulamentul 1484/04-oct-2018 privind preţul minim de vânzare pentru laptele praf degresat pentru a douăzeci şi cincea invitaţie parţială de participare la licitaţie în cadrul procedurii de licitaţie deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2080

publicat in Jurnalul Oficial 251L din 2018

Decizia 1485/28-sept-2018 de stabilire a poziţiei care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene cu privire la modificările aduse anexelor la Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR) şi regulamentelor anexate la Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căi navigabile interioare (ADN)

publicat in Jurnalul Oficial 251L din 2018

Decizia 1486/28-sept-2018 privind poziţia care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Subcomitetului vamal instituit prin Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Ucraina, pe de altă parte, cu privire la înlocuirea protocolului I la acordul respectiv, referitor la definiţia noţiunii de ''produse originare'' şi la metodele de cooperare administrativă, cu un nou protocol care face trimitere la Convenţia regională cu privire la regulile de origine preferenţiale paneuromediteraneene

publicat in Jurnalul Oficial 251L din 2018

Decizia 1487/02-oct-2018 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2009/1013/UE de autorizare a Republicii Austria în vederea aplicării în continuare a unei măsuri de derogare de la articolele 168 şi 168a din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

publicat in Jurnalul Oficial 251L din 2018